uitgelicht

Staalbergven opgeschoven en voortgang gaat moeizaam


De gemeenteraad heeft in haar laatste besluit over het Staalbergven het college enkele opdrachten meegegeven. Het college van burgemeester en wethouders geeft een update, waarin nog geen duidelijke toekomstig positieve oplossingen voor handen liggen.

Buitenbad Staalbergven Oisterwijk voorlopig alleen het ven.

Met name de hoge kosten voor de renovatie van het buitenbad zijn een probleem. Er moeten miljoenen worden uitgegeven, in een tijd dat er juist komende jaren flinke bezuinigingen aan zitten te komen. De kosten zouden deels gecompenseerd kunnen worden met betaalde activiteiten, horeca exploitatie of bijvoorbeeld de organisatie van evenementen. Natuurmonumenten wil echter de activiteiten op haar grondgebied beperken.

Uitstel

Positief is te melden dat Natuurmonumenten ondanks eerdere afspraken, akkoord is gegaan met een nieuwe verlenging tot uiterlijk 8 november 2024. Voor die datum moet een definitief besluit genomen worden door de raad, over de financiering van de renovatie. Daarbij moet vermeld worden dat ook dit jaar het college de besluitvorming op het laatste nippertje laat aankomen. Het college geeft aan in de raadsvergadering van september hiertoe een voorstel te doen.

Wat betreft de belasting van de natuur, heeft het college nu met Natuurmonumenten afgesproken, dat de beoogde gedeeltelijke revitalisatie kan worden uitgevoerd, zover onafhankelijk onderzoek uitwijst dat het ven niet extra belast wordt. Dit zou moeten gebeuren door het vastleggen van maximaal aantal bezoekers. Deze afspraak beperkt tegelijk ook de mogelijkheden tot een ruimere exploitatie, zoals bijvoorbeeld horeca met feesten en evenementen, waardoor extra inkomsten op dat vlak zijn uitgesloten.

Voor de gevolgen van een verwacht aantal minder bezoekers, ontstaan door hogere entreeprijzen en mogelijke mindere faciliteiten zoals het wegvallen van het diepe bad (besluit is nog niet genomen), wil het college een onderzoek laten uitvoeren door de Hospitality Group met een uitwerking van de te verwachten toekomstige inkomsten en uitgaven. Dit onderzoek moet nog worden opgestart. Aan Bremen Bouwadviseurs wordt gevraagd wat de mogelijkheden zijn om de revitalisatie gefaseerd uit te voeren.

Participatie

De raad heeft ook gevraagd meer mogelijkheden te onderzoeken om samen met inwoners nieuwe ideeën op te halen, en te kijken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om inwoners of lokale verenigingen te laten participeren, en daarmee de kosten te drukken of de opbrengsten te verhogen. ‘Wij hebben moeite gehad om invulling te geven aan het onderwerp burgerparticipatie…’ Verder dan een crowdfundactie en de door het EKWC aangeboden hulp bij promotie activiteiten komt het college niet. De actiegroep ‘Hard voor ’t Staal’ heeft laten weten zelf geen rol te zien in eventuele exploitatiemogelijkheden, maar wel het initiatief te willen nemen voor zo’n crowdfundactie. Met andere organisaties of inwoners is zover bekend niet gesproken, en er is ook geen openbare oproep gedaan om met ideeën te komen.

Andere fondsen?

‘Fondsenwerving vanuit de gemeente bij particuliere fondsen achten wij weinig kansrijk. Die fondsen zijn al snel van oordeel dat een gemeente zelf aan zet is om dit soort investeringen te bekostigen. Ook voor een benadering waarbij de gemeente zelf “de boer op gaat” om gelden bij burgers en bedrijven op te halen, verwachten wij de handen niet op elkaar te krijgen,’zo laat het college weten, waar het gaat om extra mogelijkheden om gelden op te halen.

Rest tot slot nog een subsidiemogelijkheid voor een Europese subsidie. Of deze subsidieaanvraag kans van slagen heeft is nog niet bekend. Daarvoor zou de aanvraag op 15 november van dit jaar gedaan kunnen worden; besluitvorming hierover wordt in maart 2025 verwacht. Dit is na de bovenvermelde noodzakelijke besluitvorming van de gemeenteraad, uiterlijke 8 november van dit jaar, die is overeengekomen met Natuurmonumenten. Mocht de raad dit meenemen in het besluit, zal dat een ‘onder voorbehoud’ zijn.

De vraag blijft vooralsnog of de raad het zich in deze tijden van bezuinigingen kan veroorloven om – zonder een succesvolle crowdfunding, een betere exploitatie, andere fondsen of subsidie – opdracht te geven het zwembad te laten renoveren.

Zwemmen in 2024

Tot slot laat het college weten, dat voor het zwemmen dit seizoen alleen het ven open gaat, in de periode van zaterdag 18 mei, mits de watertemperatuur minimaal 18 graden is, vanwege risico op onderkoeling. In het voorseizoen (t/m vrijdag 6 juli) en het naseizoen (maandag 19 augustus t/m zondag 1 september) is het Staalbergven op maandag en dinsdag gesloten. Mits het 20 graden of warmer is, is het terrein in deze periode van woensdag t/m vrijdag geopend van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. In het hoogseizoen (zaterdag 7 juli t/m zondag 18 augustus) is het Staalbergven mits het 20 graden of warmer is, dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De entreeprijs is net als de afgelopen 2 seizoenen € 1 per bezoeker. Er is geen abonnementenverkoop. Op kleine schaal zal er ijs-, snoep- en drankverkoop plaatsvinden. Daarnaast wordt ingezet op het faciliteren van de verkoop van schepijs vanuit een ijscokar en friet- en snackverkoop vanuit een foodtruck/frietwagen op zomerse dagen, met name in de weekenden.

Klik en lees hier meer over het Staalbergven