Care Inn

Niet alleen bedrijven maar ook inwoners boos over aanpak woningbouwproject Sprendlingenstraat


Recent kwamen er berichten van bedrijven in de omgeving die bezwaren hebben; en zo blijkt ook hun geplande industriële nieuwbouw doorzetten. Nu is er ook een schrijven en reeks van vragen vanuit inwoners uit de buurt.

Toekomstige woningbouw, industrie moet weg om wonen mogelijk te maken.

Hieraan vooraf mag opgemerkt worden dat in Oisterwijk niet de gemeente, maar de initiatiefnemers van projecten de informatiebijeenkomsten en de verslaglegging daarvan verzorgen, waardoor er geen uniforme aanpak is. De verslaglegging door de initiatiefnemers maakt vervolgens wel onderdeel uit van de informatie ten behoeve van gemeentelijke besluitvorming.

Hieronder het schrijven van de buurtbewoners, wonenden in de recent herbestemde KVL, aangrenzend aan het terrein waar DBMC bedrijven wil vervangen voor woningbouw.

Bewonersverslag Inloopavond 10 juli 2023

Wij zijn als bewoners zijn zeer geëmotioneerd over het verloop van de inloop avond en het gebrek aan communicatie van DBMC met de betrokken bewoners.

Uitnodiging
Op 26 juni 2023 ontvangen wij als bewoners een uitnodiging voor een inloopavond op 10 juli 2023 met als onderwerp het ontwikkelplan van het Sprendlingenquartier. Wij ervaren het als vervelend dat deze uitnodiging zo dicht op de naderende vakantieperiode (start 17 juli) aan ons wordt gecommuniceerd en georganiseerd. Na ontvangen van de uitnodiging dienen wij ter voorbereiding vragen in te dienen voor uiterlijk 5 juli, 10 kalenderdagen na ontvangen van de uitnodiging.

Aanvang van de avond
Op de inloopavond zijn wij niet ontvangen door medewerkers van DBMC; er was een vrije inloop in een grotere ruimte, waarbij onduidelijk was wie een medewerker van DBMC was en wie een bezoeker van de inloopavond. Ook is er geen presentielijst bijgehouden van de aanwezige bezoekers en bewoners.
Bij binnenlopen in de ruimte is door een bewoner gevraagd of deze avond gezien kon worden als omgevingsdialoog, waarop door de desbetreffende medewerker bevestigend is geantwoord.

Opzet van de avond
Allereerst zijn wij uitermate verrast door de opzet van deze inloop avond, georganiseerd door DBMC op 10 juli jongstleden.
Er is door ons, bewoners van de KVL en daarmee omwonenden van de projectplannen, veel aandacht besteedt aan een gedegen voorbereiding van deze avond, middels het opstellen van vragen. Met alle vragen en voorbereidende brieven in onze zak, verwachtten wij een zittende opzet, met een presentatie door DBMC en een opeenvolgende behandeling van de schriftelijke gestelde vragen. Het gebrek aan structuur op deze avond heeft de gehele avond in chaos doen laten verlopen.
In tegenstelling tot de verwachting zijn wij als bewoners geconfronteerd met een serie afbeeldingen op borden die langs de randen van een ruimte gepresenteerd stonden. Bij enkele borden stond een medewerker van DBMC en bij enkel borden niemand.

Informatieborden
Meerdere informatieborden waren in de ruimte verspreid. Hierop zijn beelden weergegeven van de geplande bebouwing. Naast enkele borden was een medewerker van DBMC aanwezig aan wie vragen gesteld konden worden. Echter was de volgorde van de borden en welke vragen gesteld konden worden bij welk bord totaal niet duidelijk voor de bezoeker. Dit leidde tot de regelmatige opmerking van de medewerker van DBMC: ‘voor die vraag moet u bij een ander bord zijn’. Er was geen duidelijk aanspreekpunt voor vragen en er werd continu van bord naar bord en van medewerker naar medewerker verwezen. Het proberen te stellen van je vragen aan mogelijk de juiste DBMC medewerker bleek een ware zoektocht voor ons als bewoners. Een zoektocht waarin vele bewoners verloren raakten. Hetgeen leidde tot veel ronddwalende bewoners in de ruimte.

Misleidende Beeldvorming
Bij navraag van verdere informatie over de weergegeven beelden op de borden, wordt aangegeven dat het ‘slechts’ gaat om wensbeelden. Welke betekenis de beelden dan hebben en welk onderdeel zij uitmaken in het gehele proces wordt dus volledig overgelaten aan de fantasie van de bewoner. Dit wordt niet uitgelegd door medewerkers van DBMC.
Naast wensbeelden van de uitvoer van het ontwikkelplan van Sprendlingenquartier is er een bord waarop een voorgesteld bestemmingsplan wordt weergegeven. Hetgeen doet insinueren dat er reeds een bestemmingsplan is gewijzigd voor bestaande grond. Bij vragen over dit bord worden vage antwoorden gegeven. Het weergeven van een dergelijk bestemmingsplan op een bord en het ontwijken van vragen kan niet anders dan gezien worden als een poging om de bezoekende bewoners te misleiden over de vergevorderdheid van het proces.

Rumoerig
De locatie van de inloopavond betrof een grote ruimte, waarin veel bezoekers aanwezig waren. Dit leidde tot een enorme rumoerigheid en geluidsdrukte. Doordat bij verschillende borden mensen aanwezig waren en vragen stelden, was het erg moeilijk de antwoorden die werden gegeven te verstaan. De rumoerigheid maakte het voor de oudere bewoners onder ons onmogelijk om deel te nemen aan de inloopavond. Doordat er meer bewoners waren met vragen dan medewerkers om deze vragen aan te stellen, was er een enorme drukte bij de borden. Dit maakte dat er binnen het geplande uur, weinig ruimte was voor iedereen om alle vragen te stellen die zij hadden.

Gebrek aan antwoorden
De vragen waarvan het uiteindelijk gelukt is deze te stellen, konden echter niet op een goed antwoord rekenen. Vragen zijn niet concreet beantwoordt. Op veel gestelde vragen is geen antwoord geformuleerd. En vragen als: Wat gaat u met deze input doen en heeft onze mening invloed, zijn genegeerd.
Gebrek aan interactie of gesprek
De door DBMC gekozen opzet van de inloopavond heeft voorkomen dat er interactie mogelijk was met de bewoners en hun vragen. Er heeft geen gesprek plaats gevonden over de gestelde vragen en opmerking.

Gebrek aan schriftelijke terugkoppeling
Wij hebben als bewoners geen verslag ontvangen van de inloopavond. Daarbij is enige reactie op de vier brieven die verstuurd zijn ter voorbereiding van de inloopavond uitgebleven.

Concluderend
Er is door ons, bewoners van de KVL en daarmee omwonenden van de projectplannen, veel aandacht besteed aan een gedegen voorbereiding van deze avond, middels het opstellen van vragen. Wij zijn dan ook uitermate teleurgesteld dat er door DBMC niet de benodigde moeite is genomen een gedegen omgevingsdialoog aan te gaan. En middels een gesprek gehoor en antwoord te geven op onze vragen.
Als omwonenden en bewoners van de KVL, Schaverij, Splitterij en Sprendlingenstraat voelen wij ons niet gehoord en boos. Wij voelen ons als bewoners aan ons lot overgelaten en voelen geen ondersteuning van de gemeente of DBMC.

 

Openstaande vragen Sprendlingenquartier Oisterwijk

Procesgang
1. Wanneer kunnen wij de omgevingsdialoog verwachten? En hoe worden de uitkomsten hiervan meegewogen in het beslissingsproces?
2. Wij krijgen graag inzicht in het proces rondom de besluitvorming en uitvoer van het Sprendlingenquartier.
a. Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit, uitgewerkt in fasen, stappen en beslismomenten? En bij welke beslismomenten zijn de bewoners van de omgeving betrokken, op welke manier en hoe wordt hun feedback verzameld en meegewogen? Hoe moeten wij de ‘inloopavond’ welke plaatsvond op 10 juli plaatsen in dit proces?
b. Hoe ziet de tijdsplanning eruit van het besluitvormingsproces en de daaropvolgende uitvoering van het Sprendlingenquartier?
c. Wat is de huidige status van de projectvoorbereiding en uitvoer Sprendlingenquartier in verhouding tot het proces en de tijdsplanning hiervan?
d. Wat is de rol van de Gemeente Oisterwijk in dit proces?
e. Is bij u bekend wie de opdrachtgever van het project Spendlingenquartier is?
f. Mondeling vernamen wij van DBMC dat een principeverzoek ingediend is waarin de gemeente kaders heeft meegegeven welke naar ons idee niet overeenkomen met de Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o. Indien dit klopt zou u kunnen verhelderen welke kaders de gemeente aan DBMC heeft meegegeven en uitleg waarom deze afwijken van de gebiedsvisie.
g. De projectontwikkelaar heeft aangegeven dat er een principebesluit van de gemeente is. Is dit gebaseerd op het gemeentelijk “Afwegingskader starten woningbouwproject”? En is dit besluit en de beoordeling openbaar?
3. Op welke manier wordt de gebiedsvisie meegenomen bij de plannen?
a. In de gebiedsvisie wordt aangegeven dat er een stimulans is op het gebruik van de fiets. In hoeverre past dit bij de wensen van de doelgroep voor deze huizen? Is hier onderzoek naar gedaan en wat zijn eventuele uitkomsten?

Privacy
1. Het beschikbaar gestelde informatiedocument geeft ons onvoldoende inzicht in de plaatsing van de eerste gebouwen ten opzichte van de achtertuinen van de woningen op de Splitterij.
a. Wat is de fysieke afstand van de eerste gebouwen tot de achtertuinen?
b. Welke maatregelen worden er genomen om de inkijk vanuit de eerste woningen in de eerste gebouwen achter de tuinen van de woningen aan de Splitterij en Schaverij te beperken? Is het mogelijk om maximaal 2 verdiepingen hoog te bouwen op dit stuk?
c. In eerdere communicatie is aangegeven dat er bebouwing zou komen die niet tot aan de straat zou komen. In de Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o. lijkt het erop dat hier tegenin gegaan wordt?
d. Op welke manieren wordt de privacy van de tuinen, benedenverdiepingen en bovenverdiepingen van de woningen aan de Splitterij en Schaverij gewaarborgd?
e. Hoe wordt er rekening gehouden met de plaatsingen van balkons en positionering van grote ramen naast een woonkamer met uitkijk op de achterkant van de woningen aan de Splitterij ?
f. Waar bevindt zich de bebouwingsgrens van het Sprendlingenquartier?
2. In het informatiedocument wordt gesproken over intensieve laagbouw. Echter laten de dwarsdoorsneden A en B 5,5 woonlagen zien. Hoe komt dit overeen?
a. In het huidige bestemmingsplan staat een maximale goothoogte van 10,5 meter genoemd. Wordt deze overgenomen?

Ruimtelijke kwaliteit
1. Het gebrek aan groen in het Sprendlingenquartier draagt niet bij aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit, zoals genoemd in H4 Beleidsanalyse, van de gebiedsvisie Sprendlingengebied. Wat zijn de concrete ideeën en/of plannen t.a.v. het Sprendlingquartier project om aan deze visie te voldoen?
2. Hoe ziet het groenplan van het Sprendlingenquartier er uit? Op welke manier wordt er vormgegeven aan bijvoorbeeld verticaal groen. Op welke manier wordt hittestress te lijf gegaan?
3. Is er de mogelijkheid om middels een bredere groene strook een verbinding te leggen tussen Sprendlingenquartier met de huidige wijken van de KVL? Bijvoorbeeld middels een park aan de zuidkant van Sprendlingenquartier, welke zowel de ruimtelijke kwaliteit versterkt, de privacy bevorderd van de achtertuinen en achterkanten woningen van de Splitterij en ruimte geeft voor behoud van huidige bomen in de Nijverheidsweg. Daarnaast zal het verbinding creëren tussen de bewoners en wijken van Sprendlingenquartier en KVL. Dit park zou dan toegankelijk
zijn direct vanuit de uitgang van KVL waarbij alleen diagonaal de straat over gestoken hoeft te worden.
4. In de “Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving” is een groenstrook opgenomen. Hoe wordt deze meegenomen in de plannen?
5. Kunnen de bewoners van de KVL gebruik maken van de groene faciliteiten en faciliteiten van spelen en ontmoeting die gecreëerd worden in de Sprendelingsquartier bijvoorbeeld zoals in het park voorgesteld bij punt 3?
6. Blijft het huidige maaiveld behouden?
a. Hoe wordt omgegaan met het bestaande hoogteverschil tussen KVL en het huidige Sprendlingenstraat gebied?
7. Kunnen de groene ‘buffer’ zones die nu ingetekend zijn, bijvoorbeeld bij de laan voor hulpdiensten, efficiënter worden gebruikt door ze samen te voegen?
8. Op p.19 van de Gebiedsvisie wordt vermeldt op de tekening: “Bijzondere woonvormen aansluiten op sfeer en uitstraling van landelijk gebied Middenhoge dichtheid”.Vraag: wat wordt verstaan onder Middelhoge dichtheid en wordt daar in dit project aan voldaan en in welke mate?
9. De impressie fotos als verstuurd in de brief gedateerd 26 juni 2023 door DBMC met onderwerp “Woningbouwontwikkeling SprendlingenQuartier te Oisterwijk’ geeft niet de indruk dat het project aansluit op de sfeer en uitstraling van een landelijk gebied. Graag zouden wij meer uitleg ontvangen hoe dit project wel of niet aansluit op de aangeven overgang naar landelijke sfeer met een specifieke benoeming van de als landelijk geziene kenmerken..

Ontsluiting
1. De doorgang naar de KVL aan de zijde van de Splitterij geeft op dit moment al enorme problemen.
a. Op welke manier wordt de KVL wijk beschermd tegen sluipverkeer van het Sprendlingenquartier richting het Centrum van Oisterwijk of de Kerkstraat?
b. Hoe wordt voorkomen dat auto’s vanuit Sprendlingenquartier, rekening houdend met bezoekers, in de woonwijk KVL Dorp parkeren?
2. Op welke manier worden fietspaden en voetgangroutes aangesloten op reeds aanwezige paden in KVL en Oisterwijk Centrum/Kerkstraat?
3. Voor zowel de koop als huurwoningen, zit een parkeerplek automatisch bij de woning inbegrepen?
4. Hoe wordt de aanrijrichting op de parkeerkelder ingericht en waar komt de in- en uitgang van de parkeerkelder?
5. Welke functie krijgt de Nijverheidsweg in deze visie?
a. Wordt de Nijverheidsweg afgesloten voor doorgaand (vracht)verkeer?

Overige vragen
1. Hoeveel woningen zullen er worden gerealiseerd in het project Sprendlingenquartier?
a. Is onderzoek gedaan aan welke woningen behoefte is op deze plek? Specifiek p. 14 van de Gebiedsvisie vermeldt dat op basis van het onderzoek van bureau Louter: ‘in Oisterwijk nog een groeiende vraag naar grondgebonden koopwoningen en beperkte ruimte voor appartementen” is. Vraag/Opmerking: als er beperkte ruimte is voor appartementen en de vraag naar grondgebonden woningen groter is in Oisterwijk, waarom worden er in dit project zoveel appartementen gepland en niet grondgebonden woningen?
b. Wat voor soort woningen worden gecreëerd? En hoe sluiten deze woningen aan bij de huidige vraag in Oisterwijk?
c. De gebiedsvisie vermeldt verwijzend naar de woonambitie van Oisterwijk: ‘Om de ambitie voor Oisterwijk te realiseren zijn nog ca. 250 woningen nodig tot 2028. De thans bekende locaties kunnen kwantitatief (ruimschoots) voorzien in deze aantallen. Dat vraagt om keuze te maken in programma en fasering.Vraag: hoeveel van de als ambitie gestelde 250 woningen worden in dit project gebouwd, welke andere locaties zijn geidentificeerd om deze doelstelling te halen, wat zijn hier eventueel de plannen van. Tevens, wat is in dit project de verhouding tussen laag, midden, hoog segment waarbij het woningbouwprogramma een verhouding van 35%-40%-25% heeft vastgesteld?
d. Wat is de verhouding huur/koop/sociale huur/koop?
e. Specifiek voor sociale huur vermeldt de Gebiedsvisie “De opgave sociale huur voor de periode 2019-2028 is grotendeels zeker gesteld. De opgave sociale koop blijft hierop achter. Er zijn op dit moment geen plannen die hierin voorzien. Dit betekent dat er nog een opgave is van 89 sociale koopwoningen in de periode 2019-2028 voor Oisterwijk.”. Vraag: Hoeveel sociale koop en huur in aantallen bevat dit project, en welke andere opties om deze doelstelling te halen zijn er in de gemeente Oisterwijk?
f. Wat wordt de waarde van deze verschillende woningen?
2. Met welke parkeernorm wordt gerekend bij de facilitering van de parkeerkelder?
a. Hoe varieert deze parkeernorm in de uitvoer van de verschillende soorten woningen?
b. Hoe wordt vormgegeven aan de parkeermogelijkheden voor bezoekers van de inwoners van het Sprendlingenquartier?
3. Tav p.11 van de Gebiedsvisie: Wat zijn de afspraken met bedrijven welke willen stoppen en/of verplaatsen? Is er enige vorm van uitkopen, welke datums/termijnen zijn afgesproken tot sluiting? Wat zijn vervolgstappen t.a.v. bedrijven welke niet willen stoppen of vertrekken? Hoe zit het plan transitieplan eruit? Welke voorwaarden en termijnen zijn afgesproken? En hoe wordt enige criminaliteit als gevolg van leegstand voorkomen?

Lees ook over bedrijven uit de omgeving die bezwaren hebben.