ondernemers

Nieuwe Den Domp Haaren duurt nog minstens 3 jaar


Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar nieuwbouw van Den Domp in Haaren, op de plek van het voormalige gemeentehuis. Voor het onderzoek wordt 250.000 euro gevraagd.

Den Domp in Haaren (Bron: Google Maps).

In het project worden verschillende opgaven in samenhang opgepakt. De sloop van het voormalige gemeentehuis in Haaren, en daaropvolgend nieuwbouw kwam bij een eerdere verkenning volgens het college als meest haalbare uit de bus. In dat project zijn vier hoofddoelen omschreven: Voorzien in een nieuwe invulling voor de locatie van het voormalig gemeentehuis Haaren, voorzien in een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Haaren, maken van afspraken met SGH (de huidige beheerder van Den Domp) over beheer en exploitatie van het toekomstige gemeenschapshuis die in lijn komen met het beheer van andere gemeenschapshuizen binnen Gemeente Oisterwijk, en tot slot het realiseren van woningen passend bij de huidige woningbehoefte.

Op dit moment ziet het college een aantal te doorlopen stappen, met om te beginnen een uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid en het uitwerken van een totaalplan. Het uitwerken van zo’n plan vraag volgens het college minimaal 2 jaar. De realisatie zou dan naar een voorzichtige schatting vanaf 2025 kunnen plaatsvinden. Het college geeft zelf aan: ‘Wat een realistisch tijdpad is voor het project als totaal is in dit stadium moeilijk in te schatten. Dit is onder andere afhankelijk van het projectverloop, draagvlak, benodigde planologische procedures en welke rol de gemeente gedurende de herontwikkeling aanhoudt.’

Het college vraagt binnenkort aan de gemeenteraad toestemming voor het starten van het onderzoek.

gemeentehuis

Het voormalige gemeentehuis van Haaren (Foto: Oisterwijk in Beeld)

In de voormalige Gemeente Haaren was reeds overeenstemming bereikt over het renoveren van de huidige Den Domp; dat werd echter voorafgaande aan de gemeentelijke herindeling niet uitgevoerd. Gemeente Oisterwijk heeft hier ook niet voor gekozen, omdat uit hun onderzoek blijkt dat nieuwbouw aan het plein -gecombineerd met woningbouw – een betere optie is. Kort voor de gemeentelijke herindeling werd door de (toen nog) Gemeente Haaren ook het plein gerenoveerd; bij sloop en nieuwbouw op deze locatie zal dat werk gedeeltelijk verloren gaan.

Hoe de huidige locatie van Den Domp kan worden ingevuld is nog niet bekend.