Care Inn

Partij PGB: 1e termijn begroting 2024


1e termijn begroting 2024

Duidelijkheid

Voorzitter,

De begroting 2024 ligt voor ons, het resultaat van het harde werken van het college en zeker ons ambtelijk apparaat. Dank daarvoor.

Net als bij de PPN is het thema van de bijdrage van PGB ‘Duidelijkheid’. Financieel zien we, rekening houdend met de septembercirculaire, in 2024 en 2025 nog behoorlijke plussen maar daarna gaapt het ravijn met miljoenentekorten. Duidelijkheid moet komen van het kabinet, maar door de verkiezingen zal die duidelijkheid nog even duren. Gelukkig zijn onze reserves, ondanks het precarionadeel, op orde.

Met een enorm verwacht tekort aan de ene kant en de ambities uit de kompasprojecten aan de andere kant, zullen we duidelijke keuzes moeten maken. Zoals uit de PPN al bleek, hebben we voor een structureel bedrag van een half miljoen aan wensen en ambities, die nog niet vertaald zijn in de begroting. Oftewel, er is (nog?) geen financiële ruimte voor. We hebben het dan over projecten als het Verkeersplan Moergestel en het Staalbergven. Voor Den Domp is wel ruimte maar het is nog de vraag of dat voldoende is. Duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden is belangrijk en vragen om een integrale afweging.

In deze begroting stijgt de OZB alleen met de inflatie, dat steunen wij zoals wij in ons programma al hebben staan. De discussies over bestaanszekerheid en armoede zijn er niet voor niets, onze inwoners hebben het al zwaar genoeg.

We willen ook duidelijkheid over het Verkeersplan Moergestel. Het plan is in 2020 vastgesteld en we hebben in de tussenliggende periode geen duidelijke resultaten gezien. Nu is het idee dat we gaan herijken op toekomstige ontwikkelingen. We vinden dat het allemaal te lang duurt en met de herijking blijft Moergestel nog zeker een aantal jaar met de problemen zitten. Wij zien graag dat het college in de tussentijd kijkt naar maatregelen die we nu al kunnen nemen om overlast tegen te gaan. Daarom dienen we weer een motie in over het Verkeersplan, waarbij we ervan uitgaan dat we in 2024 de resultaten gaan zien.

Woningbouw blijft een belangrijk aandachtspunt. De inzet op de grote, kansrijke projecten als Oostelvoortjes, Beekdal en Pannenschuur VI juichen we toe, ook al zien we graag dat het sneller gaat. We begrijpen ook dat het college daar tegen de wet- en regelgeving en de bezwaarmogelijkheden aanloopt, wat versnelling moeilijk maakt. Daarom ook zien we graag dat kleinere maar kansrijke plannen meer aandacht krijgen, uiteraard met aandacht voor onze uitgangspunten, zoals 35% betaalbaar. Daarom steunen we de amendementen van het CDA en dienen we aanvullend onze eigen motie in. Ook de motie over het Expertteam van de Fractie van Beers past in het realiseren van woonruimte en die dienen we daarom ook mee in.

Vanuit de SRBT-visie en de Oostflank zien we dat Oisterwijk meer bedrijventerreinen moet krijgen, met de Bedrijfsweg als belangrijkste locatie. Als PGB hebben we eerder aangegeven dat we eerst willen revitaliseren en daarna pas naar uitbreiding willen kijken. Daarnaast hebben we vraagtekens bij de locatie Bedrijfsweg, ook al wordt in de grondexploitatie al rekening gehouden met een opbrengst op die locatie. Wij zijn benieuwd of er geen betere alternatieven zijn en daar willen we graag de discussie over aangaan in 2024.

Waar we als PGB heel blij van worden, is de aandacht voor burgerparticipatie. In de inleiding van de begroting staat een zin die ons aanspreekt. Ik citeer:

‘Het teruggeven van de regie aan de inwoner is een van de mogelijkheden om de breed gevoelde politieke vertrouwenscrisis te lijf te gaan.’

Het verder ontwikkelen van de wijk- en buurtbegrotingen en het opstellen van toekomstplannen voor Heukelom en enkele wijken in Oisterwijk, zoals dat ook al in Moergestel en Haaren loopt, vinden wij erg positief! Ook de focus op (meer) wijkgericht werken past in ons beeld dat niemand beter weet wat er in zijn leefomgeving speelt en nodig is, dan de mensen die er wonen. Het plan van aanpak voor burgerparticipatie zien wij graag tegemoet, waarbij wij vooral zullen letten op concrete acties die worden aangekondigd. Dat maakt het beste duidelijk hoe we de Kracht van Samen het best kunnen inzetten. Dat daar ook de omgevingsdialoog bij betrokken wordt, vinden we prima, zeker ook in het kader van de Omgevingswet, waar weer de nodige onduidelijkheid over is.

Verduurzaming blijft belangrijk. Voor het verder elektrificeren van onze samenleving is ruimte op het elektriciteitsnet belangrijk. Netwerkcongestie is een serieus probleem. Dat is geen uniek Oisterwijks probleem, of een probleem dat we vanuit Oisterwijk alleen kunnen oplossen, maar we vragen het college in een motie wel in haar diverse contacten met andere partijen hier aandacht voor te vragen.

Tot slot nog een opmerking ten aanzien van de begroting. Het thema van onze bijdrage was Duidelijkheid. Die duidelijkheid vinden we niet altijd terug in de begroting. We missen vaak concrete acties op onderwerpen, waarvan we de voortgang kunnen volgen en waar ook verantwoording over kan worden afgelegd. Hoe kunnen we anders zeggen dat we onze doelen hebben bereikt of niet? Als we de vertrouwenskloof met de politiek willen dichten, zullen we heel duidelijk moeten zijn over wat we doen en niet doen en over wat gelukt is en wat niet. Alleen dan kunnen we weer volop profiteren van de Kracht van Samen!

Bron: Partij PGB

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)