Care Inn

Dementie op de kaart ondanks gemis bij nieuwbouw De Leye in Oisterwijk


Na het recente raadsbesluit over de toekomstige invulling van locatie De Leye – tegenwoordig Beekdal park genoemd – is Thebe geen partner meer in de realisatie van dit plan. Met name woningen met zorg voor dementerende ouderen is uit het plan gehaald, maar er is zeker wel behoefte en zo blijkt ook aandacht voor deze doelgroep. PIT Onderzoek is over specifiek deze doelgroep met Thebe en Gemeente in gesprek gegaan.

door PIT Onderzoek

In december besloot de gemeenteraad voor locatie van het voormalige zwembad de Leye het “Ontwikkelscenario Beekdal Park” vast te stellen. Thebe is daarbij geen partij meer. Op de suggesties van insprekers gingen de raadsleden niet in. Opmerkingen en wensen van partijen kregen geen meerderheid. Ondanks enige tegenzin en een nietszeggend protest van de VVD werd het voorstel van het college door alle partijen omarmd. De eindconclusie was: het is geen perfect plan, maar het is “goed genoeg”. Daarmee gaat het college nu aan de slag. PIT Onderzoek sprak met vertegenwoordigers van de gemeente en Thebe.

Ontmoetingsplek.

Woningen van Leystromen bij De Vloet in Oisterwijk.

PIT vroeg de heer Paul Kieboom , projectmanager Beekdal Park van de gemeente, hoe het nu verder gaat. Hij gaf aan dat de gemeente bij het vervolg niet gaat voor de hoogste opbrengst, maar voor het realiseren van een ontmoetingsplek. “De mensen die daar gaan wonen moeten zich echt realiseren, dat dit een plek wordt waar mensen toch wel een beetje voor elkaar moeten zorgen”. Daar wonen is dus niet vrijblijvend, al moet de uitwerking daarvan nog plaats vinden. Hij gaf ook aan dat er met Leystromen al afspraken zijn over de afname van grond voor de bouw van 25 sociale huurwoningen en dat voor de rest een ontwikkelaar wordt gezocht. “De puzzel moet nog worden gelegd, maar van de toekomstige ontwikkelaar wordt meer verwacht dan alleen stenen stapelen en eenmalig geld ophalen”, aldus Kieboom. De ontwikkelaar zal de ontmoetingsplek moeten faciliteren door in het plan mogelijkheden te bieden voor juist de sociaal maatschappelijke uitdaging. Voor het realiseren van een dergelijke ontmoetingsplek zijn er al goede voorbeelden en van de ontwikkelaar wordt verwacht dat hij daarop scoort. PIT blijft de ontwikkeling van het Beekdal Park volgen.

Goede buur
Tijdens het gesprek werd al snel duidelijk dat Thebe het erg jammer vindt dat ze geen partij meer is bij de ontwikkeling van het Beekdal Park. Daarover zijn soms pittige gesprekken gevoerd, maar volgens mevrouw Wilma Schutte, locatiemanager De Vloet, “altijd in goede harmonie”. “Dat hoofdstuk is nu afgesloten en nu kijken we vooruit naar wat wél kan.” Thebe blijft betrokken als goede buur, al is nog niet duidelijk welke rol Thebe gaat vervullen. Samen zitten ze nu weer aan tafel om te bezien of en hoe ook Thebe kan bijdragen aan “omzien naar elkaar”. “Thebe wil graag meer gemeenschapszin stimuleren en daar hebben we alle partijen echt bij nodig,” aldus Schutte.

De Vloet
Thebe had in het Beekdal Park graag vorm gegeven aan 32 zogenaamde PG-plaatsen, (Psycho Geriatrie-plaatsen), plaatsen dus voor mensen met vergevorderde dementie. “De verbinding met De Vloet was ideaal geweest”, aldus Schutte. Nu wordt verder gezocht naar een andere locatie, die wel in de buurt van een bestaande vestiging van Thebe moet zijn. Bij Stanislaus kan dus ook nog. “Stand alone is geen optie. Een andere locatie of voldoende PG-plaatsen is ook niet primair de verantwoordelijkheid van de zorgverlener,” volgens Schutte. “Als we elders in de gemeente Oisterwijk geen mogelijkheden zien, is het niet zo dat we gehouden zijn daarvoor een oplossing te bieden.”

Locatie De Leye, met linksonder de decennia lang leegstaande voormalige Kartonfabriek en boven zorgcentrum De Vloet, rechts de Stroom.

De Vloet heeft nu al 38 PG-plaatsen, die nog wel gemoderniseerd moeten worden. Daarnaast zijn er 70 eenpersoons plaatsen voor bewoners die andere zorg behoeven. Direct aangrenzend aan het zorgcentrum De Vloet heeft Leystromen 47 sociale huurappartementen in eigendom. Deze appartementen werden in het verleden als zogeheten ‘aanleunwoningen’ toegewezen aan ouderen met een lichte zorgvraag. Tegenwoordig worden deze appartementen door Leystromen ook verhuurd aan bewoners zonder zorgbehoefte, zoals spoedzoekers, mensen zonder indicatie of statushouders. “Thebe heeft daar geen invloed op,” aldus Schutte.

Dementie
In het gesprek werd opnieuw duidelijk dat dementie een groeiend probleem is. Wij vroegen naar de visie van Thebe hierop. “Hier zijn we heel erg mee aan de slag,” aldus mevrouw Kaat van der Weide, communicatiemedewerker Thebe. Ze licht het probleem nader toe: “Ouderen hebben heel hun leven zorgpremie betaald en zijn opgegroeid met het idee: als ik zorg nodig heb, dan is die er.” Ze geeft echter aan dat Thebe al jaren zo’n 240 vacatures heeft, die ze maar niet ingevuld krijgen. En dus kunnen niet langer alle zorghandelingen worden verricht die mensen nodig hebben. Dat vraagt om een andere inrichting van de zorg: “We moeten als Thebe de slag maken naar écht essentiële zorg en de meer informele zorg aan anderen overlaten. Dat vraagt om een andere mentaliteit, waarbij Thebe verantwoordelijk is voor professionele zorg aan dementerenden, maar niet verantwoordelijk is voor alle mensen met dementie. Om dat te bereiken zetten we in op gezamenlijkheid. Er is tijd nodig om daarover met elkaar te praten en tot oplossingen te komen, tijd die er eigenlijk niet is”, aldus van der Weide.

“Het is geen sexy onderwerp, maar we moeten het samen doen”. Daarom is Thebe blij met alle aandacht voor dementie. En ook met de motie die daarover in de gemeenteraad is aangenomen. De gemeente is zich bewust van het groeiende probleem en gaat daarmee aan de slag, met ook Thebe als belangrijke gesprekspartner. Uitkomsten zijn er nog niet, maar in maart wordt door de Dementie Coöperatie Oisterwijk een bijeenkomst georganiseerd, om die samenwerking te bespreken. “Er wordt echt hard aan gewerkt,” aldus van der Weide.

Aan het einde van het gesprek constateert de redactie van PIT Onderzoek dat de consequenties van het gekozen ontwikkelscenario voor Thebe en met name voor De Vloet erg heftig zijn. “Van harte mee eens,” bevestigt locatiemanager Schutte. Maar de conclusie is ook dat alle betrokkenen het groeiende probleem van dementie onderkennen en daar samen de schouders onder gaan zetten. PIT Onderzoek blijft ook de voortgang daarvan voor u volgen.

Klik hier voor meer berichten van PIT Onderzoek

Klik hier voor meer berichten over locatie De Leye