Care Inn

Nieuw contract beperkt toekomstmogelijkheden Staalbergven Oisterwijk


Kort voor Kerst heeft Gemeente Oisterwijk een persbericht verzonden over de toekomst van buitenbad Staalbergven in Oisterwijk. Er is door de gemeente met eigenaar Natuurmonumenten een overeenkomst afgesloten voor gebruik van het Staalbergen voor de komende dertig jaar.

De gebouwen en zwembaden die gerenoveerd moeten worden (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Het bericht van de gemeente werd vorige maand door onze redactie niet meteen een jubelstemming aan de lezers aangeboden; dit vanwege een aantal vermelde beperkingen. De belangrijkste conclusie uit het persbericht was, dat de zwembaden (chloorbaden) voorlopig niet open kunnen. Vorige jaar werden de chloorbaden gesloten vanwege een lek en vanaf dat moment was alleen zwemmen in het natuurwater mogelijk. Er kwam chloorwater in de grond en dat wil uiteraard niemand in de Oisterwijk natuur. Herstel van het lek bleek omslachtig; gemeente en Natuurmonumenten hebben na meerdere onderzoeken besloten pas dan de baden weer te openen, nadat er een volledige renovatie heeft plaats gevonden.

Eerder werd door PIT Onderzoek aangegeven dat een buitenbad toevoegen aan het binnenzwembad van Den Donk ongeveer een miljoen zou bedragen, met daarbij tevens lagere jaarlijkse exploitatiekosten (o.a. personeel en gecombineerd gebruik van parkeerplaats, kleedkamers, horeca et cetera). De renovatie van het Staalbergven is voorlopig geraamd op 3 miljoen. De vraag is of het met de nu bekende beperkingen bij dat bedrag blijft. De gemeenteraad heeft in afwachting van diverse onderzoeken nog geen toestemming gegeven voor een dergelijke investering. Als dan, zal het ook na die toestemming nog enige tijd vragen voordat de baden heropend kunnen worden.

Geen chloor

Direct na de ontvangst van het persbericht, is door onze redactie bij de gemeente het nieuwe contract opgevraagd, deze week ontvangen, en gelezen. Daaruit blijkt dat er nog meer beperkingen zijn, die de toekomst van een volledige accommodatie aan banden legt. Om te beginnen is dat het volledige verbod op gebruik van chemische middelen. Niet in het zwembadwater, en niet in de reiniging. Dit om ieder risico van schade aan de natuur, via grond, water en lucht te voorkomen. Gebruik van chloor – nodig voor de ontsmetting – is dan ook volledig uitgesloten! Een dergelijke zwemvoorziening zou met innovatieve technieken zoals bijvoorbeeld zoutelektrolyse, hydrolyse, ionisators, minerale zuiveringen en/of  UV-C lampen moeten gebeuren. Een onderzoek naar de mogelijkheden en kosten daarvan moet nog worden uitgevoerd.

Het zwembad mag niet met chemische middelen worden gereinigd (Bron: Lia Smulders).

(on)mogelijk

Uit de bij het contract behorende collegebesluit blijkt tevens dat – met name over het hierboven vermelde risicovrij exploiteren in relatie tot chemische stoffen – er een ‘hobbel’ genomen moest worden. Natuurmonumenten, zo staat vermeld, heeft vastgehouden aan haar standpunt en zou niet akkoord gaan als die voorwaarden niet zouden worden opgenomen in het nieuwe contract. De juristen van de gemeente echter, hebben geadviseerd die toezegging niet te doen, omdat het volledige uitsluiten van het risico onmogelijk zou zijn.

Met de wetenschap dat er anders geen contract zou komen, is het college – ondanks het negatieve advies van hun juristen – toch akkoord gegaan. Een akkoord op een overeenkomst met voorwaarden, die volgens de eigen juristen niet volledige te garanderen zijn.  Uit het nog samen te stellen renovatieplan, zal voor Natuurmonumenten voldoende zekerheid moeten blijken dat zowel bij de renovatie- en saneringswerkzaamheden alsmede het toekomstig gebruik voor de duur van dertig jaar enig risico op natuurschade is uitgesloten, alvorens deze natuurorganisatie toestemming geeft tot die renovatie over te gaan.

Eén jaar

Ook blijkt opnieuw duidelijk, dat als de raad niet dit jaar het besluit neemt tot renovatie over te gaan, en Natuurmonumenten geen akkoord geeft op die renovatie, er een einde komt aan ’t Staal. In ieder geval moeten alle gebouwen en zwembaden naar tevredenheid van beide organisaties gerenoveerd worden, of bij uitblijven van het besluit tot renovatie, worden gesloopt. in dat geval moet het terrein als schoon bosgrond worden opgeleverd. Na meerdere keren verlengen van het oude contract, is er nu een duidelijk ultimatum gesteld. Voor december 2023 een goedgekeurd besluit, en anders voor juli 2024 sloop en sanering.

Horeca

Ongeveer twee derde van het ven is voor gebruik afgesloten (Bron: Gemeente Oisterwijk).

De kosten voor het openluchtbad worden voor een deel betaald door de betalende gebruikers; een ander deel van enkele tonnen aan euro’s komt jaarlijks uit de gemeentekas. Ook de investering die nu gedaan moet worden, zal door de gemeente betaald moeten worden. Afgelopen jaren werd diverse malen geopperd een deel van de exploitatiekosten terug te verdienen middels een meer actieve horecafunctie. De gemeente zal zo iets zelf niet uitvoeren, maar heeft in de nieuwe overeenkomst wel de mogelijkheid gekregen de exploitatie van het zwembad aan een bedrijf uit te besteden, mits uiteraard dit bedrijf zich aan de met Natuurmonumenten gemaakte afspraken houdt.

De mogelijkheden voor een extra actieve horecafunctie zijn echter beperkt. Expliciet staat in het nieuwe contract – voor de komende dertig jaar vastgelegd – dat ‘het huurder (onder meer) niet is toegestaan om versterkte muziek in de open lucht ten gehore te brengen om het gehuurde (of de opstallen op het gehuurde) na zonsondergang te verlichten, open vuur te hebben, of festivals op het gehuurde te organiseren.’

Het ven

Tot slot valt op dat het ven als geheel – zoals dat van vroeger nog bij veel Oisterwijkers bekend staat – nu voor een derde gebruikt mag worden. Alleen het rechterdeel is vrij voor zwemmers; het midden en linkergedeelte is afgesloten voor de natuur. Het daarin nog aanwezige ponton, dat vroeger werd gebruikt om vanaf te duiken, moet worden verwijderd.

Klik en lees hier meer berichten over het Staalbergven