vacature

VVD Oisterwijk is al positief over Haarendael voordat hun vragen beantwoord zijn


Opvallend; VVD Oisterwijk is al positief over een eigendomsoverdracht voordat de vragen die ze hebben gesteld beantwoord zijn. Hoe kan VVD Oisterwijk nog zonder de antwoorden van het college te weten, positief zijn over een eigendomsverandering?

Het door brand verwoeste complex Haarendael  (Foto: Peter Franken)

Vorige week heeft de VVD vragen gesteld aan het college (burgemeester en wethouders) van Oisterwijk over de voortgang van de ontwikkelingen op Haarendael; het enkele jaren terug afgebrande complex in Haaren. ‘Uit betrouwbare bronnen vernamen we dat de eigendomsoverdracht van landgoed Haarendael onlangs gepasseerd is. Lithos Bouw & Ontwikkeling zou daarmee – veel eerder dan oorspronkelijk voorzien was – eigenaar zijn geworden,’ zo liet de partij de mogelijke verandering van het eigendom weten op haar Facebook, ‘noch de gemeenteraad noch de raadswerkgroep Haarendael is hierover geïnformeerd.’

Positief

Opvallend is dat de VVD op voorhand positief is over deze ontwikkeling, nog voordat de vragen zijn beantwoord. In de brief met vragen die zij stellen gebruiken zij meermalen ‘het goede nieuws’ en het ‘positieve’ van deze ontwikkeling. Zelf geven ze in hun vragen echter ook aan dat ze nog niet weten welke invloed deze ontwikkeling heeft op de woonbestemming voor arbeidsmigranten en de beoogde projectontwikkeling van het complex. De uitkomst van die vragen, zou zomaar negatief kunnen zijn.

Haast

De vragen hadden voor de VVD – naar eigen zeggen ‘Gelet op de grote belangen’ – dermate haast, dat ze niet konden wachten op het vragenuurtje in de raadsvergadering. Vreemd, want beantwoorden van dergelijke schriftelijke vragen neemt in de regel al snel 5 – 6 weken in beslag; wachten op de raadsvergadering zou (op dat moment) geen twee weken vragen. Toen de partij daar door onze redactie op werd geattendeerd – de vragen waren al gesteld en op de gemeentelijke site gepubliceerd – heeft de partij de schriftelijke vragen ingetrokken, en alsnog op de agenda van de raadsvergadering geplaatst.

Op onze vragen heeft de partij helaas niet gereageerd.

Klik en lees hier meer berichten over Haarendael

Onderstaande is door VVD Oisterwijk ingediend voor de raadsvergadering van 2 februari:

Ontwikkelingen Haarendael

Afgelopen week vernamen we uit Haarense bronnen het goede nieuws dat het eigendom van Landgoed Haarendael m.i.v. 1 januari j.l. is overgegaan van de heer W. Vugts naar Lithos Bouw en Ontwikkeling Amersfoort. En dat met betrokken partijen, aangevuld met andere stakeholders, inmiddels een voortgangsbespreking heeft plaats gevonden.

Overwegende dat deze ontwikkeling van grote (positieve) invloed is op dit dossier, op het proces en tijdspad hebben als VVD-fractie de volgende vragen:

  1. Is de eigendomsoverdracht inderdaad een feit en krijgt Lithos daarmee de handen – veel eerder dan aanvankelijk was verwacht – vrij om alle benodigde procedures te vervolgen dan wel in te zetten? (o.a.bestemmingsplan)
  2. Zo ja: Waarom is de gemeenteraad of raadswerkgroep Haarendael hierover (nog) niet geïnformeerd dan wel bij de voortgangsbespreking betrokken?
  3. Welke invloed heeft deze ontwikkeling op de status, de toekomstige aanpak, de handhaving en het verwachte tijdspad van de van rechtswege vergunde woonbestemming t.b.v. arbeidsmigranten?
  4. Wat wordt het snelst mogelijke tijdspad voor ontwikkeling en realisatie van de Lithosplannen, nu de situatie zo ingrijpend in positieve zin is gewijzigd?