uitgelicht

Gemeente Oisterwijk verleent vergunning voor uitbreiding varkensstal Heukelom


Gemeente Oisterwijk heeft, na instemming van de gemeenteraad, nu definitief besloten vergunning te verstrekken aan een varkensboer in Heukelom, Oisterwijksebaan nummer 6.

Een eerder protest tegen groei van varkensstallen op nr. 2, door inwoners in Oisterwijk.

Het plan betreft de sloop van enkele verouderde stallen en het realiseren van nieuwe stalruimte. Door zorgvuldig aandacht te besteden aan de thema’s volksgezondheid, dierenwelzijn en gezondheid én de leefomgeving is het volgens de gemeente mogelijk om op de locatie de dierenaantallen verantwoord uit te breiden van 10.465 varkens naar 17.968 varkens. Dit betekent concreet dat ondanks de toename van deze dierenaantallen voldaan wordt aan de huidige wettelijke milieueisen én het gezondheidsrisico voor de omwonenden niet zal toenemen.

Het ontwerpbesluit voor de verlening van de omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze ingediend door de Brabantse Milieufederatie (mede namens Vereniging B-Team Oisterwijk) en Vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk. Het college heeft de zienswijzen ongegrond verklaard. De gemeenteraad heeft de definitieve verklaring van geen bedenkingen verleend.

Protest

Eerder waren er vanuit de wijk Westend protesten tegen de uitbreiding van een andere boer aan dezelfde straat, nummer 2. De raad heeft die signalen later overgenomen, en na langlopende procedure is die boer door de gemeente uitgekocht. Nummer 6 is verder van de woonwijk af, en krijgt nu wel vergunning. Dit lijkt tegenstrijdig, mede ook gezien de landelijke discussie over vermindering van veeteelt, maar formeel zouden er geen bezwaren zijn deze vernieuwing en uitbreiding tegen te houden.

Luchtwassers

Gezien de recente landelijke discussie over de natuur vergunningverlening zijn extra voorschriften aan de vergunning verbonden om de werking van de luchtwassers beter te borgen. Het betreffen voorschriften ten aanzien van het onderhoud aan de systemen en de (extra) controle en (betere) procesmanagement van het systeem. De voorschriften zijn opgenomen zodat de gemeente ook hierop kan toezien en eventueel handhaven.

De definitieve beschikking omgevingsvergunning wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.