Care Inn

Eerste stap gezet in een nieuw Den Domp en centrumhart voor Haaren


Inwoners, ondernemers en organisaties hebben hun eerste wensen kenbaar kunnen maken voor een nieuw centrumhart, de toekomstige bestemming van het voormalige gemeentehuis, het plein en ontmoetingscentrum Den Domp.

Alle opmerkingen (zie onder) zijn door de gemeente verzameld, en worden zo mogelijk meegenomen in de afwegingen te komen tot een plan. Gemeente Oisterwijk zal samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en landschapsarchitectenbureau Houtman en Sander een plan uitwerken voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Uitgangspunt is sloop van het gemeentehuis en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Daarnaast gaat het ook over het vinden van een nieuwe invulling voor de huidige plek van Den Domp.

gemeentehuis

Het voormalige gemeentehuis van Haaren met het recent opnieuw ingerichte plein (Foto: Oisterwijk in Beeld)

Bovengenoemd uitgangspunt is gebaseerd op de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek (2022) waarin vier scenario’s zijn verkend. Sloop van het voormalig gemeentehuis en nieuwbouw van het gemeenschapshuis op het plein kwam hier als voorkeurscenario uit. Het bleek niet alleen financieel aantrekkelijk, maar draagt ook bij aan een levendig dorpshart en biedt de mogelijkheid om een toekomstbestendige bebouwing neer te zetten passend bij de nieuwe functies. Op 3 november 2022 heeft de raad ingestemd om dit scenario als vertrekpunt van de herontwikkeling te nemen.  Om te komen tot een ontwikkelkader zijn bij genoemde doelgroepen wensen opgehaald, waaruit uitganspunten voor de herontwikkeling op beide locaties worden samengesteld. Uitgangspunten die onder andere laten zien aan welke functies ruimtes krijgen, op welke plek toekomstige gebouwen komen en welke plekken een groene invulling krijgen.

De 1e stap in het proces was het ophalen van ideeën en kennis bij inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en belanghebbenden. Dat werd gedaan op dinsdag 31 januari. In februari volgt een inspiratiesessie met direct belanghebbenden. In april organiseert de gemeente voor deze groep een bijeenkomst waarbij zij conclusies gaan trekken. Het definitieve ontwikkelkader volgt op dinsdag 6 juni tijdens een bijeenkomst in Den Domp voor inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en belanghebbenden. Daarna zal het ontwikkelkader op 6 juli aan de raad worden voorgelegd. Na goedkeuring (of aanpassing) door de raad kan de gemeente aan de slag met de concretere invulling, zoals het ontwerp van de gebouwen. Ook bij dit proces betrekken zij inwoners en belanghebbenden.

Reacties van bewoners per thema:

VERKEER
• We moeten af van het drukke verkeer door het centrum van Haaren.
• De huidige verkeerstructuur door het dorp is gevaarlijk.
• Het parkeren moet heel goed onderzocht worden (2).
• Misschien moet er wel een parkeergarage komen (4).
• Zorg voor beperkt parkeren op het plein.
• Kijk voor de verkeersstructuur ook buiten de plangrenzen.
• Zorg voor voldoende parkeren in de omgeving (er zijn in het recente verleden veel parkeerplaatsen verdwenen) (2).
• Kijk of je de oude verkeersstructuur weer kunt herstellen maar voorkom een racebaan.
• Overweeg éénrichtingverkeer.
• Als Den Domp weggaat dan kun je hier een entree maken naar het parkeerterrein (2).
• Vrachtwagens uit het centrum weren.
• Sluit de weg af voor doorgaand verkeer.
• Zorg voor een goede doorstroming van het verkeer.

GROEN
• Er is veel groen in de directe omgeving van het plein: zorg voor goede verbindingen!
• Zorg voor een groen hart (2)
• Zorg voor meer groen op het plein (4)
• Maak er een open gebied van.
• Veel bomen rondom een open plein.
• Bomen aan de zuidzijde van het plein.
• Realiseer de Laan van Verbinding.
• Realiseer een mooi park.

BOUWEN
• Kan Den Domp niet gedeeltelijk in de kerk komen? (2).
• Het oorlogsmonument dient een goede plek te krijgen, ook tijdens de werkzaamheden.
• Kijk bij de visie ook naar mogelijke veranderingen van de bebouwing in de omgeving (2).
• Woningbouw in combinatie met een culturele instelling kan tot conflicten leiden (2).
• Zou het gemeenschapshuis (grote zaal) ook (deels) onder de grond kunnen (ivm licht/geluid).
• Ga het gemeentehuis niet slopen maar goed inrichten.
• Maak een wand met een woonfunctie aan de noordzijde van het plein.
• faciliteer winkels en horeca in combinatie met kleine woningen.
• Laat kunstenaars meedenken.
• Is een hospice denkbaar.
• Denk aan zorg in een hoger segment naast Haarensteijn.
• Behoud het aanzien van de oude kleuterschool aan de Kerkstraat (onderdeel Den Domp) (2).
• Bouw (grondgebonden) woningen voor ouderen ivm de doorstroming van woningen in het dorp (2).
• Laat de kerk goed tot zijn recht komen (2).
• Bouw niet te hoog aan de locatie Kerkstraat i.v.m. privacy achtertuinen (2).
• Denk aan een CPO project voor senioren.
• Bouw woningen voor starters (3).
• Zorg voor voldoende externe deskundigheid.
• Bouw een gemeenschapshuis met woningen op het plein.
• Laat de architectuur aansluiten op de omgeving .
• Realiseer een flexibel gemeenschapshuis dat zowel grote als kleine gebruikers kan huisvesten.
• Bouw ruimte voor ondernemers.

ACTIVITEITEN
• Zorg voor een gezellige ontmoetingsruimte op het plein (3).
• Kan er een volwaardige bibliotheek komen (2).
• Kan horeca met een bibliotheek gecombineerd worden.
• Zorg bij activiteiten voor een goede interactie tussen binnen en buiten.
• Er mist een goede kroeg.
• Zorg voor een lekker terras in de zon (4).
• Maak een echt hart van het centrum (2).
• Zorg voor voldoende zitgelegenheid.
• Zorg voor voldoende ruimte in het gemeenschapshuis voor een groot aantal gebruikers.
• Zorg voor genoeg reuring op het plein.
• Er mist lunchgelegenheid.

Reacties maatschappelijke organisaties:
• Zorg dat alle techniek in de nieuwbouw van het gemeenschapshuis aanwezig is.
• Realiseer een ‘Tiliander in het klein’.
• Zorg ervoor dat er voldoende jonge aanwas bij de verenigingen kan komen.
• Zorg voor een goede (her)huisvesting van de Heemkundekring.
• Maak een centrum met een volwaardige culturele beleving.
• Realiseer groene verbindingen en herstel de historische infrastructuur.
• Zorg ervoor dat er bij begrafenissen in de kerk voldoende parkeergelegenheid is.
• Respecteer de eigendommen/kadastrale grenzen.
• Onderzoek de tijdelijke/definitieve locatie voor gedenkplaats Kamp Haaren.
• Creëer flexibele ruimtes in het gemeenschapshuis.
• Zorg voor voldoende opslagruimtes.
• Maak er een echt cultureel centrum van!
• Er zijn meer parkeerplaatsen nodig.
• Maak een grote zaal voor minimaal 350 personen.
• Maak de ruimtes voldoende hoog.
• Zorg voor een laagdrempelige entree naar de culturele voorzieningen, bijv. het biljarten.
• Misschien is er en koppeling mogelijk tussen het gemeenschapshuis en Sociaal Thuis en andere sociale organisaties.
• Vraag op tijd een sloopvergunning aan voor het oude gemeentehuis.
• Maak een mooie bibliotheek.
• Creëer goede ruimtes voor onder andere de leesgroep en het taalcafé.
• Haaren is gehecht aan een pleinruimte, maar maak er geen parkeerplein van.
• Zorg voor een stabiele exploitatie.

Reacties ondernemers:
• Zorg voor een mooi groot plein waar de kermis op past.
• Misschien verplaatsbaar/demontabel meubilair toepassen.
• Er zijn nu veel te weinig parkeerplaatsen.
• Misschien een parkeergarage?
• Onderzoek verschil blauwe zone vs onbeperkt parkeren i.r.t. ondernemers.
• Zorg dat er bij evenementen voldoende faciliteiten zijn.
• Realiseer betaalbaar wonen.
• Geef voldoende ruimte aan de huidige ondernemers.
• Zorg voor voldoende reuring op het plein.
• Realiseer een groene omgeving, geen betonnen bak.
• Neem ook de gebouwde omgeving mee in de visie, ga in gesprek waar mogelijk.
• Zorg voor een goed café/lunchgelegenheid.
• Levendigheid in het centrum is niet afhankelijk van wonen.
• Een goed gemeenschapshuis is essentieel voor het centrum van het dorp.
• Bouw voor starters en senioren.
• Realiseer gezelligheid!
• Meer winkels is niet waarschijnlijk.
• Mogelijk wel ruimtes realiseren voor andere commerciële functies.
• Realiseer geen nieuw betonblok op het plein.
• Bouw niet te hoog.
• Combineer wonen, winkelen en horeca.