Care Inn

Weer verliest Gemeente Oisterwijk een rechtszaak (soap)


Het lijkt wel een soapserie; in net twee weken is vandaag (tussen*)uitspraak nummer vijf binnen van verloren rechtszaken, waarbij de rechter Gemeente Oisterwijk terugroept, en er kosten worden gemaakt van uw gemeenschapsgeld.

27 woningen staan al jaren in de wacht vanwege een vooralsnog door de rechter niet goedgekeurd plan (Bron: Leystromen)

Vandaag het langslepende verhaal van de nieuwbouw op KVL, waarvan na drie raadsvergaderingen, diverse bezwaren en eerdere gerechtelijke uitspraken, de gemeente nu opnieuw aan het kortste eindje trekt. Deze keer bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State vanwege een ‘slordigheidje’ die opnieuw duizenden euro’s kost.

Het ging afgelopen twee weken over: Een laadpaal (klik), een gemiste zitting door gebrekkige interne communicatie (klik), een illegaal aangebrachte trap waarbij gemeente moet handhaven (klik), een vooralsnog onterecht afgegeven kapvergunning voor een beschermde boom (klik), en dan vandaag dus die langslepende bouwvergunning voor sociale woningbouw op de KVL.

In deze laatste heeft de bezwaarmaker tegen gemeentelijke bouwplannen (bestemmingsplan) eerder al een rechtszaak (tussenuitspraak*) gewonnen. Daarop heeft Gemeente Oisterwijk zich gedwongen gevoeld het plan aan te passen, maar zo blijkt, verzuimd dat op de juiste wijze te doen. Er is vervolgens wel een poging ondernomen die fout te herstellen, maar dat herstel is niet vastgesteld door de gemeenteraad en niet of onvoldoende in kennisgevingen vermeld. Gevolg: Gemeente moet opnieuw beginnen. Kosten: 5.982,17 euro,  plus alle ambtelijke uren, gemeentelijke juristen, uitstel van bouw sociale woningen, en wie weet straks opnieuw een bezwaar- en beroepsprocedure! Immers moet er een nieuw raadsbesluit worden genomen, en is er dus ook ruimte voor nieuw bezwaar.

Driemaal

Het probleem dat hier speelt is dat Gemeente Oisterwijk, met instemming van de gemeenteraad, een woningbouwplan heeft bedacht direct naast industriële bedrijfsmatigheid. Het doel was duidelijk zo veel mogelijk huizen op de kostbare KVL grond plaatsen. Parkeerproblemen, geluidsoverlast, gevaar bij vrachtwagens en spelende kinderen… Het was destijds een politiek spel tussen het college (burgemeester en wethouders) en de gemeenteraad. De laatste heeft het plan meerdere keren teruggestuurd naar de ‘tekentafel’ van de wethouder. Na een derde maal heeft de raad het plan uiteindelijk goedgekeurd om toch maar iets van voortgang te bereiken, mits (kort samengevat)  deze met omwonenden in overleg zou treden voor nog wat aanpassingen. Gesprekken en aanpassingen hebben niet kunnen voorkomen dat er bezwaren kwamen, die door het college zijn weerlegd, met daaropvolgend dus ook (verloren) rechtszaken (tussenuitspraken*), en nog een, en nog een…

Voorlopig kan Leystromen haar 27 woningen niet bouwen.

*Update

Voor de goede orde betreft dit een tussenuitspraak, waarop de gemeente binnen gestelde termijn en volgens door de Raad van State opgegeven voorwaarden alsnog aan het gevraagde (zie bovenstaande) kan voldoen. Omdat er ook sprake zal zijn van een nieuw raadsbesluit, kan daarop opnieuw bezwaar worden gemaakt. Het is uiteraard aan de belanghebbenden, vervolgens het college en eventueel de rechter om daar (afhankelijk van dat raadsbesluit) nieuwe afwegingen in te maken.

Aanvullende juridische uitleg

Wat betreft het verkeer heeft de Raad van State reeds geoordeeld dat het verkeersonderzoek, dat in opdracht van de raad is uitgevoerd, deugdelijk is en tot de conclusie leidt dat er geen negatieve verkeersgevolgen te verwachten zijn (overweging 19.6). Zie ook overweging 19.10. Waar het betreft de tweede ontsluiting.
Zover bekend hoeft er geen nader onderzoek plaats te vinden naar bepaalde milieueisen. Volgens de tussenuitspraak van 2021 moest de raad de zogenaamde Planregeling aanpassen, dan wel deugdelijk motiveren waarom de opgenomen Planregeling juist was. De Raad heeft met haar besluit van 10-03-2022 de Planregeling niet veranderd/aangepast, maar de motivering uitgebreid. Volgens de Raad van State (in de laatste uitspraak) deugt die motivering niet omdat het feitelijk gebruik van Nijverheidsweg 12a niet overeenstemt met de concrete activiteit zoals die in de Planregeling is opgenomen en daarmee is die Planregeling onzorgvuldig voorbereid, zo oordeelt de Raad van State (overweging 14.4 laatste alinea).
Daarnaast – dus de tweede reden waarom hebt bestemmingsplan weer wordt vernietigd – overweegt de Raad van State ambtshalve (dus zonder dat daarover is gesproken door partijen in de procedure) dat de bestemmingsplanwijziging niet op correcte wijze is verwerkt in de digitale versie en ook niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (Overweging 15).
De gemeente(raad) moet nu alsnog in de Planregeling de activiteit opnemen die daadwerkelijk feitelijk aan Nijverheidsweg 12a wordt uitgevoerd, én zij moet de digitale versie van het bestemmingsplan op correcte wijze bekend maken. Ook zal het bestemmingsplan worden vastgesteld door de Raad.
Deze tussenuitspraak mag voor de gemeente als ‘verloren’ worden beschouwd, omdat de gemeente fouten heeft gemaakt en daarop door de Raad van State in deze tussenuitspraak is aangesproken. De kwestie ‘bestemmingsplan KVL-Nijverheidsweg’ is nog niet verloren omdat gemeente nog kans krijgt aanpassingen te verrichten en de juiste procedure te volgen.