Care Inn

Wonen op een vakantiepark mogelijk in de toekomst alsnog


Het hangt erom, ofwel het is allemaal nog erg onzeker en onduidelijk, maar mogelijk dat een deel van de Oisterwijkse vakantieparken alsnog geschikt worden gemaakt voor vaste bewoning.

In de al jaren heersende woningnood, en een gebrek aan uitzicht op snelle verandering in met name het aanbod van goedkopere woningen, zijn er mensen die in een vakantiewoning wonen, of dat zouden willen. het zijn eigenaren van vakantiewoningen, of huurders die snel en betaalbaar – soms uit nood – een woonruimte zoeken. Voor een groot deel ook arbeidsmigranten. Het mag niet, en in voorkomende gevallen stuurt de gemeente aan op verhuizing. Daar waar eigenaren of huurders volgens de gemeente wonen – en dus niet recreëren – in vakantiewoningen krijgen deze bewoners een waarschuwing, vervolgens een periode gelegenheid te verhuizen en tot slot indien nodig een dwangsom.

Mede vanwege de woningnood, kijken gemeente en provincie naar mogelijkheden, voor die parken die minder recreatieve potentie hebben, en eventueel geschikt gemaakt kunnen worden voor vaste bewoning. ‘Uitgangspunt van provinciaal en gemeentelijk beleid is nog steeds dat permanente bewoning op recreatieparken niet is toegestaan. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan maatwerk worden geboden. Momenteel zijn we bezig met een maatwerktraject voor de Noenes. Dit zien we als pilot. In dat kader zijn we in overleg met de Provincie,’ aldus een woordvoerder namens het college (burgemeester en wethouders). De aanpak van dit onderwerp is onderdeel van de zogenaamde ‘woondeal’.

Meerdere parken

De entree van vakantiepark Hermitage.

In voorgaande jaren heeft Gemeente Oisterwijk steeds vastgehouden aan het beleid om vakantieparken te behouden voor recreatie. Ook toen destijds Gemeente Haaren van plan was voor de Noenes een uitzondering te maken, werd dit – met uitzicht op de toen nog aankomende gemeentelijke herindeling – door Gemeente Oisterwijk afgehouden. Nu is die visie aangepast, en kijkt de lokale overheid of er alsnog mogelijkheden zijn.

Uiteraard niet alleen voor de Noenes, want mogelijk komen ook andere vakantieparken in onze gemeente in aanmerking. Het zijn dan parken die geen toeristisch perspectief (meer) hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege ouderdom, de ligging, een weinig of geen bezoek door toerisme en waarvan investeringen om dat wel te realiseren onevenredig groot zijn. ‘Op 28 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de parken zonder toeristisch perspectief, te weten Villapark Hermitage, Recreatiepark Hermitage, Sparrenburg en Albion. Daarin is aangegeven welke zaken door de parken nader onderbouwd en/of onderzocht moeten worden om in aanmerking te komen voor een maatwerktraject. In de woondeal is onder meer de volgende afspraak gemaakt met de provincie: Provincie en gemeenten inventariseren of er en zo ja welke niet vitale vakantieparken mogelijk in aanmerking komen voor transformatie naar wonen. Voor deze inventarisatie is input nodig vanuit de vakantieparken zoals besproken in de bijeenkomst op 28 februari.’