Care Inn

Gemeente Oisterwijk houdt woningbouw tegen


De redactie van PIT Onderzoek is in het plan Buitenerven gedoken, en komt net als de initiatiefnemers tot de conclusie: ‘Gemeente houdt plan Buiten Erven tegen!’ PIT Onderzoek over het initiatief Buitenerven.

Betaalbare woningen voor starters? Niet als het aan de gemeente ligt!

door PIT Onderzoek

In eerdere publicaties heeft PIT Onderzoek ruim aandacht besteed aan de woningnood in Oisterwijk en met name het ontbreken van voldoende betaalbare huisvesting voor starters (klik) in zowel het koop- als het huursegment. Niet alleen Oisterwijk kampt met de woningnood. In Nederland zullen de komende 10 jaren ruim 900.000 woningen moeten worden gebouwd om de woningnood te lenigen en volgens deskundigen is dit zelfs nog niet genoeg. Om deze woningproductie mogelijk te maken wil het kabinet allerlei belemmeringen wegnemen. Zo zal ook de woningbouw in het landelijk gebied volop mogelijk zijn. Voor Oisterwijk betekent dit dat naast het ‘inbreiden’ van woningbouw (‘Bouwen binnen strakke contouren’), nu ook het uitbreiden van de woonkernen mogelijk wordt, dus meer woningen in het landelijk gebied. Oisterwijk werkt hierbij nauw samen met de gemeente Tilburg. In het zogeheten ‘Oostflank’-gebied tussen Tilburg en Oisterwijk, het grondgebied van beide gemeenten tezamen, wordt zelfs gerekend met de bouw van bijna 5.000 woningen.

Woningbouwvisie

Het gebied waar Plan Buitenerven gerealiseerd zou kunnen worden (Foto: Jan Wolfs – LOVO).

In de Woonzorgvisie van de gemeente Oisterwijk van medio vorig jaar werd gesproken over een forse bouwopgave. Om in de lokale woningbehoefte te kunnen voorzien zullen in de periode 2020 tot 2030 1500 woningen moeten worden gebouwd. Daarnaast nog eens extra 2000 woningen in de periode 2020 tot 2040 om te voorzien in de regionale en landelijke opgave. PIT Onderzoek heeft in de publicatie ‘De Woonzorgvisie Oisterwijk: veel gespin, maar……waar blijft de wol’ kritische kanttekeningen geplaatst bij de haalbaarheid van dit ambitieuze bouwprogramma. Overigens heeft ook de gemeente zelf twijfels over de haalbaarheid. De huidige wet- en regelgeving (bezwaarschriftprocedures, stikstofregels) en klemmende beperkingen van vigerend provinciaal en gemeentelijk beleid met betrekking tot de woningbouw zorgen ervoor dat er voorlopig nog geen grote hoeveelheid spreekwoordelijke ‘wol op de klos’ komt.

Plan Buiten Erven

PIT Onderzoek heeft kennis genomen van een bouwplan(klik) van aannemingsbedrijf J.A. van Gisbergen. Geen gemeente-initiatief dus, maar een particulier initiatief. Een bouwplan op een locatie, gelegen tussen plangebied Pannenschuur VI en de Ruimte voor Ruimte-locatie aan de Molenbaan, waar grond beschikbaar is voor de bouw van maar liefst circa 90 woningen. Met dit aantal zou meteen een grote bijdrage kunnen worden geleverd aan het terugdringen van de woningnood in Oisterwijk.

Van de aannemer hebben wij vernomen dat het bouwplan voldoet aan alle uitgangspunten, zoals genoemd in de Oostflank-visie van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk, terwijl het eveneens voldoet aan het “Integraal afwegingskader woningbouwprojecten” van de gemeente Oisterwijk en aan de woningdifferentiatie, zoals vastgesteld in de Woonzorgvisie van de gemeente Oisterwijk (35 % sociaal, 40 % middelduur en 25 % duur). De aannemer heeft een voorlopige verkaveling laten uitwerken. Deze verkavelingsstudie vormt volgens de aannemer een goede basis voor een discussie en besluitvorming binnen de gemeenteraad.

Gemeente houdt het tegen!

De aannemer is over zijn plan al meer dan een jaar in gesprek met het college en haar ambtelijke adviseurs. Dit heeft – tot verdriet van niet alleen de aannemer – tot heden niet geleid tot groen licht. Integendeel, ambtelijk is het plan onlangs in een nader gesprek zelfs geheel van tafel geveegd, nadat eerder de wethouder als een stopteken had gegeven. Het plan zou namelijk niet voldoen aan de uit 2013 daterende gemeentelijke ’Visie bebouwingsconcentraties buitengebied’. Volgens de betrokken ambtenaren betekent dit dat de locatie Buiten Erven op termijn hooguit ruimte zal bieden aan een beperkt aantal woningen in het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Dat het plan wel voldoet aan de gemeentelijke Woonzorgvisie was kennelijk niet relevant genoeg.

Het conceptplan met grotere en ook veel kleinere woningen; met name aan de laatste is veel behoefte (Bron: Keeris Architecten).

Weer geen betaalbare starterswoningen?

In een eerdere publicatie heeft PIT Onderzoek gesproken van het verschijnsel dat de sociale woningbouw steeds als een ‘hete aardappel’ wordt doorgeschoven naar wéér andere locaties. Zo ook nu. Het ziet er dus naar uit dat, door het tegenhouden van het Plan Buiten Erven, het percentage 35 % ’sociaal’ ook de komende jaren weer niet zal worden gehaald.

Het is vooral jammer – zo luidt de voorlopige conclusie van PIT onderzoek – en niet goed te begrijpen, dat de gemeente hier een uitgekozen kans laat liggen. Een prima particulier initiatief om op korte termijn al wat te doen aan de al lang bestaande en nog steeds toenemende woningnood in Oisterwijk, door realisering van 90 betaalbare woningen, strandt aan de Lind.

Ook vanuit de politiek zijn er al vragen gerezen over deze ontwikkeling. Op 16 januari van dit jaar heeft de Fractie van Beers daarover vragen gesteld aan het college.

PIT Onderzoek gaat de ontwikkelingen bij dit plan verder kritisch volgen en zal daarover zo nodig verder publiceren. Wilt u zelf reageren op deze ontwikkeling? Neem dan contact met ons op via redactie@pitonderzoek.nl. Zie voorts ook de website van PIT Onderzoek, www.pitonderzoek.nl, waar u ook alle publicaties van PIT Onderzoek kunt inzien.