Krekul

Alsnog inzicht in aanpak verkeersongevallen Gemeente Oisterwijk


In geheel Brabant is het aantal verkeersongevallen in 2021 met 19% toegenomen, ten opzichte van 2020. In de gemeente Oisterwijk was dat maar liefst 49%.

Het aantal verkeersongevallen is in Oisterwijk opvallend veel toegenomen (Foto: Toby de Kort).

Het aantal dat geregistreerd werd ging van 143 in 2020 naar 213 in 2021. De toename van aantal verkeersongevallen is daarmee in Oisterwijk ruim dubbel zoveel dan het gemiddelde in Brabant. Oisterwijk staat met dit duidelijk ongewenste cijfer op nummer 3 in de top van Brabant. Dit blijkt uit cijfers die Independer in oktober presenteerde op basis van meest recente data van Rijkswaterstaat. Er zijn ook gemeenten waar juist een daling te zien is.

In reactie op vragen van zowel onze redactie, alsmede daaropvolgend vragen van partij CDA, heeft het college (Burgemeester en wethouders) nu aangegeven onderzoek te starten om te komen tot een uitvoeringsprogramma. In eerste instantie bleven die antwoorden uit. Het college laat deze week weten: ‘Er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden. We maken een verdiepingsslag op de data naar aanleiding van dit percentage. Bij verkeersveiligheidsbeleid is een verschuiving zichtbaar van beleid op basis van ongevalscijfers (reactief) naar een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid (proactief). Proactief werken aan verkeersveiligheid helpt wegbeheerders om vroegtijdig risico’s in het verkeerssysteem te detecteren en gericht effectieve maatregelen te nemen om de risico’s te verkleinen of weg te nemen. Hierdoor zullen er uiteindelijk ook minder slachtoffers vallen. Dit alles onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. De uiteindelijke doorvertaling naar concrete maatregelen is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma+ Oisterwijk. Op dit moment wordt het Uitvoeringsprogramma opgesteld. Naar verwachting wordt het Uitvoeringsprogramma+ Oisterwijk in Q1 2023 door het college vastgesteld en aan de raad ter informatie aangeboden. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een onderbouwing waarin bestaande nationale, regionale en lokale mobiliteitsbeleid vertaald is naar een aantal richtinggevende principes om actuele mobiliteitsvraagstukken op een gestructureerde wijze aan te pakken. Het tweede deel bestaat uit een concrete lijst van maatregelen.’

De top 5 van Brabant

1. Geertruidenberg: 58,8% meer verkeersongevallen
2. Dongen: 51,7% meer verkeersongevallen
3. Oisterwijk: 49% meer verkeersongevallen
4. Geldrop-Mierlo: 48,7% meer verkeersongevallen
5. Nuenen: 41% meer verkeersongevallen