Care Inn

Na buitenveld nu ook clubgebouw voor Taxandria Handbal


Eerder werd op het sportpark in Oisterwijk voor Taxandria Handbal een buitenveld gerealiseerd; het college heeft nu ook ingestemd met de realisatie van een clubgebouw. Het betreft de financiële borgstelling voor een lening en het beschikbaar stellen van grond.

 

Wethouder Dion Dankers opende het handbalveld.

Het college heeft besloten garant te staan voor een hypotheek, die de sportclub nodig heeft om hun gebouw te realiseren. Het gebouw wordt eigendom van de club, maar mocht die club de hypotheek niet kunnen bekostigen, dan springt de gemeente bij. 50% van die borgstelling is gedaan door Stichting Waarborgfonds Sport.

Onduidelijkheid

De grond die voor de plaatsing van het clubgebouw nodig is, wordt door de gemeente in erfpacht gegeven. Er heeft nog geen taxatie plaats gevonden, waarmee ook de exacte waarde en de daaraan gekoppelde pachtsom nog niet bekend is. De kosten voor de erfpacht worden waarschijnlijk vergoed door de gemeente, vanuit de Regeling subsidie sport gemeente Oisterwijk 2024. Volgens het college is er echter onduidelijkheid over die regeling, en bestaat er een kans dat die regeling niet voor deze club zou gelden. In dat geval zou er bij de club een tekort in de begroting kunnen ontstaan, en is de gemeente samen met het garantiefonds alsnog verantwoordelijk die kosten te dragen. Waarom deze onduidelijkheid niet vooraf is uitgezocht, wordt niet vermeld.

Andere kandidaten

Een andere onduidelijkheid betreft het tot nu toe achterwege gelaten bericht in de openbaarheid, dat de gemeente van plan is de grond beschikbaar te stellen. ‘In een eerder stadium had een publicatie moeten plaatsvinden dat de gemeente van plan was om dit perceel aan Taxandria Handbal uit te geven, waarbij ook andere organisaties hun belangstelling hiervoor kenbaar hadden kunnen maken. Het voorstel is om zo’n publicatie alsnog te laten plaatsvinden,’ aldus het college. Het kan dus zijn dat er nog andere gegadigden zich melden voor deze locatie. Waarom deze melding – die volgens het zogenoemde Didam-arrest (klik) wettelijk verplicht is – niet uitgevoerd is, vertelt het besluit niet.

Combigebruik

Het gebouw wordt gebruikt door de leden van de vereniging, en zal ook gebruikt worden voor Buitenschoolse Opvang. Daarmee zijn er voor de vereniging jaarlijkse inkomsten; nodig om de kosten te dekken.