uitgelicht

Wijkbewoners kartonnagefabriek Baerdijk Oisterwijk sommeren gemeente tot actie


De bouwval aan de Baerdijk in Oisterwijk die meerdere decennia de gemoederen bezig houdt is voor velen een doorn in het oog. Eerder moest vanwege veiligheid al een deel worden gesloopt na deels instorting; nu willen wijkbewoners in omliggende straten (niet direct aanliggend) dat gemeente de eigenaar opdraagt dat met de rest ook te doen. Daarbij stellen zij, in tegenstelling tot een aantal direct aanwonenden: ‘liever appartementen dan die vervallen fabriek’.

Al vele jaren een troosteloze aanblik.

Direct omwonenden zijn altijd van mening geweest dat de beoogde woningbouw daar zeker mag komen, maar een aantal daarvan willen dat niet te hoog. In het verleden is daartoe met een kraan een proefopstelling gemaakt, en een maximale acceptabele bouwhoogte vastgesteld. De raad heeft hierop ingestemd met een vastgestelde bouwhoogte waarbinnen het project realiseerbaar zou moeten zijn. Meerdere plannen zijn gemaakt, waarvan er ook door raad en omwonenden zijn goedgekeurd. De eigenaar wil daarvan afwijken om binnen het project meer woningen en daarmee een hogere opbrengst te realiseren. Recent heeft het college (burgemeester en wethouders) aangegeven de eerder door de raad vastgestelde bouwhoogte te willen oprekken (klik). Nog onduidelijk is of deze nieuwe bouwhoogte door iedereen geaccepteerd wordt. Ondertussen hebben een aantal wijkbewoners aan de gemeente een brief gestuurd (zie onder) en dringen bij de gemeente aan om snelheid te maken met de sloop, en de bouw goed te keuren ondanks eventuele bezwaren van aanwonenden.

Geachte College en leden van de Gemeenteraad,

Middels dit schrijven willen wij, bewoners van de Kloosterbeemd en Angelisbeemd, ernstig bezwaar maken tegen de continuering van de impasse met betrekking tot de afstotelijke bouwval tussen de Baerdijk en de Rodebrugstraat, waar meer dan 20 jaar geleden een verpauperde kartonnagefabriek stond.

De aanblik verslechterde alleen maar door de jaren heen. In de media is de bouwval onder meer neergezet als ‘de lelijkste plek in Oisterwijk’, ‘de rotste kies van Oisterwijk’, ‘een eindeloze bouwval’, ‘een schandvlek’ en ‘een gedrocht’ in onze fraaie woonplaats de ‘Parel in ’t Groen’. Het geeft een trieste en troosteloze aanblik en is een doorn in het oog van alle Oisterwijkers, met name van de omwonenden, waartoe ook wij behoren.

De bewoners van de Kloosterbeemd en de Angelisbeemd (en zeer waarschijnlijk ook van andere omliggende straten zoals de Kerkstraat en de Vloeiweg), komen dagelijks vaak meerdere malen langs de locatie en worden dan steeds weer geconfronteerd met het onooglijke hekwerk, gedumpt zwerfafval, de vervallen stenen muren die op instorten staan, toiletpotten en andere rotzooi.

Daarnaast heeft die ‘doorn in het oog’ nog enkele zeer negatieve objectieve consequenties. Op de eerste plaats zien met name de direct omwonenden de actuele en potentiële verkoopprijs van hun eigen woning dalen. Zij kijken immers rechtstreeks uit op die bouwval. Op de tweede plaats laten de betrokken partijen (en dan met name de gemeente Oisterwijk) een grote kans liggen nieuwbouw van woningen (laag- of hoogbouw) te realiseren om zo de broodnodige uitbreiding van het aantal wooneenheden in Oisterwijk een substantiële impuls te geven. Op 8 maart 2021 konden we op oisterwijk.vvd.nl lezen dat, om te bouwen, knopen moeten worden doorgehakt, ook als niet iedereen zich daarin kan vinden.

Wij begrijpen dat er meer partijen dan de gemeente Oisterwijk een rol spelen in de impasse, zoals de eigenaar en zijn projectontwikkelaar. Daarnaast natuurlijk ook de bewoners van de Rodebrugstraat en de appartementencomplexen ’t Hoogh Heem en Baerdonk, die meerdere malen bezwaren hebben geuit tegen de plannen van de eigenaar i.c. de projectontwikkelaar. Natuurlijk zijn deze partijen fors in gebreke gebleven door zo’n lange periode tot geen enkel vergelijk te komen. Wij zijn echter van mening dat de gemeente Oisterwijk hierbij een cruciale rol heeft, maar die volstrekt onvoldoende op zich heeft genomen.

Wij willen u dit alles niet slechts middels deze brief kenbaar maken, maar vragen u ook dringend om een, hopelijk snelle, reactie. Graag ontvangen wij daarom een ontvangstbevestiging van deze brief en vervolgens ook de antwoorden op de volgende vragen:
1. Wat heeft de gemeente tot nu toe aan acties ondernomen om tot een oplossing te komen?
2. Wat is op dit moment de stand van zaken: huidige standpunten van de betrokken partijen, eventuele nog lopende procedures e.d.?
3. Zijn er concrete plannen op dit moment om op korte termijn tot een positieve en definitieve doorbraak te komen?
4. Heeft de gemeente de eigenaar aangesproken op diens verantwoordelijkheid? Waarom is er met de eigenaar nog geen overeenstemming bereikt om alvast tot volledige sloop over te gaan?
5. Waarom koopt de gemeente Oisterwijk het perceel niet? Dit zou een oplossing een stuk dichterbij kunnen brengen, omdat daarmee het aantal belanghebbende partijen reduceert.
6. Kan het op korte termijn worden geregeld dat in ieder geval alvast alles gesloopt kan worden?

Uit een recente poll van het Brabants Dagblad (558 respondenten) is gebleken dat 85% van de bewoners in omliggende woningen (exclusief de bewoners van de appartementencomplexen ’t Hoogh Heem en Baerdonk) het eens is met de stelling: “Liever appartementen dan die vervallen fabriek aan de Baerdijk”.

Desgewenst zijn wij bereid e.e.a. in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

In afwachting van uw reactie, tekenen wij,

Bewoners van Kloosterbeemd en Angelisbeemd
Namens de werkgroep ‘Bouwval Baerdijk-Rodebrugstraat’