Care Inn

Initiatiefnemers voor 8 woningen in Haaren niet blij met afwijzing Gemeente Oisterwijk


Volgens de initiatiefnemers van een voorgenomen bouw van 8 woningen aan de Kantstraat in Haaren, waren ze beter af geweest met de gemeenteraad, dan met het college (burgemeesters en wethouders). Volgens de door hen ingezonden brief was de raad voornemens dergelijke bouw toe te staan; het college heeft dit opnieuw geweigerd. Er wordt overwogen naar de rechter te stappen, ‘en mogelijk nog de Raad van State’.

Het terrein dat bij het kadaster bekend staat onder nummer E5680 (Bron: Kadastralekaart.com)

‘Het was in deze casus beter geweest als de gemeenteraad het bevoegde gezag zou zijn als ik de raadsleden hoor, maar het blijkt dat dit door de gemeenteraad is gemandateerd aan het College van B & W. En die neemt in deze kwestie de verantwoordelijkheid om niet mee te werken. Zelfs een gesprek heeft geen zin, is er mij gezegd. Dus staat de gemeenteraad als het bevoegde gezag in deze op afstand,’ aldus de initiatiefnemer.

Het college heeft recent het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan om 8 woningen mogelijk te maken afgewezen. Ter plaatse is de bestemming ‘Bedrijf’ en dat zou omgezet moeten worden naar ‘Wonen’. Het college stelt: ‘Het plan voor het ontwikkelen van 8 woningen is als losse, op zichzelf staande ontwikkeling een onlogische invulling van het gebied. Het betreft een achterterrein tussen bestaande woningen in. Hierdoor is er sprake van tweedelijns bebouwing bij het plan voor 8 woningen als losse ontwikkeling.’ Daarbij is er volgens de gemeente onvoldoende ruimte voor het verkeer; de weg ernaartoe is niet voldoende breed en er is volgens het college te weinig parkeergelegenheid. Ook merkt de gemeente op dat er verschil zit in de diverse informatie, waardoor niet duidelijk is wat exact de bedoeling is van de aanvrager. Ingetekende bomen zouden niet passen, er is geen informatie van een omgevingsdialoog meegestuurd, geen bodemonderzoek gedaan en er ontbreekt een stikstofberekening.

‘Voor het project dient op basis van ruimtelijke relevante argumenten de afweging te worden gemaakt of met deze ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Op basis van de bij de aanvraag gevoegde onderbouwing, verrichte onderzoeken en het doorlopen proces is geconcludeerd dat hiervan geen sprake is,’ aldus het college. Waarom het college geen gesprek heeft willen voeren is niet bekend.

De initiatiefnemer heeft het verzoek gedaan aan de raad, om de toekomstige bestemming en bijbehorende bouwplannen in de raad te behandelen. De afwijzing ligt ter inzage voor zienswijze; mogelijk komt daar nog een goed argument op om de aanvraag alsnog in positieve zin te behandelen.