uitgelicht

Nieuwbouwplan tegenover de molen in Pannenschuur Oisterwijk


De gemeente heeft een principeverzoek ontvangen voor de herontwikkeling van de locatie tussen de Pannenschuurlaan, Kerkhovenbaan, Bieslook en de Langvennen-Noord, tegenover de molen in Oisterwijk.

Woningbouw tegenover de molen in Oisterwijk (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Ter plaatse is momenteel een woning aanwezig en meerdere voormalige bedrijfsgebouwen. De gebouwen zijn (sterk) verouderd en hebben hun functie verloren. De initiatiefnemer heeft een plan opgesteld voor een stedenbouwkundig ensemble, als versterking van de noordelijke entree van Oisterwijk. Het ontwerp voorziet concreet in de realisatie van twaalf woningen. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie 12 nieuwbouwwoningen op de hoek Pannenschuurlaan–Kerkhovenbaan in Oisterwijk, onder de voorwaarden dat wordt aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening, het stedenbouwkundig plan nader wordt uitgewerkt en een omgevingsdialoog wordt verricht

Het plan voorziet voor een groot deel in levensloopbestendige woningen. Met de sociale huurwoningen (2 benedenwoning + 1 bovenwoning) kunnen ook starters worden bediend. De vervanging van de verouderde bebouwing en de herinrichting van de percelen zorgt volgens de gemeente voor een verbetering in het straatbeeld en draagt daardoor bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast sluit de woonfunctie goed aan op de naastgelegen percelen waar ook al woningen aanwezig zijn.

Het betreft een principebesluit; nadere formele invulling volgt later; bezwaar kan hierop nog niet gemaakt worden.