vacature

Stiltegebied bij Oisterwijk mag belast worden met geluid van festivals


Bewoners horen geluid van festivals in het Oisterwijkse stiltegebied, en dat zou logischerwijs volgens hen niet gewenst zijn. Toch mag het, zover als de bron van het geluid buiten het stiltegebied en buiten de zogenoemde attentiezone ligt. Horecalocaties die daarbinnen liggen hebben pech; voor hen gelden strengere normen. Het is het gevolg van relatief nieuwe regelgeving voor geluid in stiltegebieden.

Provinciale kaart met het stiltegebied bij Oisterwijk.

Een medewerker van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft aan inwoners in en nabij het stiltegebied in Oisterwijk uitleg gegeven wat de regels en normen zijn voor geluidsproducties. Deze regels gelden zowel voor geluid dat wordt weergegeven in, alsmede buiten het gebied, echter dan alleen zover die zich in de attentiezone bevinden.

Grenzen

Normaal worden bij evenementen specifieke vergunningen verleend waarin de organisatie de reguliere geluidsgrenzen mag overschrijden. Ook zijn er voor horecalocaties een aantal keer per jaar uitzonderingen mogelijk. De grenzen worden uitgedrukt in de waarde ‘decibel’ (dB). Er worden voor deze specifieke evenementen, op specifieke dagen en tijden, afspraken gemaakt hoeveel dB geluid er hoorbaar (en meetbaar) mag zijn bij de dichtstbijzijnde woning. Voor een stiltegebied en een grens rondom (het attentiegebied) gelden echter andere regels.

Groen gearceerd het attentiegebied, met daarin diverse horeca locaties.

Geluid verspreid zich uiteraard verder dan de dichtstbijzijnde woning. Het komt vanwege weersinvloeden, bebouwing en demping door bijvoorbeeld bomen zelfs voor dat binnen een dorp geluid minder hoorbaar is, maar voorbij een dorp meer. Bij diverse evenementen in Oisterwijk en omgeving (bijvoorbeeld Hilvarenbeek en Haaren) is het geluid volgens bewoners aldaar ook hoorbaar in en nabij het stiltegebied van de Kampina en De Logt in Oisterwijk. Uit deze gebieden zijn ook meldingen ontvangen bij de OMWB; de voor meldingen en registratie door Gemeente en Provincie aangewezen organisatie.

Metingen

Hoewel deze mensen heel goed geluid kunnen horen van evenementen, en dat ook meer kan zijn dan normaal in een stiltegebied is toegestaan, vallen deze geluidsbronnen buiten de regels die voor het stiltegebied gelden. En dat is dan ook de reden dat er door de OMWB op de meldingen van die bewoners geen metingen zijn verricht. ‘Voor zover bij ons bekend zijn er niet eerder metingen verricht bij het stiltegebied. De evenementen in onze gemeente liggen op grote afstand van een stiltegebied,’ aldus de woordvoerder van Gemeente Oisterwijk, met ook uitleg waarom: ‘Omdat voldaan moet worden aan de geluidsnormen gemeten op de dichtstbijzijnde woning, zal de norm op het stiltegebied op zo’n grote afstand niet worden overschreden.’ Een woordvoerder van de OMWB bevestigt dat er bij meldingen eerst ook naar de regelgeving gekeken wordt. Volgens de OMWB heeft meten van geluid van festivals op grotere afstand van een stiltegebied geen nut, omdat die regelgeving daarvoor niet van toepassing is.

Het lijkt tegenstrijdig, omdat immers met dat geluid de voorgeschreven rust in het stiltegebied wordt verstoord, en daarmee de in de regelgeving beschreven algemene uitgangspunten worden ‘overschreden’. Toch vallen volgens de nader in detail beschreven normen – en de uitleg van de OMWB – deze evenementen niet onder deze regelgeving.

Stiltegebied

Bij stiltegebieden denken we aan natuur, maar niet alle natuurgebieden zijn stiltegebied, en niet alle stiltegebieden zijn bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied. De specifieke stiltegebieden zijn vastgesteld en zichtbaar op een kaart. In onze omgeving zijn dat onder andere de Kampina en omgeving bij Oisterwijk, de Drunense Duinen nabij Udenhout en bij Hilvarenbeek het natuurgebied Gorp en Roovert. Machinaal geproduceerd geluid op een vaste locatie in het stiltegebied mag normaal daar niet hoger zijn dan 40 dB, en geluid dat wordt geproduceerd in de omliggende attentiezone (groen gestreept) mag aan de rand van het stiltegebied maximaal 50dB zijn. Dat is ongeveer net zo iets als een koelkast. Mensen die normaal praten klinken harder. Voor de goede orde, gaat de regelgeving over vaste locaties, niet over mobiele geluidsbronnen zoals bijvoorbeeld een auto.

Recreatiegebied

In Oisterwijk liggen rondom het stiltegebied diverse recreatieve / horecalocaties. Bij deze locaties worden ook activiteiten georganiseerd waarbij geluid hoorbaar is. Omdat deze locaties deels direct in, en ook deels direct naast de attentiezone liggen, gelden er voor deze horecalocaties verschillende normen. Locaties net buiten de attentiezone mogen (net als evenementen) meer geluid produceren, ook als die hoorbaar zijn in het stiltegebied; locaties net in de attentiezone mogen veel minder geluid produceren. Het zorgt voor een verschil in mogelijkheden; wat bij de ene locatie wel mag, mag bij ‘de buren’ niet.

 

De volgens OMWB geldende regels voor geluid geproduceerd in stiltegebieden en attentiezone

Paragraaf 2.4.2 Stiltegebied

Artikel 2.39 Zorgplicht Stiltegebied

Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten in een Stiltegebied de na te streven stilte en rust wordt verstoord, is verplicht:

dergelijk handelen of nalaten achterwege te laten, behoudens voor zover dat ingevolge deze verordening uitdrukkelijk is toegestaan;
indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om de verstoring te beperken;
indien er een verstoring optreedt, deze zoveel mogelijk te beperken en zo spoedig als mogelijk te beëindigen.

Artikel 2.40 Streefwaarde Stiltegebied

Binnen een Stiltegebied geldt een streefwaarde van 40 dB(A) LAeq, 24 uur.

Artikel 2.41 Grenswaarde milieubelastende activiteit Stiltegebied

Als grenswaarde voor een aanvaardbare geluidbelasting vanwege een locatiegebonden milieubelastende activiteit in een Stiltegebied geldt:

40 dB(A) LAeq, 24 uur , op 1,5 meter hoogte, op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de locatie van de activiteit, als deze 100 meter of meer van de grens van het Stiltegebied ligt;
45 dB(A) LAeq, 24 uur , op 1,5 meter hoogte, op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de locatie van de activiteit, als deze minder dan 100 meter van de grens van het Stiltegebied ligt.

Artikel 2.42 Grenswaarde externe werking stiltegebied

Lid 1

Als grenswaarde voor een aanvaardbare geluidbelasting vanwege een locatiegebonden milieubelastende activiteit in de Attentiezone stiltegebied geldt 50 dB(A) LAeq, 24 uur , op 1,5 meter hoogte:

op de grens van het Stiltegebied, als de locatie van de activiteit 50 meter of meer van de grens van het Stiltegebied ligt;
op 50 meter vanaf de grens van de locatie van de activiteit, als deze minder dan 50 meter van de grens van het Stiltegebied ligt.

Lid 2

Als grenswaarde voor de geluidbelasting vanwege een niet locatiegebonden geluidsbron binnen de Attentiezone stiltegebied, geldt een geluidsniveau van 50 dB(A) LAeq, 24 uur, op de grens van het Stiltegebied.