uitgelicht

Uitnodiging bijeenkomst geluidschermen spoor Oisterwijk


Er komen geluidschermen en andere maatregelen tegen geluidsoverlast langs het spoor door Oisterwijk; de uitnodiging voor deze informatieavonden leest u hier.

Een van de voorbeelden uit de gemeentelijke visie hoe een scherm geplaatst kan worden; niet gezegd is dat ProRail deze visie geheel overneemt (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Om te zorgen dat de geluidsbelasting van het spoorwegnet afneemt tot binnen de wettelijke grenzen gaat Prorail geluidswerende maatregelen nemen. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk, onder andere plaatsen van raildempers, geluidschermen naast het spoor en gevelmaatregelen. Door middel van vooronderzoeken is bepaald welke maatregelen op welk tracé nodig zijn. Ook is
daar bij gekeken of de maatregelen aansluiten bij de omgeving. Er worden aan de gemeente geen vergunningen gevraagd; bewoners die bezwaren hebben dienen dit aan ProRail/ Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) te richten. Het Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG) publiceert het plan voor Oisterwijk (Fase 1, nr. 3) dat op 14 maart ter inzage wordt gelegd.

Inwoners worden per trajectdeel uitgenodigd aanwezig te zijn op een van de informatiebijeenkomsten, zoals vermeld in onderstaande uitnodiging:

 

Bewonersbrief Meerjarenprogramma Geluidsanering

Geachte heer, mevrouw,

ProRail gaat in Oisterwijk het geluid langs het spoor verminderen, dit noemen we saneren. We doen dit in opdracht van het ministerie vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). In 2019 heeft ProRail de adressen waarvoor het geluid volgens berekeningen boven de norm uitkomt een brief gestuurd om de geplande maatregelen aan te kondigen. De jaren daarna is technisch onderzoek gedaan, zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente en aanvullende berekeningen gedaan. Op prorail.nl/mjpg leest u meer over het MJPG en wat dit voor u betekent.

Vanaf donderdag 14 maart 2024 is het saneringsplan voor de gemeente Oisterwijk te bekijken via de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Om u zo goed mogelijk te informeren over deze maatregelen, nodigen we u via deze brief uit voor een van de inloopbijeenkomsten op 25 en 26 maart.

Geluidsmaatregelen

Er zijn verschillende geluidsmaatregelen mogelijk:

 • raildempers plaatsen aan het spoor;
 • geluidsschermen naast het spoor plaatsen of verhogen;
 • maatregelen aan bruggen of viaducten.

Gevelisolatie

Bij sommige woningen zijn deze maatregelen niet mogelijk of hebben ze te weinig effect. Bij die woningen bieden we een onderzoek aan om te bepalen welke aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn (denk aan isolatie van muren of geluidswerend glas). Voor welke woningen dit geldt staat in bijlage 1 van het saneringsplan, aangeduid met een letter G. Rijkswaterstaat voert het gevelisolatieonderzoek uit voor zowel rijkswegen als het spoor. Rijkswaterstaat neemt contact op met de eigenaren van de woningen die hiervoor in aanmerking komen.

Het saneringsplan en de geluidsmaatregelen bekijken

Het saneringsplan genaamd ‘Oisterwijk Fase 1’ en het bijbehorende ontwerpbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunt u vanaf 14 maart inzien op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV): bureausaneringverkeerslawaai.nl/mjpg-spoorwegen.

Wilt u de geluidbeperkende maatregelen nabij uw woning op een kaart zien?

 • Ga naar bovengenoemde website en klik op het juiste ontwerpbesluit.
 • Open onder het kopje ‘stukken’ het ontwerpbesluit.
 • In de bijlage staat benoemd waar we welke maatregelen treffen.
 • Scrol verder voor een kaart met geluidbeperkende maatregelen per locatie.

Heeft u geen internet? Vraag dan aan een bekende om hulp om de maatregelen online in te kunnen zien. Ook kunt u terecht bij het informatiepunt digitale overheid in de bibliotheek.

 Inloopbijeenkomst
ProRail is zich ervan bewust dat de plannen, in combinatie met een lange periode van stilte, tot vragen leiden. Bijvoorbeeld over de inhoud van de plannen, of over de impact van de geluidssaneringsplannen op de directe woon- en leefomgeving. Daarom organiseren we inloopavonden om u meer uitleg te geven over het MJPG, de geplande maatregelen en om eventuele vragen te beantwoorden. Deze inloopbijeenkomsten zijn op maandag 25 en dinsdag 26 maart in Tiliander in Oisterwijk: Spoorlaan 82c.

Om zo goed mogelijk in te kunnen gaan op uw situatie, hebben we de inloopbijeenkomst verdeeld in groepen. Hierdoor kunnen we beter stilstaan bij de specifieke situatie van bewoners. Hieronder leest u waar en wanneer we ingaan op de maatregelen langs het spoor bij u in de buurt.

Maandag 25 maart 19:00 uur tot 20:00 uur, grote zaal Tiliander

Beerze, Dommel, Kasteelloop, Pastoor van der Meijdenstraat, Tilburgseweg, Heukelomseweg, Spoetnikstraat, Spoordijk

Maandag 25 maart 20:15 uur tot 21:15 uur, grote zaal Tiliander

De Kuil, Hoogstraat, Den Deel, ’t Schop, Gasthuisstraat, Pastoor van Beugenstraat 

Dinsdag 26 maart 19:00 uur tot 21:00 uur, eerste verdieping Tilliander
Spoorlaan, Stationsstraat, Joannes Lenartzstraat, Nicolaas van Eschstraat, Haarenseweg, Heusdensebaan, Oisterwijksedreef, Kapelweg, Posthoorn, De Nedervonder

Reageren
Misschien bent u het niet eens met de maatregelen. U kunt dan reageren. Deze reactie noemen we een zienswijze. U kunt een zienswijze indienen door een brief te sturen of door te bellen naar BSV. U heeft daar vanaf donderdag 14 maart zes weken de tijd voor, dus tot en met woensdag 24 april.

 • Een brief richt u aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden. Hierin noemt u in elk geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast geeft u aan wat uw vragen zijn en/of waarom u het mogelijk niet eens bent met de maatregelen.
 • U kunt ook telefonisch contact opnemen met BSV om een zienswijze in te dienen of vragen te stellen via 0348 – 487 450.

Wanneer komen de geluidsmaatregelen er?

BSV kijkt samen met ProRail naar de binnengekomen zienswijzen en geeft namens het ministerie antwoord. Vervolgens legt BSV het definitieve besluit opnieuw zes weken ter inzage. De Raad van State neemt eventuele beroepen in behandeling. Daarna staan de maatregelen vast. Samen met de aannemer kunnen we dan een bouwplanning maken. Geluidsschermen bouwen we uiterlijk zeven jaar nadat het saneringsplan is vastgesteld. 

Meer informatie?

 • Informatie over de geplande geluidsmaatregelen voor uw woning en hoe u een zienswijze indient, vindt u op nl/mjpg-spoorwegen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met BSV via 0348 – 487 450.
 • Voorafgaand aan de bijeenkomsten kunt u op nl/mjpg meer lezen over het programma, de geluidsmaatregelen bekijken en vragen stellen. Of bel 0800 – 776 72 45 (gratis). Binnengekomen vragen gebruiken wij in onze voorbereiding op de inloopbijeenkomsten.

Ik hoop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Kees Larooij,
Programmanager MJPG