The Make

Gemeente Oisterwijk presenteert ontwikkelkader Haarendael


Voor landgoed Haarendael is een ontwikkelkader opgesteld met ruimtelijke en programmatische kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het terrein. Het college van Burgemeester en Wethouders presenteert dit aan de raad voor goedkeuring.

Vanuit de lucht is goed te zien wat de brand heeft aangericht (Foto: Peter Franken)

Het ontwikkelkader is een actualisatie en concretisering van de structuurvisie landgoed Haarendael uit 2012. De structuurvisie bleek onvoldoende handvat te bieden aan de ontwikkelaar om te komen tot een door de overheden gedragen plan. Er bestonden verschillende beelden bij de gewenste toekomstrichting voor het landgoed. Vertrekpunt bij het opstellen van het kader was de Notitie van uitgangspunten die op 11 mei 2021 door het college is vastgesteld. De raadswerkgroep Haarendael is op verschillende momenten in het proces betrokken geweest. Daarnaast zijn de contouren van het ontwikkelkader op 20 april 2022 gepresenteerd en besproken met raadsleden en inwoners tijdens een raadsontmoeting.

Het ontwikkelkader biedt een toekomstperspectief met eerbied voor de historische en groene waarden van het landgoed. Haarendael kent een rijke historie, huisvest een aantal rijksmonumentale panden en wordt ook gekenmerkt door karakteristieke groenstructuren en monumentale bomen. Het ontwikkelkader geeft uitgangspunten en de bandbreedten aan waarbinnen ontwikkeld kan worden en is volgens het gemeentebestuur een stap naar een aantrekkelijke toekomst voor het gebied. Voor de daadwerkelijke herontwikkeling biedt het echter geen garanties; ‘daarvoor staat de ontwikkelaar aan de lat. In het vervolgproces is blijvend inzet van de gemeente en haar adviseurs nodig om de uitwerking in een concreet plan te toetsen en op deze manier de beoogde kwaliteit te borgen en daadwerkelijk te realiseren.’

Uit de gegevens van de gemeente blijkt ook dat de provincie nog niet geheel tevreden is: ‘Het belangrijkste kritiekpunt vanuit de afdeling erfgoed is dat zij liever minder forse bebouwing in de voorterreinen zien, zodat het historische, groene karakter van het landgoed beter behouden blijft.’ Er is mogelijk een financiĆ«le noodzaak ook dit voorgebied te bebouwen, om zo de ontwikkeling haalbaar te maken.

Als het ontwikkelkader door de raad wordt vastgesteld, gaat de ontwikkelaar aan de slag met de uitwerking van een concreet plan voor Haarendael binnen de gestelde spelregels. Een omgevingsdialoog maakt onderdeel uit van dit proces. Uiteraard volgt daarna de gebruikelijk vergunningsprocedure met eventueel bezwaarmogelijkheid; bezwaar op het ontwikkelkader is niet mogelijk.

Klik hier voor het volledige document