The Make

Inwoners ervaren gebrekkige communicatie over aanpassen bestemmingsplan


Communicatie van gemeente naar inwoners blijft ‘een dingetje’. In dit geval is het de communicatie over een specifieke raadsbijeenkomst waar verwarrende en verlate informatie heeft gezorgd voor onduidelijkheid. Belanghebbenden zijn daardoor onvoldoende in staat zich voor te bereiden op de voor hen belangrijke raadsbijeenkomst, en kunnen volgens hen niet goed gebruik maken van hun inspreekrecht.

Situatieschets van de plek in Ruimtelijke Plannen (Bron: Gemeente Oisterwijk).

In het algemeen komt het onderwerp ‘gebrekkige communicatie’ regelmatig aan bod in de raad en in reacties van inwoners. Zowel raadsleden willen dat de communicatie goed is, duidelijk en zoveel mogelijk inwoners tijdig bereikt. Het is al vaak in de raad besproken; meestal bij onderwerpen die in de raad aan bod komen, maar waarover inwoners hebben geklaagd niet, niet juist of te laat te zijn geïnformeerd. Het streven naar betere communicatie komt ook regelmatig voor in verkiezingsstandpunten en debatten.

Eveneens in het algemeen is communicatie ‘deels maatwerk, dus het kan per bijeenkomst verschillen.’ De gemeente bekijkt per bericht, per onderwerp en communiceert verschillend via een telkens opnieuw te kiezen weg en moment. Zo ook in het hiernavolgende voorbeeld, wat gaat over een raadsbijeenkomst. Voor de goede orde, valt dit voorbeeld onder verantwoordelijkheid van de raad, uit te voeren door de griffie, en niet zoals meestal door het college (burgemeester en wethouders).

Tekenend hiervoor is dat de raadsbijeenkomst waar dit over gaat al wel via een aantal standaard kanalen is verspreid, maar het bericht bijvoorbeeld Twitter nog moet komen. Erg kort dag voor een bijeenkomst die komende donderdag op de agenda staat. Een goede voorbereiding op zo’n bijeenkomst is dan welhaast onmogelijk; laat staan dat belanghebbenden er rekening mee kunnen houden in hun agenda.

En dat voorbereiden blijkt ook het probleem voor minsstens twee van de belanghebbenden bij de behandeling van het bestemmingsplan Kerkhovensestraat / Sprendlingenstraat. In eerste instantie, zo moet ook de griffie (woordvoering namens de raad) erkennen, onjuist geïnformeerd. ‘In de persoonlijke uitnodiging aan de betrokkenen is informatie over de behandeling en inspreekmogelijkheden verstrekt, maar is per abuis de tekst over de sessie “inspreekrecht bestemmingsplannen” op 11 mei weggevallen.’ Toen door betrokkenen gevraagd werd of deze kon inspreken, zou volgens deze betrokkene in eerste instantie afhoudend zijn gereageerd. Later werd voor deze betrokkene duidelijk dat inspreken wel mogelijk is, maar op dat moment was het te laat om nog te zorgen voor een goede voorbereiding; bijvoorbeeld het raadplegen van een jurist.

Een bijkomend aspect hierbij is dat betrokken aanvragers – die uiteraard voorstander zijn voor de eventuele aanpassing van het bestemmingsplan – zich reeds lange tijd hebben voorbereid (ze weten immers van de hoed en de rand); andere betrokkenen die mogelijk bezwaren hebben of zorgen, zien zich met veel minder tijd voorzien. Volgens informatie van de griffie zijn er minstens twee betrokkenen die hebben aangegeven dat zij te weinig tijd hebben voor de voorbereiding van hun spreekrecht. ‘Zij verzoeken de raad om uitstel.’ Opmerkelijk is dat dit verzoek – dat door de raad behandeld moet worden – pas tijdens de betreffende bijeenkomst besproken wordt. Vooraf krijgen de betrokkenen daarover dus geen uitsluitsel!

Inspreken is een recht, maar: Je hoort kort vooraf van een bestemmingsplan aanpassing. Of je aanwezig kan zijn, of je voldoende gelegenheid krijgt je daar goed op voor te bereiden, of er uitstel wordt verleend na gebrekkige communicatie door de gemeente, dat hoor je op de avond dat het behandeld wordt…

Wie voor komende 11 mei alsnog wil inspreken, op dit of andere onderwerpen, kan dat aangeven via de Griffie. Daartoe stuurt u een mail voor dinsdag 9 mei 17.00 uur naar griffie@Oisterwijk.nl.

Update: Ook tijdens de commissievergadering kwam er geen duidelijkheid over eventueel uitstel.