Care Inn

PRO wil geen valse hoop voor wonen op Oisterwijkse recreatieparken


Partij PRO geeft uitleg over mogelijke beperkingen van wonen op recreatieparken:

Wat bij de Noenes in Haaren wel kan, is niet zeker dat het elders ook kan (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering werd onder andere opgeroepen om, met behulp van een landelijk expertteam, wonen op verschillende recreatieparken mogelijk te maken. Zowel de politieke partijen als het college hebben echter niet het volledige en eerlijke verhaal verteld. Veel parken bevinden zich geheel of gedeeltelijk in het Natuurnetwerk Brabant (NNB), wat aanzienlijke verschillen met zich meebrengt. De provincie dient eerst duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden en beperkingen binnen deze beschermde natuur.

NNB-gebieden zijn natuurgebieden met provinciale bescherming, en het is aan de provincie om wonen op deze parken toe te staan. Ontwikkelingen binnen NNB zijn op zijn minst uitdagend. Zelfs de provincie kan niet zomaar haar eigen beschermingsregels negeren. Recreatieparken in de natuur maken deze locaties aantrekkelijk, maar brengen ook beperkingen met zich mee. Hoewel een woonbestemming wellicht wenselijk is vanwege de woningnood, zijn er beperkingen vanwege de locatie. Dit eerlijke verhaal dient ook door de gemeente te worden gedeeld.

De Noenes wordt vaak als voorbeeld genoemd. Een belangrijk verschil met de parken langs de Scheibaan is dat de NNB-natuur zich bij de Noenes buiten de recreatiepercelen bevindt. De Gebiedsgerichte Aanpak en het Koersdocument Oostflank zetten beide in op bescherming door minder intensief gebruik rondom beschermde natuur. Dit is ook de duidelijke wens van buurman Brabants Landschap bij de Noenes; zorg voor een bufferzone. Hoewel de discussie kan gaan over de vraag of wonen intensiever gebruik is dan recreatie, zijn er meer aspecten in het spel. Vaak is de wens niet alleen om te wonen, maar ook om net iets groter te bouwen, zelfs als het alleen is om een volwaardige woning te realiseren. Het toestaan van meer bouwen dan momenteel is toegestaan in deze gebieden lijkt ons onwenselijk.

Ons advies aan de andere partijen, het college en zeker ook aan de belanghebbenden is om de contouren van de NNB-gebieden op te zoeken en de regels van de provincie te raadplegen zoals vastgelegd in de interim omgevingsverordening.

Daarom heeft PRO tegen dit voorstel gestemd. Laten we duidelijk zijn en geen valse hoop creëren. Voordat we expertteams inschakelen, moet de provincie worden gevraagd of een woonbestemming hier mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Reageren? fractie@pro-oisterwijk.nl
Guy de Kort
Fractie Pro