Care Inn

Protest tegen Oisterwijkse varkensboer heeft geholpen


Het jarenlange protest van bewoners in het Westend in Oisterwijk, tegen de vergunningen voor een Oisterwijkse varkenshouder in Heukelom, hebben effect.

Gemeente Oisterwijk kwam vandaag na jaren lang proberen, heen en weer, meerdere keren in de gemeenteraad, en herhaaldelijk protest vanuit de buurt, met het verlossende woord in onderstaande persbericht:

 

Een eerder protest tegen groei van varkensstallen door inwoners in Oisterwijk.

Eerste deelname aan piekbelastersregeling maakt beëindiging veehouderij Oisterwijksebaan 2 en 2a in Heukelom mogelijk. Wethouder Logister van de gemeente Oisterwijk, gedeputeerde Ronnes van de Provincie
Noord-Brabant en de heer de Rooij van varkensbedrijf De Rooij Heukelom BV hebben vandaag overeenkomsten getekend om het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2 – 2a in Heukelom
vóór 1 september 2023 te beëindigen. De gemeenteraad heeft in 2020 al besloten in te stemmen met een vergoeding voor beëindiging van het bedrijf van € 1,6 miljoen euro. Door nu gebruik te maken van de piekbelastersregeling voor stikstof is het voor de veehouderij
mogelijk om het bedrijf definitief te beëindigen.

Geuroverlast
De geurcontour van het bedrijf zorgt voor geuroverlast voor zo’n 1100 woningen in de omgeving. Het bedrijf valt binnen de top 20 van geuroverlastgevende bedrijven van Noord-Brabant. Omwonenden, college en raad hebben al jaren de wens om het varkensbedrijf op die locatie te saneren.

Overeenstemming over sanering
De gemeenteraad besloot op 28 mei 2020 al om een overeenkomst aan te gaan om de varkenshouderij te saneren. In deze overeenkomst was overeenstemming bereikt over het uitkoopbedrag van 1,6 miljoen euro. Dit uitkoopbedrag was exclusief een bijdrage uit de
Saneringsregeling Varkenshouderij. Deelname aan deze regeling werd echter afgewezen, waardoor sanering van het bedrijf op dat moment niet haalbaar was voor de ondernemer.

Piekbelastersregeling
Samen met de ondernemer hebben we gezocht naar andere mogelijkheden om tot beëindiging van het bedrijf te komen. Het bedrijf heeft op verzoek van de gemeente vorig jaar ingetekend op de piekbelastersregeling van de Provincie Noord-Brabant. De provincie heeft
aangegeven dat het bedrijf hiervoor wel in aanmerking komt omdat het gelegen is binnen een straal van 2 km van een Natura2000 gebied en het gebied met teveel stikstof belast. De beëindiging van het varkensbedrijf heeft een aanmerkelijke afname van de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden tot gevolg. Naast geuroverlast wordt ook de uitstoot van
ammoniak en fijnstof beëindigd.

Herbestemming
Over de herbestemming van de locatie zijn voorwaarden opgesteld. Zo is het houden van vee uitgesloten en wordt alle bedrijfsbebouwing ten behoeve van varkens gesloopt, inclusief de mestsilo. Daarnaast is onder meer een voorwaarde opgenomen over kwalitatieve erfbeplanting.