Care Inn

Bezwaren en rammelende communicatie bij woningproject flexwoningen Oisterwijk


Omwonenden die aanwezig zijn geweest bij een informatie avond over de plaatsing van flexwoningen aan de Moergestelseweg in Oisterwijk, hebben bezwaren tegen die locatie en het plan. Ook vinden ze dat de communicatie niet goed verloopt.

Hun bezwaren zijn volgens hen onvoldoende meegenomen in de verslaglegging (lees het verslag, klik hier), en op een eerder schrijven van september 2022 heeft het college (burgemeester en wethouders) volgens hen niet gereageerd. De bewoners hebben hierover onderstaande ingezonden brief gestuurd aan raad en college:

Geacht College,

Namens omwonenden wijken Bunders en Hondsberg (“Omwonenden”) vragen wij nogmaals aandacht voor het voorgestelde plan voor tijdelijke huisvesting (zogenaamde “flexwoningen”) aan de Moergestelseweg 40, te Oisterwijk. Deze locatie is door het College aangewezen als locatie voor de flexwoningen. Op 20 juni jl. werd door de initiatiefnemers (Gemeente Oisterwijk, Leystromen en Stedenbouwkundig bureau SVP) een informatieavond georganiseerd met als doel Omwonenden te informeren over het project en informatie op te halen vanuit Omwonenden.

De informatieavond verliep rumoerig waar informatie erg summier en gedoseerd werd gedeeld. Als Omwonenden herkennen we ons niet in de notulen welke door Leystromen zijn opgesteld.

Hoewel we begrijpen dat er behoefte is aan flexwoningen, zijn wij van mening dat de specifieke locatie Moergestelseweg 40 ernstige veiligheidsrisico’s en andere bezwaren met zich meebrengt die door de initiatiefnemers over het hoofd worden gezien. Als Omwonenden en verantwoordelijke buurtbewoners willen wij nogmaals onze stem laten horen en aandringen op een grondige heroverweging door het College van het voorgenomen plan.

In dit kader attenderen we het College op de petitie welke in september 2022 is aangeboden namens Omwonenden en andere belanghebbenden. Tot op heden hebben we hier geen reactie op gekregen en hebben we niet kunnen constateren dat het College de aangedragen zorgen voldoende in overweging heeft genomen. Onze belangrijkste bezwaren zijn (i) Veiligheid van bewoners, (ii) Sportvisie gemeente, (iii) Verkeerssituatie Infrastructuur en Openbare Voorzieningen, (iv) Grens van karakteristiek Brabants Natuurgebied, (v) Tijdelijke aard woningen, (vi) Sociale cohesie. Daarnaast hebben Omwonenden andere bezwaren geuit, zoals, maar niet beperkt tot, (vii) Belang middenstand in het kader van aangezicht van de Gemeente Oisterwijk, (viii) het verder in Omvang toenemen van aantal flexwoningen van 15 naar 20-24 in kavelpaspoort naar nu 27 en (ix) Economische haalbaarheid gemeente ook in kader van mogelijk juridische procedures (zie hierna).

Wij verzoeken het College daarom dringend om onze bezwaren serieus te nemen en een grondige evaluatie uit te voeren van de geschiktheid van locatie Moergestelseweg 40 voor flexwoningen. Het is van belang dat er rekening wordt gehouden met de bezwaren, belangen en zorgen van de huidige Omwonenden en andere belanghebbenden, die het recht hebben om in een veilige en leefbare omgeving te wonen. Mocht het College hier geen verder gehoor aan geven dan zullen we ons genoodzaakt zien verdere gezamenlijke en individuele juridische stappen te ondernemen, wanneer de vergunningsaanvraag wordt ingediend.

We benadrukken het College ons dan ook op de hoogte te houden van de status van de vergunningsaanvraag.

Wij verzoeken het College om ons op de hoogte te houden van de voortgang van dit bezwaarproces en de uiteindelijke beslissing van het College. We zijn bereid om deel te nemen aan eventuele buurtbijeenkomsten of andere vormen van overleg om onze standpunten verder toe te lichten.

Hoogachtend,

Aldus ondertekend door tien families uit de buurt.