Care Inn

Koersplan Oostflank zegt veel en tegelijk helemaal niets


Daar waar reeds lokaal beleid is vastgesteld, zal dat worden aangehouden; daar waar nog geen lokaal beleid is vastgesteld, zal dat alsnog via de juist inspraak en besluitvorming plaatsvinden. Beide situaties gelden boven hetgeen in het Koersplan als mogelijke richting is gegeven.

In het uitgebreide Koersdocument Oostflank – doelende op het gebied ten oosten van Tilburg – staan uitgangspunten beschreven voor onder andere natuur, verkeer, wonen en werken in de dorpen en tussengelegen gebieden. Moergestel, Heukelom, Oisterwijk en Haaren maken voor meer dan de helft deel uit van dit plan. Beter gezegd een ‘richting’ die zoals nu duidelijker staat vermeld geenzins een bepalend karakter heeft.

Geen besluit
Na behandeling in de gemeenteraad van zowel Tilburg als Oisterwijk, zijn meerdere onderwerpen genuanceerd en enkele termen voorzien van meer uit leg. Het allerbelangrijkste is wel de verwachtingen die eenieder die betrokken is bij hetgeen in dit document staat beschreven, van dit document mag hebben. Zo is toegevoegd: ‘De koers en het koersdocument is een sturende richting op basis van de maatschappelijke kansen, opgaven en urgenties die gemeentes met het gebied op willen de komende jaren tot 2040. Het is geen juridisch planologisch kader… … Alle onderdelen van de koers moeten nog nader uitgewerkt worden.’ Het is dus geen besluit, waar uitvoering op volgt.

Oisterwijk bij Tilburg?

Het gebied waarop Koersplan Oostflank van toepassing is (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Een ook door de gemeenteraad belangrijk gevonden aanpassing, betreft het behoud van eigenheid van de beide gemeenten. Hoewel deze koers over de gemeentegrenzen kijkt, is het geen zins de bedoeling dat vanuit deze koers de ene gemeente over de andere beslist. Zo kent Oisterwijk lokale visies: de Woonzorgvisie Oisterwijk, de Visie Buitengebied Oisterwijk en de Visie Toerisme en Recreatie Oisterwijk. Toegevoegd in het document is: ‘Zowel in de uitwerking van het Koersdocument, als in de toetsing van toekomstige besluiten, zoals omgevingsplannen, zijn lokale visies altijd leidend.’

Intentie
Wat deze aanpassingen betreft, lijkt het Koersdocument veel meer op een intentieovereenkomst, waarin beide gemeenten naar elkaar intenties uitspreken om samen grote uitdagingen op te pakken. Ondanks die uitgesproken intenties, blijft iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor en zeggenschap houden over de besluiten die binnen die gemeente genomen moeten worden. Een voorbeeld daarvan, betreft het in het eerste concept vermelde onderzoek naar het afsluiten van kruispunt Heusdensebaan – N65. Dat werd vanuit gemeente Tilburg eerder al afgehouden; in Oisterwijk bestaat die wens nog steeds. Hieruit blijkt dat iedere gemeente alsnog aan de eigen zijde zelf kan beslissen.

Vervolg
In Oisterwijk wordt het koersdocument op 13 juni besproken en op 27 juni behandeld door de gemeenteraad. Bekijk op www.oisterwijk.nl/oostflank het aangepaste koersdocument en het raadsvoorstel.

Klik en lees hier meer artikelen over Oostflank