ondernemers

COA geeft volgens inwoners onjuiste informatie over noodzaak zendmast AZC Oisterwijk


Omwonenden van het AZC in Oisterwijk, hebben bezwaar gemaakt tegen de bouw van een zendmast voor telefonie.

Volgens de briefschrijvers is de extra zendmast niet nodig, omdat het bereik van de mobiele netwerken ruim voldoende is. Ze hebben hier vorig jaar bezwaar tegen gemaakt. Het gaat hier overigens niet om de eveneens omstreden, maar ondertussen reeds geplaatste C2000 mast in de wijk Waterhoef, die bestemd is voor de bereikbaarheid van hulpdiensten op en rond het AZC.

Het AZC in Oisterwijk (Bron; Google Maps)

Het COA wil op het AZC een extra zendmast plaatsen, omdat volgens hen het mobiele telefonie netwerk ter plaatse niet voldoende dekking geeft. De bewoners geven in hun schrijven aan, dat de informatie van het COA gedeeltelijk onjuist of onvolledig is.

Onderstaande brief werd door omwonenden ingezonden. Het COA heeft desgevraagd laten weten vanwege de nog lopende bezwaarprocedure niet op deze brief te willen ingaan.


In onze brief van 29 september 2022 toonden wij op basis van objectieve en eenvoudig te verifiëren openbare informatie aan dat de mastdekking van twee nabij gelegen zendmasten (KPN zendmast op 1,0 km en Vodafone zendmast op 1,2 km) zowel indoor [Dense Urban] als outdoor uitstekend is [‘best’] en zelfs naast een uitstekende 4G dekking ook een uitstekende 5G dekking biedt. Zie hiervoor bijlage 1 en de situatieschets van het Villapark Hermitage in bijlage 2.

Het dekkingsoverzicht dat COA op 4 oktober uitreikte (zie bijlage 3), was voor ons nieuwe informatie. Aangezien deze informatie onvolledig is, geven wij in deze brief (met het oog op het te verstrekken advies en het te nemen besluit door het College van B en W) aan waarom de onderbouwing van COA dat er onvoldoende indoordekking is, niet correct is en volgens ons zelfs een verkeerde voorstelling van zaken is.

COA geeft in de uitgereikte printout (bijlage 3) aan dat de dekking van ‘de’ mast op 1,8 km onvoldoende is om indoor voldoende bereik te hebben. Daarnaast beweert COA dat er ook sprake zou zijn van onvoldoende capaciteit, dit wordt echter niet aangetoond.

Onze reactie hierop is als volgt:

• COA stelt dat voor ‘de’ mast op 1,8 km afstand onvoldoende indoorbereik is op het AZC, maar ‘vergeet’ de veel meer nabijgelegen twee zendmasten (zie bijlage 1) op l,0km (KPN) en l,2km (Vodafone!) mee te nemen in dit overzicht.

• Uit het door ons gepresenteerde dekkingsbereik in bijlage 1 blijkt overduidelijk dat zowel het 4G als 5G indoordekkingsgebied meer dan uitstekend is.

• Gezien het feit dat AZC binnen het dekkingsbereik van in ieder geval drie zendmasten ligt, is sprake van voldoende capaciteit. Het is aan COA – en niet aan ons- om met o.a. metingen hard te maken dat sprake is van onvoldoende dekkingsbereik/ capaciteit. Ons eerste en meest belangrijke bezwaar blijft dat ook na het uitreiken van de printout op 4 oktober 2002, de vergunningsaanvrager nog steeds niet heeft aangetoond dat er sprake is van een slecht bereik of onvoldoende capaciteit.

Hiertegenover staat onze objectief aantoonbare en verifieerbare bewijslast zoals vermeld in deze brief en onze brief van 29 september 2022.

Indien vergunningsaanvrager en de Gemeente Oisterwijk ondanks de in deze brief aangevoerde bewijslast van een ruime 4G/5G dekking op het AZC toch willen persisteren in de plaatsing, respectievelijk goedkeuring van de aangevraagde zendmast en/of niet willen erkennen dat er sprake is van een adequate 4G en 5G dekking op het AZC in Oisterwijk en ook niet met officiële en door onafhankelijke derden uitgevoerde metingen kan aantonen dat er toch sprake is van een onvoldoende dekking, dan houden bezwaarmakers de Gemeente Oisterwijk aansprakelijk voor het op oneigenlijke gronden inbreuk maken op het bestemmingsplan, en zullen bezwaarmakers gerechtelijke stappen overwegen met als doel om alsnog onnodige plaatsing te voorkomen.

Aangezien sprake is van nieuwe informatie die door het COA is verstrekt op de zitting van de bezwaarschriftencommissie op 4 oktober, dient deze brief en het daarin gestelde als aanvulling gezien te worden op onze eerdere bezwaren. Wij verzoeken u dan ook deze brief te beschouwen als onderdeel van en aanvulling op het eerder ingediende officiële bezwaarschrift. Deze brief geldt onder voorbehoud van alle rechten.

Wij vertrouwen er op dat de gemeente de dialoog met ons blijft zoeken, onze bezwaren serieus neemt en bereid is haar besluit tot het verlenen van de vergunningsaanvraag te herzien.

Tot slot vertrouwen wij er op snel van u te horen.

Bewoners Hermitage Oisterwijk