uitgelicht

Twee miljoen voor versnellen woningbouw en beperken gevolgen crises


College , burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk, vragen aan de gemeenteraad om twee miljoen te reserveren voor het versnellen van de woningbouw en het verzachten van de gevolgen van de diverse crises voor inwoners.

Gemeente Oisterwijk heeft hierover onderstaande persbericht verzonden:

Woningbouw plannen moeten sneller gerealiseerd worden (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Het college heeft de bestuursrapportage 2022 vastgesteld en legt deze voor besluitvorming voor aan de raad. Onderdeel van de rapportage is het reserveren van in totaal twee miljoen euro. Een miljoen is bedoeld voor het versnellen van de woningbouw in de gemeente en een miljoen voor het verzachten van gevolgen voor inwoners van de verschillende actuele crises. Besluitvorming vindt plaats op 3 november in de gemeenteraad.

Positief beeld
De bestuursrapportage is een document waarin melding wordt gedaan van ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Dit kunnen zowel financiële voor- als nadelen zijn. Het college van burgemeester en wethouders rapporteert de afwijkingen aan de gemeenteraad. In de bestuursrapportage voor 2022 wordt een incidenteel voordeel van €3.401.000 gemeld. Het college stelt de raad voor hiervan twee miljoen in te zetten voor het aanpakken van twee actuele thema’s.

Woningbouw
Bij de gemeenteraad en het college leeft een brede wens om de woningbouw in de gemeente te versnellen. In de komende 10 jaar willen we 1500 passende woningen realiseren. Voor de versnelling in de woningbouw is een plan in concept gereed met maatregelen om deze ambitie te realiseren. Om dit te bekostigen wordt in de bestuursrapportage voorgesteld een ‘versnellingsfonds’ in te stellen ter grootte van € 1 miljoen. Vanuit dit fonds financieren we met name de voorbereidingsfase van de projecten. Met deze woningbouwontwikkelingen worden ook kosten terugverdiend. Deze vloeien weer terug in het fonds.

Crises
Er speelt momenteel veel in de wereld en in Nederland. De ene na de andere crisis dient zich aan (koopkrachtcrisis, energiecrisis, wooncrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, opvangcrisis, arbeidsmarktcrisis). Ook inwoners in Oisterwijk ervaren hiervan (grote) gevolgen. In het college en met de raad is daarom gesproken over de huidige crises in Nederland en de rol die wij als gemeente kunnen spelen om de gevolgen te verzachten voor onze inwoners. Met de aangedragen ideeën wordt een plan met korte termijn maatregelen opgesteld die een impuls geven aan het verzachten van de gevolgen. Met het gereserveerde bedrag van € 1 miljoen kan het plan vervolgens worden uitgevoerd.

Inwoners met ideeën voor deze impuls worden opgeroepen zich te melden bij de gemeente.