Care Inn

Onduidelijk verschil in overzicht nevenfuncties raadsleden


Het opgeven van nevenfuncties is voor raadsleden van belang om openbaar inzichtelijk te maken welke belangen zij naast hun raadswerk kennen. Het is een wettelijke verplichting.

Raadsleden doen hun raadswerk veelal naast hun werk, en uiteraard hebben zij ook een privé leven. Om aan eenieder openbaar zichtbaar te maken welke rollen zij naast het raadswerk vervullen, zijn raadsleden verplicht om alle functies die zij vervullen openbaar te maken. Het gaat om alle publieke- en private functies die ze vervullen naast het raadslidmaatschap, betaald en onbetaald en wel en niet als raadslid. Deze nevenfuncties worden door Gemeente Oisterwijk openbaar gemaakt (klik) in een overzicht.

De gemeenteraad vergadert in Tiliander (Bron:  Raadsinformatie Oisterwijk)

Vorig jaar bleek dat niet alle nevenfuncties in het overzicht stonden. Ook was er verschil van inzicht wat een nevenfunctie is, en wat een activiteit. De politieke partijen die destijds op onze vragen reageerden (CDA, PRO, Inge van Beers en PGB), lieten weten dat alle relevante informatie was vermeld. D66, Algemeen Belang en VVD hebben destijds niet gereageerd. In het huidige overzicht is anno nu aan de wijzigingsdata te zien, dat er afgelopen jaar wijzigingen hebben plaats gevonden. Onbekend is of onze vragen daarvoor de aanleiding waren. Opvallend was (en is) dat van het ene raadslid erg uitgebreid tot de kleinste bezigheid vermeld staat; van het andere raadslid helemaal niets.

Uitleg

Vragen over deze lijst en de totstandkoming en actualisatie daarvan werden eerder dit jaar gericht aan de griffie; de medewerkers die de raad en de commissies ondersteunen. Samen met raadsvoorzitter burgemeester Hans Janssen laat de griffier weten: ‘De politieke ambtsdrager (raadslid, commissielid, wethouder en burgemeester) is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de nevenfuncties. Raads- en commissieleden geven wijzigingen door aan de griffier en voor collegeleden geldt dat zij hun wijzigingen doorgeven aan de gemeentesecretaris. Wijzigingen worden in principe in dezelfde week verwerkt in het openbare overzicht.’

Ook vermeld deze dat ‘het melden van “financiële belangen” door raadsleden niet wettelijk verplicht is’. Het is een uitzondering op de wettelijke regels tot het openbaar maken van functies. Dat wil niet zeggen dat er geen belangen kunnen spelen, ze worden alleen niet verplicht openbaar gemaakt; sommige doen dat, anderen niet. Voor vragen over de al of niet vermelde nevenfuncties en de afwegingen wordt doorverwezen naar de individuele raadsleden.

Het presidium

De reactie van griffier en burgemeester, werd gegeven ‘namens het presidium’. Het presidium is een overlegorgaan met daarin vertegenwoordigers van alle politieke partijen. In dat overleg wordt gesproken over het functioneren van de gemeenteraad. Deze vertegenwoordigers hebben met elkaar besloten ‘als één’ via griffie en voorzitter bovenstaande gezamenlijke reactie te geven. Op de vraag of de raadsleden afgelopen jaar zijn gemotiveerd het overzicht te actualiseren, en de vraag of er binnen de gemeentelijke organisatie onderzoek is gedaan of het overzicht volledig is, geven zij ondanks herhaaldelijk verzoek geen reactie. Ook is geen van de partijen ingegaan op de direct aan hen gestelde vragen. Het is daarmee onduidelijk of de lijst volledig is. Ook is onduidelijk wat de argumenten zijn van de diverse raadsleden om hun functies en activiteiten juist uitgebreid, niet of beperkt te vermelden.