carnaval 2023

Locaties tijdelijk flexwonen Oisterwijk Haaren en Moergestel bekend


Het college stelt de raad voor om vier locaties aan te wijzen om vervolgonderzoek voor flexwonen op te starten en bij haalbaarheid de flexwoningen te laten realiseren.

Het gaat om de locaties Nicolaas van Eschstraat 29 en Moergestelseweg 40a in Oisterwijk, het Gildepad 14 in Haaren en de Scheerman in Moergestel. Op deze locaties kunnen in totaal maximaal 98 flexwoningen komen. Er is een groot tekort aan (sociale huur)woningen. Flexwonen maakt het mogelijk om – naast de plannen voor permanente woningbouw – versneld woonruimte te creëren.

Meer, snel en tijdelijk (Foto voorbeeld: MyBase)

In juli 2022 heeft de gemeente 10 locaties voorgelegd aan inwoners tijdens omgevingsdialogen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Daarna hebben inwoners nog twee weken de gelegenheid gehad om aandachtspunten en kansen in te brengen.

Wethouder Eric Logister: “We hebben inwoners al vroeg in het proces betrokken. Namelijk al voordat een locatiekeuze is gemaakt en voordat er een concreet plan ligt. Daardoor konden inwoners al vooraf hun aandachtspunten en kansen meegeven. Dat hebben veel mensen dan ook gedaan. We hebben circa 80 berichten met aandachtspunten en kansen ontvangen. Daarnaast hebben mensen gereageerd met vragen over flexwonen en hebben mensen zich gemeld om in aanmerking te komen voor een flexwoning. We hebben dus een goed beeld gekregen van de aandachtspunten per locatie. Daardoor konden we een zorgvuldige afweging maken”.

Afweging per locatie
Het college kiest ervoor om binnen de geschikte locaties te kijken naar een verdeling van woningen over de drie kernen omdat in alle omgevingsdialogen is genoemd dat er woningen nodig zijn voor inwoners van die kern. Het Gildepad in Haaren, de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk en de Moergestelseweg in Oisterwijk ziet het college als de meest kansrijke locaties voor één- en twee persoons flexwoningen. Op deze locaties kan deze het beste tegemoet komen aan de aandachtspunten en kansen die de gemeente heeft ontvangen. Het college ziet voor de Scheerman in Moergestel kans om tegemoet te komen aan de wens om ook grotere flexwoningen te realiseren, voor alleenstaande ouders met kind(eren). Op www.oisterwijk.nl/flexwonen vind je de verslagen van de drie omgevingsdialogen, de nagezonden aandachtspunten en de afwegingen per locatie.

Keuze aan de raad
Het is aan de raad om in te stemmen met het advies om vervolgonderzoek te starten voor deze vier locaties. Denk bij de onderzoeken bijvoorbeeld aan bodemonderzoek en onderzoek naar flora en fauna. Het kan zijn dat er naar aanleiding van het onderzoek nog locaties afvallen. Gelijktijdig met het vervolgonderzoek kijkt de gemeente met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars of zij kunnen komen tot een overeenkomst en een ontwerp. Op het moment dat er een plan ligt, houdt de ontwikkelaar een nieuwe omgevingsdialoog met de buurt en mogelijk nieuwe bewoners. Als het ontwerp definitief is, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

Werken met een kavelpaspoort
Voor de vier voorgestelde locaties is een zogenoemd ‘kavelpaspoort’ gemaakt. De opgehaalde aandachtspunten zijn hierin door een architectenbureau vertaald naar kaders om mee te geven aan de woningbouwcorporatie of ontwikkelaar. Op deze manier kon men de tegemoetkoming aan de aandachtspunten en kansen toetsen om tot een voorstel van locaties te komen. Het kavelpaspoort is een document met uitgangspunten, referentiemateriaal voor de uitstraling, maximale of minimale afmetingen en andere kaders. Dit is een middel om te sturen op de leefbaarheid en kwaliteit voor omwonenden en nieuwe bewoners in een snel proces.