carnaval 2023

Gemeente wil wonen in omgeving industrie leefbaar houden


In reactie op vragen van buurtbewoners rondom het Oisterwijkse industrieterrein heeft het college (burgemeester en wethouders) onder andere aangegeven dat ‘een goede woon- en leefklimaat behouden moet blijven voor bestaande woningen’.

Links de industrie; rechts de woonwijk. (bron: Google Maps)

Een reeks van vragen vanuit buurtbewoners kwam recent voort uit de voorgenomen en gedeeltelijk gerealiseerde groei van een groot productiebedrijf (Tobroco) op het Oisterwijkse industrieterrein. Door de toename van bedrijfsactiviteiten , bouw van nieuwe bedrijfshallen en de gedeeltelijke overname van een hotel, komen de bedrijfsactiviteiten in zicht en gehoor dichter bij de woonhuizen. Bewoners aldaar vroegen zich af in hoeverre deze groei doorgezet kan worden en welke overlast al of niet acceptabel is.

Hiertoe werd een brief met vragen aan het college gestuurd, die daarop onderstaande antwoorden hebben geformuleerd.

Achtereenvolgens de vragen en de reactie van de gemeente:

• Aan de Beneluxstraat staan prachtige platanen, die we als buurt heel graag zouden behouden. Wat is de visie van de raad en/of college hierop? Moeten we als bewoners rekenen op kap van deze bomen en zo ja, wordt er iets terug geplaatst? We behouden graag het voor Oisterwijk zo kenmerkende groene gezicht.

Voor de bomen aan de Beneluxstraat geldt dat deze geen onderdeel uitmaken van een hoofd- of nevenstructuur van gemeentelijke bomen. Dit betekent echter niet dat deze zomaar kunnen verdwijnen, want we hechten als gemeente zeer aan ons groen en de groen- en boomstructuren en doen er veel aan om deze in stand en gezond te houden. Langs de Beneluxstraat zijn er geen plannen om platanen te gaan kappen. En mocht kap op een specifieke plek toch aan de orde zijn dan zullen we daar ook weer een nieuwe boom planten, tenzij dit echt onmogelijk blijkt.

• Is er een inventarisatie gemaakt van de toename van de geluidsoverlast afkomstig van de fabriekshallen en zo ja, valt deze binnen de normen? Wat moeten wij als buurt doen als blijkt dat er een toename van geluid zal zijn? Momenteel is er al behoorlijk wat brom- en zoemoverlast van bijvoorbeeld ventilatie of afzuiging, we verwachten dat dit zal toenemen als straks de twee extra fabriekshallen in gebruik zijn.

Er is geen gezamenlijke inventarisatie gemaakt van toename van geluid. Per aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst of wordt voldaan aan de planologische aspecten als geluid. Het toegestane geluid is ook afhankelijk van de toelaatbare milieucategorie op het betreffende perceel. Daarnaast vallen bedrijfsactiviteiten onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn ook de geluidnormen opgenomen waar het bedrijf zich aan dient te houden.

Als u een toename van geluid ervaart die voor u hinder veroorzaakt kunt u hierover bellen met de milieuklachtencentrale bellen. Zij kunnen geluidsmetingen laten uitvoeren aan de hand waarvan wordt bepaald of er sprake is van ontoelaatbare toename van geluid. Bijgaand de contactgegevens voor de milieuklachtencentrale: https://www.omwb.nl/voor-inwoners/meld-een-milieuklacht

• Wat gaat er gebeuren met Hotel de Leijhof, daar Tobroco al een gedeelte van dit pand heeft gekocht.

Tobroco heeft een deel van Hotel De Leijhof gekocht en wil dit gaan inzetten voor huisvesting van zijn personeel (arbeidsmigranten). Over dit initiatief heeft Tobroco een verzoek ingediend bij de gemeente. Tevens heeft Tobroco op 23 maart 2022 een informatiebijeenkomst gehouden waarbij de bewoners/bedrijven zijn ingelicht hierover.

We hebben geen verzoek ontvangen voor een wijziging in het gebruik van hotel De Leijhof. Wij gaan dan ook vanuit dat het gebruik als hotel ongewijzigd blijft.

• Wat gaat er gebeuren met de huidige parkeerplaats die tussen autogarage Kuijpers en de nieuwe hal van Tobroco ligt? Welke bestemming ligt er op deze kavel?

Op deze kavel ligt de bestemming Horeca, behorende bij hotel De Leijhof. Tobroco is voornemens om de parkeerplaats te betrekken bij de nieuwe ontwikkeling in de Leijhof middels toevoeging van groen, parkeren en uitbreiding van het hotel.

• In hoeverre vindt u het heden ten dage nog acceptabel dat een industrieterrein met dusdanig intensieve industrie op een steenworp van het centrum en tussen twee woonwijken (omgeving George Perklaan aan de ene kant en KVL aan de andere kant) in ligt?

Het bedrijventerrein Oisterwijk is van oudsher een combinatie tussen het wonen en bedrijvigheid. Deze mix van functies is met het bestemmingsplan uit 2011 in stand gehouden waarbij expliciet is aangegeven dat een goede woon- en leefklimaat behouden moet blijven voor bestaande woningen. De overgang naar het werkgebied is in het bestemmingsplan goed vormgegeven; aan de woonwijk grenzende bedrijfsactiviteiten zijn en blijven in milieucategorie beperkt. Daarnaast mag bedrijfsmatig vastgoed aan de randen maar van een beperkte hoogte zijn. Daarmee blijft de mogelijke overlast voor het woongebied tot een minimum beperkt. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is ook het behoud van de bestaande bedrijvigheid op het bedrijventerrein. Hiertoe zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven verruimd met in acht name van de bestaande woonfuncties.

Het bedrijventerrein is onderhevig aan ontwikkelingen; de ruimtevraag van Tobroco groeit, er is deels sprake van leegstaand en de transformatievraag naar wonen neemt toe. In 2019 hebben wij de “gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.” vastgesteld waarin de mogelijke transformatie van bestaande bedrijvigheid rondom het KVL-terrein naar wonen is onderzocht.
In het geval er sprake is van verzoeken voor nieuwe ontwikkelingen die passend zijn binnen de geldende bestemmingsplanregels dienen wij medewerking te verlenen aan deze verzoeken. De inpasbaarheid van deze ontwikkelingen zijn immers al onderzocht bij het opstellen van het betreffende bestemmingsplan. Bij nieuwe ontwikkelingen die niet passend zijn binnen de bestemmingsplanregels zal altijd eerst onderzocht worden of een dergelijke ontwikkeling passend is in de omgeving.

• Is er visie op het gebruik van de Heusdensebaan als toe rit voor laden en lossen bij de fabriekshallen? We ervaren dat vrachtwagens de bocht Heusdensebaan- Beneluxstraat vaak niet kunnen maken en dit zorgt voor verkeersonveiligheid en opstoppingen. Aangezien de Heusdensebaan een belangrijke inkomende weg voor hulpdiensten is, lijkt dat niet wenselijk. Het zou wenselijker zijn als het verkeer voor Giant Tobroco niet via de Heusdensebaan, maar vanaf de Sprendlingenstraat de afslag Belgiëstraat neemt, of komende vanaf de Ambachtstraat (‘De Poort van Oisterwijk’) afslag Luxemburgstraat of Schijfstraat neemt. Dit gebeurt nu niet voldoende. Is hier beleid op?

Bij nieuwe functies toetsen we op bereikbaarheid en toename van verkeer/verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen. Op het bedrijventerrein zijn geen (verplichte) rijroutes
vastgelegd voor het vrachtverkeer. Er wordt wel nagedacht over de verschillende routes. Zo is de Heusdensebaan onderdeel van de hoofdverkeersstructuur en moet daarom bereikbaar zijn voor o.a. vrachtverkeer. Ook vanwege de bevoorrading van bedrijven en reactieparken die richting op, is het nodig dat het vrachtverkeer mogelijk blijft. Vanuit Tobroco wordt aandacht besteedt aan de rijroutes van hun vrachtverkeer. Doel hierbij is dat het vrachtverkeer de woonwijk vermijdt.

• Is er zicht op de verkeersbewegingen tussen de verschillende locaties van Giant Tobroco, vooral met het oog op de showroomlocatie aan de Sprendlingenstraat? We ervaren dat de machines van Giant Tobroco nu al op dagelijkse basis tussen de locaties bewegen, en deze machines geven fiks meer lawaai dan een reguliere auto. In hoeverre past dit volgens de raad en het college binnen de leefbaarheid van onze wijk? We merken dat Giant Tobroco al zeer vroeg in de ochtend begint met deze activiteiten, die voor overlast zorgen.

Het is niet gebruikelijk om de verkeersbewegingen tussen onderlinge bedrijven te monitoren. De gemeente laat, als daar aanleiding voor is, verkeerstellingen verrichten om inzicht te krijgen in de verkeersbewegingen op bepaalde locaties. De verkeersbewegingen tussen de verschillende locaties van Giant Tobroco zijn niet gemonitord. Echter is dit wel ter sprake gekomen in gesprek met de directie. Waar mogelijk vervoert Tobroco goederen over aangrenzende percelen middels een grote hijskraan.

• Tot slot: Giant Tobroco is een snelgroeiend, succesvol bedrijf met een enorme uitbreidingsdrang. We begrijpen dat dit voor Oisterwijk een belangrijke werkgever is. Wat vindt de raad en het college van het feit dat Giant Tobroco straks bijna een monopolypositie heeft op het industrieterrein Kerkhoven? Is dat een gezonde en wenselijke situatie? Heeft u nagedacht over de gevolgen als Giant Tobroco over een paar zoveel gegroeid is dat ze vertrekken uit Oisterwijk?

De particuliere aan- en verkoop van bedrijfspercelen is niet een aangelegenheid van de raad noch het college. Echter blijven we wel nauwgezet de ontwikkelingen volgen en nemen aan de hand daarvan besluiten voor de toekomst. Hierbij denken we ook over mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein.