Krekul

Uitstel en afstel woningbouw sociale huur bij prestatieafspraken Gemeente Oisterwijk


Afgelopen week heeft Gemeente Oisterwijk samen met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt. Dat doen ze ieder jaar. Het is eerder afbreuk en uitstel, dan toename van woningbouw.

Ondanks de enorme woningnood, lange wachtlijsten, startende huurders met een laag inkomen die 10-15 jaar ingeschreven moeten staan (vanaf hun 18e pas kunnen inschrijven), instroom van statushouders, et cetera… staat er in de afspraken voor komend jaar wat dat betreft niet echt iets nieuws. De meerjarenafspraak laat zien dat er vanaf nu tot in 2027 in totaal 190 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd om te voldoen aan de lokale vraag. Dit aantal staat nog los van eventueel regionaal overeen te komen benodigde aantallen.

Voor 2023 is de vermelde opsomming van aankomende projecten echter meer een bevestiging van eerder uitstel:

Voor Leystromen staat nieuwbouw van 27 appartementen op het KVL-terrein op de planning. In de prestatieafspraken staat vermeld ‘alle doelgroepen, afhankelijk van bezwaren’. Het plan en daarmee ook de voorgenomen toename van het aanbod van sociale woningbouw is reeds jaren oud. Het plan werd driemaal in de gemeenteraad behandeld, en ondanks (ook eerder door de raad erkende) bezwaren toch goedgekeurd. Niet zo vreemd dat de bezwaren van bedrijven en omwonenden daaropvolgend werden doorgezet via de rechter. Belangrijkste gevolg is dat de bouw jaren is uitgesteld, maar wel steeds als plan op de prestatieafspraken staat. Prestaties die niet worden waargemaakt.

De Leye – Toekomstige bouwlocatie voor plan Beekdal Park in Oisterwijk (Foto: Jan Wolfs – LOVO)

Een ander plan dat vast en zeker mooi resultaat zal opleveren, is de nieuwbouw aan de Tilburgseweg. Hier is echter geen sprake van toevoegen van woningaanbod, maar vervangen van oude woningen voor nieuwe. In de prestatieafspraken staat vermeld: ‘Herstructurering Tilburgseweg tot 46 nieuwe appartementen.’ Er staat niet bij dat het hier gaat om 36 woningen, waarvoor er 46 in de plaats komen. De toegevoegde waarde op de woningnood betreft dus 10 woningen. De vraag is bovendien of die woningen in 2023 worden gerealiseerd en bewoonbaar zijn. Verwachting is eerder dat dit 2024 wordt.

In de prestatieafspraken staat ook het project De Leye vermeld (tegenwoordig noemt men dat Beekdal Park). De in de prestatie afspraken vermelde boodschap ‘onderzoek naar de ontwikkeling van 25 appartementen in Beekdal Park/ De Leye (deels voor senioren)’ is ook minder dan wat eerder door de raad werd bedacht. De gemeenteraad heeft eerder afgesproken dat 35% van alle woningbouw moet bestaan uit sociale en dus voor lage inkomens betaalbare woningen. Voor locatie De Leye zou dat aantal volgens de raad op 50% moeten liggen, omdat elders in de gemeente die 35% niet werd behaald. Helaas, samen met wat koopwoningen wordt die 50% bij De Leye niet gerealiseerd. Daarbij opgemerkt dat, hoewel deze locatie in 2023 al vier jaar leeg staat, er nog steeds gesproken wordt over ‘onderzoek’.

In Haaren is het ‘nieuw’-bouw ‘lijstje’ van in dit geval Woonveste al niet veel beter. Het ‘lijstje’ is één regel lang, en van ‘nieuw’ is geen sprake. De woningen die vermeld staan om te gaan bouwen, zijn al in aanbouw, en ook hier is sprake van vele jaren uitstel. Het betreft ‘7 grondgebonden seniorengeschikte sociale huurwoningen in Beekdal’. Waarbij ‘Beekdal’ slaat op de voormalige sporthal, en zeker niet te verwarren met het hierboven vermelde Beekdal Park. Verder valt de opmerking op: ‘Woonveste verkoopt geen woningen tenzij er gegronde redenen zijn.’ Los van dat het logisch lijkt om geen woningen te verkopen als je daar geen goede reden voor hebt, staat niet vermeld wat die ‘gegronde redenen’ zijn, en wie dat beslist.

Dit was het, meer plannen zijn er voor 2023 niet. De samenwerkende woningcorporaties en verantwoordelijke gemeente komen niet tot meer concrete afspraken. Totaal volgt in 2023 een toevoeging van 7 betaalbare woningen, of met enig geluk is een toevoeging van nog eens 10 betaalbare huurwoningen haalbaar.

Meer, snel en tijdelijk (Foto voorbeeld: MyBase)

Noodoplossing
Tot slot is er nog de boogde noodoplossing voor de slepende woningnood. Wat betreft de voorgenomen plaatsing van tijdelijke zogenaamde flexwoningen, valt het woord ‘hopelijk’ op in de prestatieafspraken. ‘Ontwikkelen en hopelijk realisatie 24 flexwoningen,’ zo staat vermeld. Wetende dat er landelijk kennisnetwerken en ook bedrijven zijn met deze specialisatie, is het ‘te hopen’ dat ze daar gebruik van maken en die woningen inderdaad snel realiseren. De vraag is of die woningen al ergens in een magazijn liggen te wachten, of dat daar na opdracht (als die in 2023 komt) nog levertijd op zit.

Het aantal van 24 is ruim te weinig om de diverse vertragingen van woningbouw op te vangen, maar laten we ‘hopen’ dat daar snel verandering in komt. In Haaren is die snelheid nog niet te verwachten; men wil 2023 gebruiken voor een ‘Voorbereidend gesprek over project Flexwoningen brandweerkazerne Haaren’.