Care Inn

Ernstige beschuldigingen en rechtspraak bieden nog geen uitkering voor Oisterwijkse (Update)


Begin dit jaar zijn er door Stichting Sadakha namens een inwoonster uit Oisterwijk diverse beschuldigingen geuit over medewerkers die handelen voor of namens Gemeente Oisterwijk. De bijstandsuitkering van deze inwoonster werd destijds stop gezet; na diverse rechtszaken en na een recente heroverweging is de uitkering opnieuw afgewezen. Voor de genoemde beschuldigingen is geen vervolging bekend.

Een van de berichten die Stichting Sadakha op Twitter heeft geplaatst, met een conclusie waarvan de stichting desgevraagd geen onderbouw geeft.

De beschuldigingen, die de stichting namens haar cliënte heeft geuit, zouden gaan om onder andere een ambtsmisdrijf, afpersing, privacyschending, en negeren kinderrechten. Eerder kon de gemeente over deze kwesties geen uitleg geven. In reactie op vragen van onze redactie over de vermeende misstanden liet een woordvoerder namens het college (burgemeester en wethouders) van Gemeente Oisterwijk deze week weten: ‘Zonder in te gaan op de inhoud van deze kwestie, kunnen we zeggen dat wij sinds de start van dit dossier geen enkele melding van welke instantie (rechtbank, ombudsman, OM/politie) dan ook hebben ontvangen in dit dossier. Of dat komt omdat er feitelijk geen instantie is benaderd, of dat de betreffende instanties aan een eventuele melding geen gevolg hebben gegeven kunnen wij uiteraard niet beoordelen.’

Dit zou betekenen dat de vermeende misstanden ofwel niet bij de betreffende instanties zijn aangemeld, ofwel in onderling overleg zijn opgelost, ofwel er onvoldoende aanleiding is geweest voor de betreffende instanties om hier een formeel vervolg aan te geven, ofwel de verzoeken tot verdere acties zijn door betreffende instanties niet ontvankelijk of ongegrond verklaard.

Ongegrond

Na uitvoerig onderzoek door onze redactie met hulp van een lokaal jurist, waarbij contact is gezocht met zowel de stichting (namens de cliënte), Gemeente Oisterwijk, Gemeente Tilburg en de rechtspraak, blijkt dat het bezwaar van de cliënte tegen de stopzetting van haar uitkering door de rechter ongegrond is verklaard. Uit die uitspraak blijkt dat de gemeente volgens de rechter voldoende heeft aangetoond dat mevrouw niet op het door haar opgegeven adres woonde zonder dat te melden aan de gemeente. Het beëindigen van de uitkering was volgens de rechter terecht. Verder zijn er door genoemde stichting twee wrakingsverzoeken ingediend, hetgeen betekent dat naar de mening van de stichting de rechter onvoldoende onpartijdig zou zijn; die beide verzoeken zijn afgewezen. Bij het laatste verzoek heeft de rechter bovendien aan de stichting een verbod opgelegd om in deze zaak nog een volgend wrakingsverzoek in te dienen.

Hoge Raad

Tot slot zou er – voor zover bekend – nog een zaak aangekaart zijn bij de Hoge Raad, die vertrouwelijk is behandeld. De woordvoerder van de Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad geeft aan dat die informatie door hen niet openbaar wordt gemaakt. Gemeente Oisterwijk geeft aan die uitspraak van de Hoge Raad niet te kennen. Een woordvoerder van Gemeente Tilburg (enkele ambtenaren op wie een deel van de klachten van toepassing is werken voor die gemeente) laat weten dat geen van de medewerkers in Tilburg door de rechtbank is gedaagd; de zaak en de uitkomst daarvan is ook bij hen niet bekend.

Stichting Sadakha was niet bereid een kopie van die uitspraak aan ons beschikbaar te stellen. Namens de stichting laat voorzitter Dhr. Oteman weten van mening te zijn dat die uitspraken door ons opgevraagd zouden moeten worden bij een van beide gemeenten.

Besloten

Stichting Sadakha nodigt de media uit; volgens Gemeente Oisterwijk is er geen sprake van een openbare hoorzitting.

Van de gemeenten is voldoende bekend dat die een dergelijke besloten uitspraak – zover ze daar van op de hoogte zijn – niet openbaar mogen maken. ‘Een belanghebbende die een aanvraag, bezwaar of klacht indient, kan – als dat wenselijk is – aan een derde of de media inzicht geven in het verloop en de uitkomst van een procedure aan de hand van die documenten. Het is omwille van de privacy van belanghebbenden niet aan de gemeente daar een rol in te spelen.’ Ook de Hoge Raad hanteert een vergelijkbaar standpunt, hetgeen ook aan Dhr. Oteman kenbaar is gemaakt.

Het is opmerkelijk dat Stichting Sadakha een volgens hen toepasselijke en bepalende uitspraak van de Hoge Raad op ons verzoek niet beschikbaar stelt omdat de stichting zelf het bestaan van – en hun conclusie over – deze uitspraak aan onze redactie heeft meegedeeld. Die conclusie zou volgens Oteman zijn: ‘… de vordering van de Procureur-Generaal voorziet in een herziening van alle ambtshandelingen…’.

Oteman had eerder namens zijn cliënte aangegeven dat hij bereid was de stukken openbaar te maken. Hij heeft recent de toezegging gedaan een kopie van de betreffende stukken aan de media te overhandigen bij een gepland gesprek op het gemeentekantoor. Ondanks herhaaldelijk verzoek aan de stichting werden de onderliggende documenten echter ook na die datum niet toegezonden.

Vervolg

De uitkomst van alle bezwaren en rechtszaken heeft uiteindelijk geleid tot een afspraak voor het hierboven vermelde gesprek tussen de cliënte van de stichting en de gemeente, op het gemeentekantoor in Oisterwijk, afgelopen week. Stichting Sadakha had voor dat gesprek volgens eigenzeggen meerdere lokale en landelijke media uitgenodigd; volgens hem had client behoefte haar verhaal te doen in het bijzijn van de media. Te doen gebruikelijk bij een dergelijk gesprek is dat gemeenten dit in vertrouwen voert met hun inwoner zonder media. Desgevraagd liet Gemeente Oisterwijk dan ook weten dat bij dergelijke persoonlijke gesprekken media nooit welkom zijn. Van ons aanbod aan Stichting Sadakha om het verhaal van mevrouw aan onze redactie te richten werd geen gebruik gemaakt.

Gemeente Oisterwijk heeft in juni dit jaar alle bezwaren afgewezen (klik hier). Zover bekend had het gesprek met de gemeente vorige week dinsdag mede tot doel om de bijstandsaanvraag van de cliënte te heroverwegen. Donderdag liet de stichting weten ‘dat de nieuwe aanvraag om uitkering buiten behandeling is gesteld.’ De cliënte van Stichting Sadakha ontvangt geen uitkering; de eerder openbaar gemaakte beschuldigingen blijken zover bekend niet, of onvoldoende aannemelijk te zijn gemaakt.

Deze zaak is bij de rechtbank in Den Haag niet bekend.

Update

Vandaag heeft Stichting Sadakha op Twitter gepubliceerd: ‘Kort geding 398187 KG ZA 22-245…’ (zie afbeelding). Op navraag bij de rechtbank in Den Haag met deze afbeelding reageert de woordvoerder van de rechtbank als volgt: ‘Deze zaak komt bij ons niet voor, het zaaknummer klopt ook niet, en op 14 december is ook geen kort geding van deze Stichting.’ Dhr. Oteman van Stichting Sadakha stelt hierop: ‘De rechtbank in Den Haag heeft er belang bij dat er geen journalisten aanwezig zijn bij het kort geding en liegen u voor…’

Klik en lees hier het vervolg op bovenstaande

Na publicatie van bovenstaande…