Care Inn

Tellingen laten zien dat parkeerproblemen verwacht kunnen worden bij De Leye Beekdalpark en Kartonagefabriek Baerdijk Rode Brugstraat in Oisterwijk


Tellingen laten zien dat er na de bouw van woningen op de locaties De Leye Beekdalpark en Kartonagefabriek Baerdijk Rode Brugstraat in Oisterwijk parkeerproblemen kunnen ontstaan.

Bij de uitgangspunten voor de realisatie van het herbestemmingsproject Kartonagefabriek Baerdijk Rode Brugstraat is de gemeente met een sluitende berekening gekomen voor het voorzien in parkeerplekken. Daarbij is uitgegaan van het aantal reeds aanwezige parkeerplekken en extra te realiseren parkeerplekken in het plan, strikt volgens de door de gemeente vastgestelde normering. Volgens die normering (het aantal parkeerplaatsen per type woning), zouden er volgens de berekening van de gemeente 30 parkeerplekken nodig zijn in die straat. Er worden er 28 gerealiseerd, waarvan 2 gereserveerd voor deelauto’s. Volgens de gemeente zou een deelautoconcept (huur van een auto naar behoefte) zorgen voor 25% minder autobezit, waarmee alsnog aan de norm wordt voldaan.

Parkeerdruk

Huidige situatie Rode Brugstraat Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk hanteert naast de parkeernorm, ook gegevens die zijn gebaseerd op tellingen. Uit die tellingen blijkt de werkelijke parkeerdruk (in de huidige situatie). ‘In 2022 is een parkeerdrukmeting uitgevoerd in de kern Oisterwijk. Daaruit blijkt dat de parkeerdruk in de directe omgeving van de Rode Brugstraat (binnen acceptabele loopafstand van 100 meter) 71% is.’ Om die tellingen aan de praktijk te toetsen, meer specifiek gericht op de situatie in de Rode Brugstraat, hebben ook wij een telling gedaan. Bij onze telling, op totaal 9 momenten verspreid over drie dagen, komen we uit op 85% gemiddeld. Er was tweemaal een maximale bezetting van 100%.

Huidige situatie
Bovenstaande tellingen zijn gedaan in de momenteel nog oude situatie. De oude kartonagefabriek staat leeg, en ook vier woningen aldaar zijn onbewoond. De parkeervakken die ooit daartoe werden gerealiseerd zijn blijkbaar toch regelmatig in gebruik door andere buurtbewoners of centrumbezoekers. De gemeente hanteert in haar parkeerdruk onderzoek een straal van 100 meter. Parkeerplekken binnen die straal in de naastgelegen woonwijk zijn over het algemeen goed bezet door bewoners en bezoekers van de woningen aldaar. Wel is er een groot parkeerterrein binnen die afstand bij voormalig zwembad De Leye. Ook daar hebben we een specifieke tellingen gedaan. Op deze parkeerplek staan veelal 40 tot 60 auto’s, waarbij er vaak nog ruimte over is. Wat dat betreft (nog) geen probleem.

Vogelvlucht-schets mogelijke inrichting en gebouwen Beekdal, voormalig zwembad De Leye. (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie komen er bij het project Kartonagefabriek Baerdijk Rode Brugstraat 29 woningen op de plaats van de leegstaande fabriek en de vier leegstaande woningen. Hoewel het bestemmingsplan – samen met het deelautoconcept en de nieuw te realiseren parkeerplaatsen – aan de norm voldoet, is er ten opzichte van de huidige feitelijk getelde parkeerdruk een verhoging te verwachten. Mocht het deelautoconcept niet de verwachte vermindering van autobezit opleveren, dan is er een formeel tekort van 4 plekken (of 2 als de deelauto vakken worden vrij gegeven voor openbaar parkeren).

Parkeerproblemen
Groter wordt het te verwachten parkeerprobleem, indien het woningbouwproject Beekdalpark bij het voormalige zwembad De Leye volgens de huidige plannen wordt gerealiseerd. Daar hanteert de gemeente niet alleen de veel lagere parkeernorm die behoort bij het centrumgebied, maar verwijderd ook de gratis parkeermogelijkheid die nu aanwezig is voor omliggende straten en centrumbezoekers. Er staan momenteel 130 parkeerplekken in het plan, voor alleen bewoners en hun bezoekers. Voor bewoners komen gereserveerde plekken; voor bezoekers wordt dit een blauwe zone of betaald parkeren. Op deze locatie vervallen de nu 95 gratis parkeerplekken, waar zoals vermeld dagelijks 40-60 autobezitters gebruik van maken. Een deel daarvan zijn centrumbezoekers. Een deel betreft bewoners van de naastgelegen wijk, die zoals de gemeente nastreeft, binnen een straal van 100 mtr. van hun woning zouden moeten kunnen parkeren.

Beide locaties liggen op steenworp afstand van elkaar; beide op loopafstand van het centrum. De ene krijgt een blauwezone (max. 2 uur) of betaald parkeren; bij de andere locatie zijn de parkeerplekken gratis. In beide straten hebben parkeerplekken het doel bewoners en hun bezoekers te laten parkeren; op beide plekken parkeren nu ook andere bewoners én centrumbezoekers.

Met het huidige gebruik, de toename van het aantal woningen en tegelijk afname van maar liefst 95 gratis parkeerplekken, zal de parkeerdruk in de omgeving toenemen.