Care Inn

Architectenbureau klimt in de pen tegen RRT en iets over persvrijheid


De redactie van het links-rode kritische ooit stencilblad De Rooie Roeptoeter heeft recent een verhaal geschreven over lokale initiatieven aan de Vennelaan. Daarin werden Karin Bruers, Sjan van Ettekoven, tuinarchitect Bert Huls en architect Bart Spee in relatie tot aldaar beoogde plannen onder de loep genomen. Deze laatste was hier overduidelijk niet van gecharmeerd, en heeft weerwoord gegeven.

U lees de oorspronkelijke publicatie van de RRT hier (klik), en de daaropvolgende reacties van de architect en de RRT redactie hieronder.

Met tot slot nog een ‘staartje’ over persvrijheid…

Het artikel van de RRT gaat onder andere over het sportpark aan de Vennelaan (Bron: Google Maps).

Reactie architect Bart Spee:

T.a.v. De Rooie Roeptoeter, Op 22 en 23 maart 2023 publiceert u bijgaand persbericht via: derooieroeptoeter.nl, twitter, facebook en Oisterwijknieuws.nl. En mogelijk nog meer kanalen.
Hierover het volgende: In uw schrijven brengt u verschillende personen, bedrijven, projecten en initiatieven met elkaar in verband die helemaal niks met elkaar te maken, noch van doen hebben. Hiermee brengt u onze goede naam in diskrediet.

1. Betreft Bruers:
Zo is Spee architecten niet de architect van project Bruers aan de Vennelaan voor het door haar beoogde Hotel en Paviljoengebouw. Dat is ontworpen door Van Empel Bouwadvies. Spee architecten heeft helemaal niks te maken met nieuwbouwproject van Bruers dat ze aan het bouwen is, noch met haar praktijken.

2. Betreft Taxandria terrein:
Zo schrijft u erg negatief over de mogelijke (her)ontwikkeling van het voormalige Taxandria terrein, zonder de daadwerkelijke feiten en initiatieven hiervan te kennen. Ik zal u daarom uitleggen hoe het daadwerkelijk zit.

In 2021 en 2022 hebben Bert Huls en Bart Spee vrijblijvende klankbordgesprekken gehad met de gemeente Oisterwijk en Provincie Brabant over de mogelijkheden van het grotendeels braakliggende Taxandria terrein, al dan niet met behoud van de atletiekbaan. Hierbij hebben Huls en Spee geopperd dit gebied terug te geven aan de natuur met daarin opgenomen een zeer lage dichtheid aan duurzame nieuwbouw woningen als antwoord op het te kort aan woningen in Oisterwijk. Ons voorstel hierbij was om dit terrein niet uit te geven als bouwkavels met verharde wegen zoals gebruikelijk, maar om duurzame en gezonde woningen te bouwen met een kavelpaspoort waarbij het uitgangspunt is dat er een woning gebouwd mag worden volgens voorgeschreven duurzame bouwmethode, type en omvang zonder erfgrenzen en schuttingen, zodat je vanuit de woning zo de natuur in loopt, waarbij parkeren is opgelost binnen de woning en toegangswegen d.m.v. onverharde paden. Gebouwd met circulaire en biobased materialen in massief houtbouw (CLT) op palen (dus geen betonnen funderingen) zodat er geen CO2-footprint wordt achtergelaten en er door toepassing van massief houtbouw (CLT) juist C02 wordt opgeslagen in gebouwen, hetgeen een grote bijdrage levert aan ons klimaatprobleem. Voor welke doelgroep en in welke aantallen deze woningen gebouwd zouden gaan worden is uiteraard aan de gemeente. De gemeente Oisterwijk en Provincie Brabant waren beide erg enthousiast over dit idee/voorstel en wilde dit nader onderzoeken en hebben hier nog geen besluit in genomen. Zowel Huls als Spee staan voor behoud en herstel van de natuur. SPEE architecten is gespecialiseerd in het realiseren van duurzame en gezonde gebouwen, die energieneutraal, biobased en circulair zijn. Huls is gespecialiseerd in bodem, water, planten en dieren en weet exact welke vegetatie van oorsprong voortkomt en welke insecten en dieren dit aantrekt om de natuur te herstellen, hetgeen hij ingebracht heeft voor de mogelijke herontwikkeling van het Taxandria terrein. Met deze kennis en inbreng dragen Huls en Spee beide bij aan een beter milieu en gezond (woon)klimaat. Een groen plan voor een duurzame toekomst van Oisterwijk, haar inwoners en toekomstige generaties. Dat is waar wij voor staan.

Het idee dat Huls en Spee bedacht hadden voor herontwikkeling Taxandria terrein hete dan ook “terug naar de natuur, en te gast in het bos”. Spee en Huls hebben op verzoek van de Provincie Brabant dit idee gepresenteerd op ‘de dag van de duurzaamheid december 2021’ als voorbeeld van hoe het ook zou kunnen.

Of het Taxandria terrein uiteindelijk gebruikt gaat worden voor sport, omgezet wordt in natuur of dat er enkele duurzame woningen worden gebouwd conform bovenstaand voorstel is uiteraard aan de Gemeente Oisterwijk en Provincie Brabant om te beslissen, in tegenstelling tot uw beweringen dat wij dat opleggen en bepalen. Wij staan voor het creëren van meerwaarde en proberen de Gemeente Oisterwijk en Provincie Brabant hiermee te helpen, door onze kennis en visie in te brengen voor deze opgave.

3. Betreft Oude Piet Plezier locatie:
Wat Sjan van Ettekoven huidige plannen zijn met de oude ‘Piet Plezier’ locatie is ons onbekend. Wij hebben Sjan van Ettekoven ook nog nooit ontmoet. Ons voorstel zou zijn ook dit gebied terug te geven aan de natuur en hier iets kleinschaligs (conform eisen bestemmingsplan) en duurzaams voor terug te bouwen dat opgaat in de natuur en te gast is in de natuur.
Nu u weet hoe het daadwerkelijk zit wil ik u vriendelijk verzoeken uw schrijven van 22 maart 2023 te rectificeren in alle door of via u uitgebrachte pers & media kanalen. Het lijkt me beter dat u voortaan navraag doet bij de bron alvorens u iets schrijft wat niet waar is.

Ik weet niet wie u bent of wie jullie zijn, maar als u vragen heeft dan kunt u mij bellen en krijgt u een eerlijk antwoord. Laten we dat voortaan afspreken.

Afzender, Bart Spee, SPEE architecten.

 

Reactie van de redactie van De Rooie Roeptoeter:

Inderdaad brengen wij in dat artikel verschillende projecten aan de Vennelaan met elkaar in verband. Het gaat namelijk bij al die projecten om verdere verstening tegen een Natura-2000 gebied aan. Al die projecten hebben een stikstofuitstoot en de provincie zal daar een oordeel over moeten vellen. Dus de conclusie van Spee dat die projecten niks met elkaar van doen hebben lijkt ons niet juist.

De relatie met Bruers. In onze tekst staat: ‘Aan het Brabants Dagblad vertelde Bruers dat ze contact had met Bart Spee, die iets verder aan de Vennelaan zijn woning en architectenbureau heeft.’ Het Brabants Dagblad van 14 januari 2021 zegt letterlijk: ‘Naast Ome Jan woont architect Bart Spee, met wie Bruers de handen ook ineen wil slaan. ’Het moet een circulaire bouw worden, biobased en nul op de meter.’ Wij hebben dus gewoon de informatie van het Brabants Dagblad overgenomen en noch in het artikel van het Brabants Dagblad noch in dat van de RRT wordt beweerd dat Spee de architect zou zijn van het hotelproject van Karin Bruers.

Vervolgens het Taxandria-terrein. Spee stelt dat hij met Huls aan de gemeente heeft voorgesteld om dat terrein niet uit te geven als bouwkavels met verharde wegen, maar om duurzame en gezonde woningen te bouwen’. In de RRT staat: ‘Spee wil samen met tuinarchitect Bert Huls het complete voormalige voetbalterrein van Taxandria aan diezelfde Vennelaan inrichten tot een natuur-inclusief villapark’. Spee zegt nu dat het aan de gemeente is om te beslissen voor welke doelgroep en in welke aantallen deze woningen gebouwd zouden moeten. Maar elke Oisterwijker snapt dat dit dan op die plek villa-woningen zullen worden en geen huurwoningen. En aan villawoningen bestaat hier echt geen tekort. De RRT opteert er daarom voor om op het Taxandria-terrein helemaal geen woningen te bouwen. Want woningbouw daar zal, ondanks de groene plannen, bijdragen aan een verdere aantasting van het Natura-2000 gebied.

Tenslotte stelt Spee dat hij Sjan van Ettekoven nooit ontmoet heeft en dat het hem het beste lijkt ook dat gebied te bebouwen zoals hij het zich voorstelt op het Taxandria-terrein. De RRT schrijft letterlijk: ‘Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt nu nog gewacht op een reactie van Van Ettekoven om te kijken of het stuk grond samen met de omliggende sportvelden ontwikkeld kan worden’. De gemeente wil de planmakers Spee en Huls dus in contact brengen met Van Ettekoven. Een woordvoerder van SVE (Sjan van Ettekoven) zegt in het Brabants Dagblad van 22 augustus 2022: ‘We zijn al even met de gemeente in gesprek om te kijken of we tot een visie voor een groter gebied kunnen komen, inclusief de sportvelden. Maar er gebeurt tot nu toe weinig of niks. We dansen een beetje om elkaar heen. Daarom hebben we nu een vergunning aangevraagd. Wij willen graag door.’ Dat Spee nu zegt de plannen van Van Ettekoven niet te kennen, komt ons toch wat vreemd over.

De conclusie van Spee dat de RRT zaken op heeft geschreven die niet waar zijn, is onjuist. Wij citeren bij Bruers het Brabants Dagblad. Wij noemen in de ene regel die in ons artikel aan het Taxandria-terrein is besteed het natuurinclusief bouwen van Spee en we maken duidelijk dat vanuit de gemeente gepoogd wordt om de projecten van Van Ettekoven en Spee/Huls te koppelen qua inhoud. Verder verwijt Spee ons negatief te schrijven over zijn plannen met betrekking tot het Taxandria-terrein. Wij stellen dat bouwen bij een Natura-2000 gebied geen goede zaak is. Dat is geen negatief geschrijf, de RRT en Spee hebben gewoon een andere mening over bouwen bij Natura-2000 gebieden.

Aldus de redactie van De Rooie Roeptoeter

 

Persvrijheid

Tezamen met bovenstaande reactie verzoekt Spee aan Oisterwijk Nieuws om de ‘roddel berichten’ van de RRT zoals hij dit noemt niet meer te publiceren, zonder eerst te controleren of ze waar zijn. Hierbij is het echter van belang te melden dat wij dit artikel niet zelf geschreven hebben, maar naar de RRT website verwijzen zoals we dat altijd bij alle lokale media doen. Het artikel is geplaatst op de website van, en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de RRT redactie.

Dit verzoek van Spee is door de redactie van de RRT aangemerkt als ‘een aanslag op de persvrijheid’. Wij hebben er in dit geval voor gekozen zowel de reactie van Spee, als die van de RRT hierboven integraal over te nemen. Ook van die laatste heeft Spee in een tweede mail aan onze redactie verzocht deze tekst niet te publiceren, omdat die volgens hem: ‘wederom niet de waarheid is en zij allerlei dingen uit verschillende kranten aan elkaar knopen en plakken die alles uit zijn context knipt, niet door ons zijn gezegd, en domweg niet waar zijn.’ Aldus genoteerd…