Care Inn

Heukeloms Hoefke van mini naar volwaardige camping


Gemeente Oisterwijk wil instemmen met het plan om van het Heukeloms Hoefke een volwaardige camping te maken. Het ooit als ‘kamperen bij de boer’ gerealiseerde kampeerterrein met 15 plekken op een agrarische bestemming, wordt nu een camping met 50 plekken en 7 appartementen voor recreatief gebruik.

Het Heukelomse landschap met het huidige kampeerterrein van Heukeloms Hoefke.

‘Na het indienen van een oorspronkelijk verzoek voor uitbreiding van de recreatieve activiteiten is in goed overleg met de gemeentelijke medewerkers Recreatie en Toerisme en Ruimte een breed gedragen moderniseringsplan voor de kampeerboerderij opgesteld. Het plan voorziet in de uitbreiding van 15 naar 50 kampeerplaatsen, het toevoegen van 7 recreatie-appartementen in een bestaand gebouw en het mogelijk maken van de bouw van een facilitair gebouw. Ook de landschappelijke inpassing van de kampeerboerderij wordt in het ontwerpbestemmingsplan planologisch-juridisch geregeld,’ aldus het college (burgemeester en wethouders) van Oisterwijk.

Hiertoe wordt de huidige bestemming van het perceel ( “Wonen-2” en “Agrarisch”) omgezet naar deels “Recreatie” en “Natuur”. In het gemeentelijk recreatiebeleid is opgenomen dat investeringen in de verblijfsrecreatie gericht dienen te zijn op kwaliteitsverbetering van bestaande locaties. Met de uitbreiding van de kampeerboerderij worden 50 kampeerplaatsen gerealiseerd op een perceel van 3,3 hectare. De ruime standplaatsen worden landschappelijk ingepast en geven de locatie een groene uitstraling. Daarmee onderscheidt zich dit recreatieobject volgens het college zich uitdrukkelijk van reguliere campings.

Omwonenden zouden ook positief staan tegenover dit plan. Mocht er alsnog iemand bezwaar hebben, dan kan deze dat kenbaar maken in de vorm van een zienswijze, binnen zes weken. Daarna zal het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.