Care Inn

Gemeente Oisterwijk ziet integraal plan bij verruiming bedrijventerreinen


Groen en gastvrij wil Gemeente Oisterwijk ook haar bedrijventerreinen uitbreiden. Maar dat niet alleen, zo blijkt uit navraag in reactie op een gemeentelijk persbericht over de economische visie voor Oisterwijk.

Twee lichtgrijze vlakken geven beoogde uitbreiding aan van industrie in Oisterwijk (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Volgens het college (burgemeester en wethouders) is er in Oisterwijk tot aan 2030 behoefte aan 8 tot 10 ha meer ruimte voor bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2022. De gemeente wil daartoe extra bedrijventerreinen aanleggen én bestaande bedrijventerreinen revitaliseren.

Voor al die bedrijven zijn arbeiders nodig, en daarmee ook overige voorzieningen, zoals huisvesting. En niet te vergeten de bestaande woningnood moet nog opgelost worden, tegelijk met de achterstand op een percentage sociale woningbouw. Deels valt daar ook het project onder rondom de voormalige KVL, alwaar de gemeente voornemens is de bedrijven aldaar te laten verhuizen. Met die verhuizing is volgens de woordvoerder van het college door de gemeente in haar toekomstvisie rekening gehouden. ‘Een integrale aanpak is essentieel om de duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van onze bedrijventerreinen te waarborgen. Niet alleen voor potentieel nieuwe locaties maar ook door de revitaliseringsmogelijkheden van de huidige locaties in beeld te brengen. De inbreng van belanghebbenden dient hierin te worden meegenomen.’

Naast woonbehoefte voor lokale en toekomstige inwoners van onze gemeente, zijn er volgens de gemeente ook arbeidsmigranten nodig. Bedrijven opzetten zonder goede woonruimte voor arbeidsmigranten, dat heeft in diverse gemeenten voor problemen gezorgd. ‘In de visie wordt dit inderdaad gekoppeld. De inzet van werknemers uit andere Europese landen lost grote knelpunten op in de arbeidsvraag van een aantal belangrijke sectoren in Oisterwijk en levert daarbij een bijdrage aan de welvaart. Een fatsoenlijke huisvesting van deze werknemers is daarbij het uitgangspunt. Ondernemers en gemeente dragen hiervoor samen verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is dat arbeidsmigranten op een fatsoenlijke manier zijn gehuisvest. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werkgevers en de uitzendbureaus. De gemeente ondersteunt met heldere kaders en met het ruimtelijk beleid. We hebben dit vastgelegd in het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (2021).’

In de integrale aanpak, wil de gemeente tegelijk zorgen voor een gevarieerd woningaanbod. ‘Dat kan helpen om starters op de woningmarkt aan Oisterwijk te binden en arbeidskrachten van buiten naar Oisterwijk te trekken. In de Woonzorgvisie Oisterwijk 2022 – 2027 wordt benoemd dat de gemeente een gevarieerde bevolkingsopbouw wil houden. Met name de doorstroming op de woningmarkt moet op gang komen. Met de woningbouwcorporaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Ook hier is het doel doorstroming op de woningmarkt door meer betaalbare woningen te realiseren.’

Samengevat: Er is bij lokale bedrijven behoefte aan uitbreiding; daarmee behoefte aan meer industrieterreinen; dat kan niet zonder ook te zorgen voor goede huisvesting van zowel lokale bevolking alsmede seizoensarbeiders. Het college van Gemeente Oisterwijk wil in beide voorzien.