The Make

Op laatste nippertje aankondiging zendmast in Oisterwijks beekdal


Buurtbewoners aan de Merodelaan en Wolvensteeg in Oisterwijk kijken uit over een landschappelijk ingericht beekdal, de voorste stroom, en het begin van het Oisterwijkse Natura 200 gebied. Gemeente Oisterwijk acht het een prima plek voor een grote GSM zendmast van bijna 40 meter.

En helaas gaat het weer mis met de communicatie; nog los van of men in dit gebied een dergelijke zendmast zou willen toestaan, zijn inwoners zacht gezegd niet blij met hoe dit wordt gecommuniceerd. De gemeente heeft inwoners niet zelf geïnformeerd over dit plan, maar laat dat zoals gebruikelijk over aan de initiatiefnemer van dit bouwwerk. Dat is Vodafone, en die geeft aan dat de gemeente de beoogde locatie al positief heeft beoordeeld, maar nog wel een omgevinsgdialoog moet houden. Dat voert Vodafone niet uit met een bijeenkomst, maar middels een brief.  Vodafone heeft 3 dagen voorafgaande aan de (door henzelf afgekondigde) sluitingstermijn een brief gestuurd, met daarin de plannen, waarin een uiterste reactiedatum staat vermeld van 10 juni.

De mast

In de brief geeft Vodafone aan dat deze zorg dient te dragen voor een goed netwerk, dat onderzoek heeft uitgewezen dat de dekking in Oisterwijk minder is dan de hen opgelegde 98%, en dat de locatie in het veld aan de Wolvensteeg een juiste plek is. de mast zou moeten komen, direct naast Ponyclub De Vennenruiters. Omwonenden gaan hiermee niet akkoord. Nog los van hun eigen zicht op een antennemast, past het volgens hen niet in het bestemmingsplan, betreft het (nabijgelegen) gebied volgens hen: een beschermd open beekdal, een overgangszone naar Natura 2000 gebied, een ecologische verbindingszone en gebied voor waterretentie. Daarbij vragen inwoners zich af of er geen alternatief is, en wat de voorgenomen bouw doet in relatie tot de stikstofregels.

AZC

In de buurt werd recent een voorgenomen plaatsing van een zendmast door de rechter tegen gehouden. De rechter zag aldaar wel in dat het nuttig is een dergelijke mast te plaatsen voor een beter bereik, had ook geen moeite met enige straling, en zag geen noodzaak dat gemeente (of initiatiefnemer) alternatieven  onderzoekt of zelfs een omgevingsdialoog houdt. Dit alles was geen verplichting.  Wel was de rechter van mening dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen van stikstoftoename nabij het Natura 2000 gebied. Daarop werd de vergunning vernietigd (klik hier).

Formeel is er in het geval van de mast in de Wolvensteeg bezwaar mogelijk op de eventueel nog te verlenen vergunning, daarvoor kunnen inwoners hun bezwaren richten aan het college (Burgemeester en wethouders) van Gemeente Oisterwijk. Op dit moment is het Vodafone zelf die in eerste instantie vraagt bezwaren kenbaar te maken via omgevingsdialoog.vf@md7.com onder vermelding van ‘Reactie op voorgenomen plaatsing van de Vodafone antennemast S)6797’.

Fragment uit de brief van Vodafone, waarin deze de locatie aangeeft van de nieuw te plaatsen mast.