uitgelicht

Gemeente verwacht dat in 2026 eerste woningen van Heiligeboom of Oostelvoortjes II in Moergestel opgeleverd worden


Of het haalbaar is, dat is nog de vraag, want stikstof en lange procedures. Maar Gemeente Oisterwijk is positief, en verwacht dat na de nu ondertekende overeenkomst met de projectontwikkelaar, snel stappen kunnen worden gezet. Oplevering van de eerste woningen staat gepland voor 2026!

Frans van den Boomen overhandigt namens BPD een berk aan wethouder Anne Cristien Spekle die symbool staat voor een nieuwe start en groei. V.l.n.r. Sander van Heteren, Frans van den Boomen (beiden namens BPD), wethouder Anne Cristien Spekle (grondzaken) en wethouder Eric Logister (wonen).

Op donderdag 13 juli ondertekenden wethouder Anne Cristien Spekle namens de gemeente Oisterwijk en Frans van den Boomen namens BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een anterieure overeenkomst voor het bouwproject Heiligeboom in Moergestel (voorheen Oostelvoortjes II genoemd). In de overeenkomst staan onder andere afspraken over aanpassing van het bestemmingsplan, het woningbouwprogramma, de aanleg van de openbare ruimte en de kosten van het project.

Een groene woonwijk
Wethouder Anne Cristien Spekle (grondzaken): “Het ondertekenen van de overeenkomst is een belangrijk onderdeel van het proces om te komen tot de realisatie van circa 200 woningen. Het plan dat er ligt sluit mooi aan op de bestaande woonwijk Oostelvoortjes. Er is goed rekening gehouden met de landschappen rondom het gebied. Het wordt echt een groene woonwijk. Met de ontwikkelaar hebben we afgesproken dat er een aantal ruimte-voor-ruimtetitels gerealiseerd worden (woningbouwkavels voor het realiseren van woningen). Dit sluit aan bij onze overeenkomst met de provincie. Ook draagt BPD financieel bij aan de infrastructuur buiten de nieuwe wijk.”

Belangrijke bijdragen aan woonvraag
Wethouder Eric Logister (wonen): “Over deze woningbouwlocatie hebben we afspraken gemaakt in de landelijke Woondeal. Er wordt met de circa 200 woningen een belangrijke bijdrage geleverd aan de woonvraag van dit moment. Een groot gedeelte van de woningen is betaalbaar. Hiermee krijgen ook starters een kans om een woning te vinden. Leystromen draagt zorg voor sociale huurwoningen.” Opgemerkt mag worden dat dit een begin is, maar nog geen voldoende invulling van de woonbehoefte, zoals de gemeenteraad die eerder heeft vastgesteld. Ook het gemiddelde aantal van 35% sociale woningbouw wordt met deze impuls nog niet behaald. Die 35% zou op dit project wel realiseerbaar zijn, maar omdat andere projecten dat niet hebben is dat voor het totaal nog onvoldoende.

Hofjes
Frans van den Boomen, ontwikkelingsmanager BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling: “We zijn heel blij met deze mijlpaal. We leveren hiermee een mooie bijdrage aan de woningopgave in Moergestel. De wijk wordt opgezet in hofjes en voorzien van groene houtwallen, kindvriendelijke achterommetjes en fiets- en voetgangersverbindingen naar het centrum van het dorp. Met de verschillende woningtypen die er komen, wordt Heiligeboom straks een wijk voor een divers publiek.” SVP Architectuur en Stedenbouw is het stedenbouwkundig bureau en Adviesbureau Haver Droeze maakt het inrichtingsplan.

Heiligeboom wordt een nieuwe woonwijk tussen de wijk Oostelvoortjes en de straat Heiligenboom. Vorig jaar september is een eerste ontwerp gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. Daar is veel feedback opgehaald dat meegenomen is in de verdere ontwikkeling door BPD. Tijdens een tweede informatieavond op 10 juli is het ontwerp opnieuw voorgelegd. De volgende stap is het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure om de bestemming van de gronden te wijzigen. Inwoners krijgen daarover nog inspraak, en de raad zal er een uitspraak over moeten doen. De verwachting van de gemeente is om in 2026 de eerste woningen op te leveren. Een mooie maar ook ambitieuze streefdatum, omdat bekend is dat gemeentelijke procedures lang lopen, en in de buurt van Natura 2000 gebieden beperkingen gelden voor wat betreft mogelijke stikstofschade.