Care Inn

Nieuw AZC in Oisterwijk verschoven naar 2027 en gevolgen voor noodopvang De Reebok onbekend


In tegenstelling tot wat het college van burgemeester en wethouders – in opdracht van de gemeenteraad – met het COA heeft afgesproken, zal het nieuwe AZC in Oisterwijk niet in 2025, maar in 2027 gereed zijn, zo is de verwachting. Of daarmee ook langere opvang nodig is op de voormalige camping De Reebok, of elders, is nog niet bekend.

Na zorgen en kritiek over het AZC in Oisterwijk – uitgesproken door de gemeenteraad – is in de overeenkomst tussen Gemeente Oisterwijk en het COA opgenomen: ‘Het COA realiseert uiterlijk in 2025 de voorgenomen nieuwbouw van het vastgoed als resultaat van haar visie op de maatschappelijke meerwaarde van het vastgoed op de opvanglocatie.’ En ‘Onderwijshuisvesting en huisvesting voor professionele kinderopvang is gerealiseerd in 2025.’ Bekend is nu dat dit niet gehaald wordt.

2027

Dit is hoe de nieuwe gebouwen er uit gaan zien (Bron: Gemeente/ COA).

Gemeente Oisterwijk laat desgevraagd aan onze redactie weten dat deze de planning hanteert die tijdens een raadssessie op 5 oktober 2023 door het COA is gepresenteerd. In de presentatie over de nieuwbouw (klik) die daar werd gegeven, staat 2024 als startdatum. Op 26 oktober 2023 werd in de raad gesproken over de einddatum voor het open houden van de noodopvang op de voormalige camping De Reebok (klik), en gaf de burgemeester aan dat deze nodig is tijdens de nieuwbouw, volgens hem tot eind 2025. Niet werd vermeld dat het COA reeds heeft aangegeven, ook aan Gemeente Oisterwijk, dat de verwachte einddatum van de realisatie van het AZC 2027 betreft.

Onhaalbaar

De woordvoerder van Janssen stelt dat de vraag van eventuele tussentijdse aanpassingen aan het COA is om te beantwoorden. Op de vraag waarom de burgemeester in de raadsvergadering op 26 oktober spreekt over een einddatum in 2025, en niet de latere verwachte opleverdatum vermeld, ondanks dat hij daarvan al wel op de hoogte was, reageert de burgemeester niet. Tijdens die raadsvergadering en ook in voorgaande besprekingen werd door enkele raadsleden het belang benadrukt van betere informatie, aan inwoners die nu niet op de hoogte waren (klik) en met name als afspraken die in de raad gemaakt zijn niet haalbaar blijken of aangepast dienen te worden. Duidelijk is in ieder geval, dat de in het contract met COA vermelde einddatum niet gehaald wordt.

De voormalige camping De Reebok nu in gebruik als noodopvang voor AZC Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Reebok

In de raadsvergadering en in de eerdere commissievergadering werd door de burgemeester gesteld dat opvang op De Reebok nodig is ten tijde van de ombouw naar het nieuwe AZC. Daarbij werd de einddatum voor de noodopvang van deze voormalige camping gekoppeld aan de opleverdatum van dat nieuwe AZC. Janssen deed daar de uitspraak: ‘alles wat er aan teksten ligt bevat de intentie om het bij die twee jaar te houden.’ Nu bekend is dat de ombouw van het AZC langer duurt, is de vraag wat daarvan de gevolgen zijn voor het mogelijk langer open houden van De Reebok. Volgens de burgemeester zijn er ‘geen gevolgen voor De Reebok’.

Het COA

De gemeentelijk woordvoerder verwijst ons voor overige vragen naar het COA, waar we uiteraard ook contact mee hebben. Die nuanceren de opleverdatum en splitsen deze in twee delen: ‘We streven ernaar de complete herinrichting, inclusief beplanting etc, in 2027 afgerond te hebben. Dat wil niet zeggen dat een deel van de herinrichting ook al gereed kan zijn in 2025.’ Duidelijk is al wel dat ‘het voortraject van voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, vergunningen, aanbesteding et cetera een tijdrovend karwei is, waardoor het niet mogelijk is om alles afgerond te hebben in 2025.’ Ervaring leert dat ook bezwaarprocedures en eventuele beroepen daarop tijdrovend zijn.

Onduidelijk

Over het gebruik van voormalige camping De Reebok, momenteel nog in gebruik als noodopvang vanwege in Nederland toegenomen instroom van asielzoekers, stelt het COA dat die niet gekoppeld is aan de einddatum van de bouw van het AZC. In de laatste raadsvergadering gaf de burgemeester geen exacte einddatum, maar sprak wel uit dat de intentie er is dat dit twee jaar nodig zal zijn. Het COA geeft aan: ‘We hebben een aanvraag gedaan voor verlenging van opvang in De Reebok tot 1 oktober 2025.’ Het college moet hierover nog een besluit nemen en het contract met COA voor deze tijdelijke opvanglocatie verlengen. Of er na die datum nog opvang nodig is, op De Reebok of elders, daar kan het COA nog geen duidelijkheid over geven: ‘Waar de mensen na die datum heen gaan als we die opvangcapaciteit dan nog steeds nodig zouden hebben, valt nu niet te beantwoorden.’

Omwonenden

Het COA laat tot slot weten, dat het onderhoud van de bestaande verblijven op orde worden gehouden voor wat betreft hygiëne, veiligheid en leefomgeving. ‘Als daar tussentijds onderhoud of aanpassingen voor nodig zijn, worden die uitgevoerd.’ Bij het omwonenden overleg van het AZC op 16 oktober j.l., waren niet alle omwonenden van De Reebok uitgenodigd. Die opvang zou 30 september sluiten, maar is open gebleven, zonder contract en zonder dat zij geïnformeerd zijn. Komende week op 8 november worden deze omwonenden alsnog bijgepraat over de opvang op De Reebok. Het college zal ergens deze maand een besluit nemen over de voortzetting van deze noodopvang.

Lees hier meer berichten over het AZC

Lees hier meer berichten over De Reebok