The Make

Gemeente Oisterwijk neemt veel over van Haarens buitengebied


Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van 23 augustus besloten om de nieuwe Visie Buitengebied voor besluitvorming aan de raad voor te leggen.

De visie is tot stand gekomen met de inbreng van inwoners en stakeholders in het buitengebied. In de visie zijn de belangrijkste functies in het buitengebied met elkaar in balans gebracht: natuur, landbouw, toerisme en wonen. Ook cultuurhistorische elementen zijn hierin opgenomen. Hiermee geeft het college uitvoering aan de opdracht in het bestuursakkoord.

Het landschap van Heukelom (Foto: Paul Francken)

De Visie Buitengebied is opgesteld in samenwerking met raadsleden, inwoners en stakeholders. In eerste instantie is samen met raadsleden en stakeholders vastgelegd welke thema’s en subthema’s in de visie beschreven moeten worden, inclusief een prioritering. In verdiepende sessies hebben stakeholders vervolgens hun input gegeven en daarmee is een discussienotitie opgesteld. Deze is met de raad besproken om richting te krijgen en vervolgens gedeeld met de stakeholders. Hun reactie is (deels) verwerkt in de uiteindelijke visie. Wethouder Eric Logister is enthousiast over de aanpak: “ Al met al een heel uitvoerig, zorgvuldig traject dat de nodige tijd heeft gevraagd, zowel van onze stakeholders als van onze organisatie. Maar het resultaat rechtvaardigt de vertraging die we hebben opgelopen wat mij betreft. Te meer omdat deze visie een belangrijke basis is voor de nieuwe omgevingsvisie.”

Ambities
De Visie Buitengebied bevat ambities waarmee richting wordt gegeven aan toekomstige ontwikkelingen binnen onze gemeente en wordt gestreefd naar de balans tussen de belangrijkste functies in het buitengebied. Naast ambities per thema zijn ook specifieke beleidsuitgangspunten opgenomen, die een nieuw toetsingskader vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied.

Harmonisatie van beleid
Per 1 januari 2021 is de kern Haaren met bijbehorend buitengebied bij het grondgebied van de gemeente Oisterwijk gekomen. Voor het grondgebied Haaren gelden momenteel nog enigszins andere ruimtelijke beleidskaders dan voor het grondgebied Oisterwijk. De Visie Buitengebied bevat ambities en voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen die voor het gehele grondgebied van de gemeente Oisterwijk van toepassing zijn, waarmee het beleid wordt geharmoniseerd.

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) beleid
Met de vaststelling van de visie geldt voor de hele gemeenten een eenduidig VAB-beleid. De input voor dit beleidskader komt grotendeels uit het bestaande Haarense VAB-beleid. Het verschil met het Haarense VAB-beleid zit hem met name in het feit dat de herbestemmingen niet langer zijn gefixeerd op een bepaalde functie en de omvang van bebouwing maar op een aantal algemene uitgangspunten over o.a. kwaliteit, omvang, meerwaarde voor en druk op de omgeving en inpasbaarheid binnen het buitengebied.

Geurnormen
In het kader van toegenomen zorg voor de gezondheid, de bandbreedte die de omgevingswet gaat bieden en harmonisatie van beleid vindt het college het belangrijk om nog vóór inwerkingtreding van de omgevingswet (gepland voor 1 januari 2023) voor het gehele grondgebied van de gemeente Oisterwijk een geurverordening vast te stellen. Dit is mogelijk door uit te gaan van de normen zoals die in de voormalige gemeente Haaren gelden.

Duidelijke kaders én flexibiliteit
Er spelen vele ontwikkelingen in het buitengebied waaronder de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en ook een sociale crisis vanwege de vele stoppende agrariërs. Er is veel aan de hand en maatschappelijke discussies hierover spelen volop. In de Visie Buitengebied is hiermee rekening gehouden door een goede balans te vinden tussen enerzijds duidelijke kaders en ambities voor de richting die we op willen gaan en anderzijds enige flexibiliteit om juist ook mee te kunnen bewegen als actuele ontwikkelingen daar om vragen.

De Visie Buitengebied is in te zien op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl bij de raadsagenda van 29 september 2022.