vacature

Gemeente Oisterwijk gaat participatie met inwoners verbeteren


Aan de hand van een eerder uitgevoerde Quick Scan, hebben college en raad een verbeteragenda opgesteld om te komen tot betere participatie tussen inwoners en de lokale overheid. De gemeente geeft hier nu invulling aan, en geeft daarover uitleg in onderstaande bericht:

 

De raad wil beter samenwerken met de inwoners…

Verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie 2023

In 2022 hielden wij een enquête (Quick Scan Lokale Democratie) onder onze inwoners over:

  • Inwonersparticipatie (hoe betrekken we inwoners bij nieuw beleid)
  • Overheidsparticipatie (hoe faciliteren we ideeën en maatschappelijke initiatieven van inwoners)
  • Communicatie/informatievoorziening
  • De samenwerking met en binnen gemeente Oisterwijk

Ook raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente Oisterwijk vulden een vragenlijst in. Het doel was en is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo versterken we de lokale democratie.

Begeleidingscommissie bood verbeteragenda aan

De begeleidingscommissie, bestaande uit 4 inwoners uit alle dorpen en een vertegenwoordiging uit de organisatie, college en raad, heeft eerder 4 verbeterpunten geformuleerd op basis van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze zogeheten Verbeteragenda hangt samen met de thema’s uit de enquête.

Wat staat in de verbeteragenda?

  1. Inwoners weten hoe zij een inwonersinitiatief kunnen starten

We bieden een duidelijk handvat dat inwoners of organisaties de nodige uitleg

geeft en enthousiasmeert bij het opstarten van een maatschappelijk initiatief.

Er komt één duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente Oisterwijk voor

maatschappelijke initiatieven.

 

  1. We geven een terugkoppeling aan inwoners of andere partners die zijn betrokken bij een participatietraject voor nieuw beleid

Voordat we voorgesteld beleid aanbieden voor besluitvorming koppelen we

het resultaat van het participatietraject terug aan betrokkenen. Op deze manier

zijn betrokkenen op de hoogte of en hoe hun inbreng in het beleid is verwerkt en krijgen zij de gelegenheid om hierover eventuele vragen te stellen aan de medewerker.

 

  1. Inwoners en andere geïnteresseerden weten wat de gemeente Oisterwijk doet en waar zij de nodige informatie kunnen vinden

We verbeteren de vindbaarheid van informatie over de bestuurlijke

besluitvorming van de gemeente en de mogelijkheden die inwoners hebben

om hierop invloed uit te oefenen.

 

  1. Samenwerking raad, college en ambtelijke organisatie: gebruik de resultaten van de enquête om het gesprek te voeren over onderlinge samenwerking, structuur en werkprocessen en kom met verbeteracties

We agenderen het gesprek over de uitkomsten van thema ‘Raad, college

en ambtelijke organisatie’ voor een gezamenlijke Heidag van raad, college en

ambtelijke organisatie.