Care Inn

Inwoners en ondernemers maken bezwaar tegen parkeren op de stoep in Moergestel


Bij de bouw van nieuwe woningen, moet het plan aan voldoende parkeergelegenheid voldoen. Gemeente Oisterwijk rekent daarbij illegaal parkeren mee, volgens Ondernemend Moergestel.

De strook rechts zou geen parkeerstrook zijn; markering wijkt af van verderop in de straat (Bron: Google Maps)

Uit een ingezonden brief van inwoners uit Moergestel, blijkt dat deze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en parkeerdruk op een strook langs de weg, die volgens hen geen parkeerstrook, maar een stoep betreft. De gemeente zou daar volgens hen geen bekeuringen uitdelen, waardoor de stoep belemmerd wordt en voetgangers over straat moeten lopen. Het betreft een strook voor de panden Kerkstraat 2-10 in Moergestel.Het verkeer aldaar is stevig belast met onder andere vrachtverkeer, winkelend publiek, landbouwvoertuigen en meer verkeer wat door Moergestel komt.

Volgens een tweede brief, afkomstig van ondernemersvereniging, wordt het illegaal parkeren gedoogd omdat de gemeente de strook als parkeerruimte wil meetellen. Bezwaar tegen een bouwproject van 20 appartementen aan de Kerkstraat – Mary Muskensstraat is door de rechter toegekend vanwege een tekort aan parkeerplekken. Bij Nieuwbouw zijn er normen waaraan een bouwer moet voldoen; er is een vastgesteld aantal parkeerplekken pr woning nodig voordat een bouw kan worden goedgekeurd.

Volgens Ondernemend Moergestel wil de gemeente de strook nu alsnog formeel gebruiken als parkeerplek, zodat deze meetellen in de parkeervoorziening. Daarmee zou de gemeente de bezwaren die door de rechter zijn toegekend, alsnog als ongegrond kunnen aanmerken. Ondernemend Moergestel geeft echter aan dat dit geen parkeerstrook betreft, maar een stoep. Saillant detail is, dat als die strook wel als parkeerstrook gebruikt wordt, automobilisten ofwel deels op straat, ofwel deels op privéterrein moeten parkeren. In dat geval wordt ofwel het verkeer, ofwel de doorgang voor voetgangers en de toegang tot de winkels gehinderd.

Tegelijk met bovenstaande bezwaren, vermeld Ondernemend Moergestel ook dat Gemeente Oisterwijk bouwplannen strikter moet toetsen aan het beleid. Zou de gemeente minder afwijken van bestemmingsplannen en verkeersnota’s, dan zouden bouwplannen volgens de ondernemers minder vaak bezwaren krijgen, en zou er eerder gebouwd en dus ook gewoond kunnen worden.