Care Inn

Maak kennis met nieuwe Werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Oisterwijk


In de gemeentelijke herindeling is de kern Haaren per 1 januari 2021 toegevoegd aan de gemeente Oisterwijk. Zowel in de gemeente Oisterwijk (Dementie Coöperatie Oisterwijk) als in de voormalige gemeente Haaren (DVG Haaren) waren maatschappelijke initiatieven gericht op het bevorderen van een zogenoemde dementie-vriendelijke gemeente, onderschreven door de respectievelijke gemeenteraden in de gemeente Oisterwijk in 2012 en de gemeente Haaren in 2014.

Met het oog op de gemeentelijke herindeling is overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de Dementie Coöperatie Oisterwijk, DVG groep Haaren en de gemeente Oisterwijk. Inzet van dit overleg was hoe de aandacht voor inwoners met dementie en hun mantelzorgers in de toekomst vorm te geven in de gemeente Oisterwijk. Besloten is een nieuwe werkgroep Dementievriendelijke Gemeente (DVG) Oisterwijk in het leven te roepen en deze werkgroep onder te brengen bij de stichting Sociaal Huis Oisterwijk.

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk

Reden om de nieuwe werkgroep DVG Oisterwijk onder te brengen bij de stichting Sociaal Huis Oisterwijk is dat het streven naar de dementievriendelijke gemeente, en de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers, nauw aansluit bij de kwetsbare doelgroepen waarvoor de stichting Sociaal Huis Oisterwijk actief is. En sinds de oprichting van de stichting Sociaal Huis Oisterwijk (1 april 2019) worden mensen met dementie en hun mantelzorgers al actief betrokken bij activiteiten van de stichting Sociaal Huis Oisterwijk.

Mentorhulp Oisterwijk en de Dementie Coöperatie Oisterwijk waren beide – als sociale ondernemingen – de oprichters van de stichting Sociaal Huis Oisterwijk en werkten al bestuurlijk samen. Een bestuurslid van de Dementie Coöperatie Oisterwijk maakte deel uit van het bestuur van de stichting Sociaal Huis Oisterwijk en een bestuurslid van de stichting Sociaal Huis Oisterwijk maakte deel uit van het bestuur van de Dementie Coöperatie Oisterwijk. Door de nieuwe werkgroep DVG Oisterwijk onder te brengen bij de stichting Sociaal Huis Oisterwijk ontstaat één organisatie die zich als sociale onderneming richt op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan als samenleving, als de toenemende armoede, het groeiend aantal mensen met dementie, en het toenemend aantal vluchtelingen/statushouders. Dit maakt synergie en een meer effectieve ondersteuning van de kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk mogelijk.

Dementievriendelijke gemeente

Deze nieuwe werkgroep DVG Oisterwijk richt zich hierbij op het bevorderen van een dementievriendelijke gemeente Oisterwijk, met als motto ‘mensen met dementie kun je niet veranderen, dus de samenleving moet veranderen’. Zij doet dit door: Een adviesfunctie te vervullen richting het gemeentebestuur van de gemeente Oisterwijk; Het uitvoeren van (in de tijd begrensde) projecten, gericht op de 10 doelstellingen van een dementievriendelijke gemeente zoals opgesteld door de Brabantse Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie.