uitgelicht

Bewoners flexwoningen Moergestelseweg Oisterwijk roepen op tot pas op de plaats


De Klankbordgroep Moergestelseweg – buurtbewoners rondom de locatie voor flexwoningen aan de Moergestelseweg in Oisterwijk – hebben een brief gezonden aan de gemeente, waarin zij hun bezwaren uiten over de gang van zaken, en oproepen tot een ‘pas op de plaats’. Dit mede naar aanleiding van een nieuwsbericht van eerder deze week, over de voortgang van de diverse projecten met flexwoningen (klik).

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Meer, snel en tijdelijk, dat is gewenst en kan met Flexwoningen (Foto voorbeeld: MyBase)

Wij schrijven u namens de Klankbordgroep Moergestelseweg in verband met de recente Klankbordgroep bijeenkomst van 17 oktober jl. (“bijeenkomst”) en de daaropvolgende notulen. Wij zijn ronduit verontwaardigd over de gang van zaken tijdens deze bijeenkomst en kunnen niet anders dan onze bezorgdheid kenbaar maken.

Het feit dat aan het einde van de bijeenkomst het voorstel werd geopperd om te peilen naar een andere locatie, met name die van de tijdelijke school aan de Sportlaan, heeft ons niet alleen verrast maar heeft ook geleid tot ernstige twijfels over de integriteit van de communicatie binnen Leystromen en de klankbordgroep. Het is onacceptabel dat dergelijke essentiële aangelegenheden op “persoonlijke titel” worden geïntroduceerd, vooral wanneer vertegenwoordigers van Leystromen en de gemeente dit idee naar voren brengen.

Wij gaan ervan uit dat u begrijpt dat deze handelswijze aanzienlijke onzekerheid en onrust veroorzaakt bij de Klankbordgroep en haar achterban. Wij verkeren momenteel in het duister over hoe wij met deze informatie moeten omgaan en betwijfelen in hoeverre de Klankbordgroep serieus wordt genomen door Leystromen en/of de gemeente. Daarom verzoeken wij dringend om onmiddellijke duidelijkheid en officiële bevestiging van de gemeente met betrekking tot de voorgestelde locatie wijziging. Bovendien eisen wij helderheid over de toekomstige bestemming van Moergestelseweg 40; zijn de bouwplannen volledig van de baan voor deze locatie?

De recente ontwikkelingen op Basisschool de Coppele (de locatie van bovenstaande bijeenkomst – Red.) , alsook de berichtgeving over verloren rechtszaken met betrekking tot omgevingsvergunningen, baren ons ernstige zorgen. Wij verzoeken met klem dat het College een pas op de plaats maakt en dat de Klankbordgroep een directe dialoog aangaat met het College van B&W, of diens vertegenwoordiging, om deze kwestie diepgaand te bespreken en in goede banen te leiden.

Tot onze verbijstering constateren wij tevens verschillende fouten in de notulen, waaronder verwijzingen naar Flexvilla’s aan de Moergestelsebaan, waar wij ervan uitgaan dat Flexwoningen aan de Moergestelseweg worden bedoeld. Een slordigheid die wij niet kunnen negeren.

We zien uit naar verdere opheldering, namens de Klankbordgroep, Hoogachtend,

Klankbordgroep Moergestelseweg

Lees ook over de nieuwe informatie bijeenkomst met verschuiving van de plannen.