Care Inn

Alzheimer Café Oisterwijk met terugblik over bewindvoering


Het thema dat de laatste bijeenkomst besproken werd was ‘Wat als een professionele mentor of bewindvoering nodig is’. Gastspreker was Sander de Jong.

Bijna ieder mens neemt zijn eigen beslissingen in het leven. Bij dementie hebben mensen ten gevolge van de ziekte een verminderd vermogen om beslissingen te nemen over hun leven, gezondheid en welzijn. Dan kan het nodig zijn om beschermingsmaatregelen te nemen. Dit kan door het aanstellen van een bewindvoerder, een mentor of curator. Zij kunnen helpen om de belangen te behartigen voor de persoon met dementie en waar nodig beslissingen nemen. Zij zorgen voor overzicht en inzicht waardoor rust ontstaat en ruimte om te focussen op het welzijn. Sander heeft uitleg gegeven over verschillende beschermingsmaatregelen.

Wilsonbekwaamheid

Hiervan is sprake als iemand de gevolgen van beslissingen en keuzes niet meer kan overzien. Je kunt dan geen belangrijke beslissingen meer nemen bv. op financieel of zorginhoudelijk gebied. Iemand anders neemt dan de beslissingen voor je. Alleen een arts, notaris of rechter kan objectief bepalen of iemand wilsonbekwaam is. De notaris zal nagaan of je overziet wat er gebeurt.

Bewindvoering

Ter bescherming van de persoon met dementie is het mogelijk om zijn vermogen of een deel daarvan onder bewind te stellen. De kantonrechter benoemt dan een of meerdere familieleden of een onafhankelijke professional. Ter controle leggen de bewindvoerder(s) jaarlijks rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Bewindvoering kan worden aangevraagd door de persoon met dementie zelf indien nog sprake is van wilsbekwaamheid of door de familie ingeval er sprake is van wilsonbekwaamheid.

Mentorschap

Naast bewindvoering kan ook mentorschap worden aangevraagd. Een mentor behartigt de zorginhoudelijke belangen van de persoon met dementie en neemt waar nodig beslissingen over de zorg, behandeling en verpleging. Er kan ook iemand worden aangesteld die zowel bewindvoerder als mentor is.

Curatele

Als iemand handelingsonbekwaam wordt en niet meer in staat is om goed voor zichzelf te zorgen op verschillende vlakken kan curatele worden aangevraagd. Dit is de meest verregaande beschermingsmaatregel en komt bijna niet meer voor. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan bewindvoering en mentorschap. Jaarlijks worden hiervoor de tarieven vastgesteld.

Na de pauze werd nader ingegaan op specifieke leefsituaties waarbij het belang werd onderstreept om financiële en zorginhoudelijke zaken te regelen  op het moment dat er nog geen sprake is van wilsonbekwaamheid. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een levenstestament. Dit kan veel geregel besparen omdat een levenstestament bewindvoering en mentorschap vervangt.

Stemmingsproblemen

De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 20 juni. Het thema dat dan  besproken wordt is ‘Stemmingsproblemen/gedragsveranderingen bij dementie’. Gastspreker is Hilde van Meel, GZ-psycholoog. Hilde van Meel zal op 20 juni vertellen over stemmingsproblemen bij mensen met dementie. Welke gedragsveranderingen kunnen daar bij optreden en welke mogelijkheden zijn er om stemming en gedrag te beïnvloeden. Uiteraard is er na de pauze voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. 

Kom luisteren en meepraten bij het Alzheimercafé

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk

DTZ logo low