The Make

Aanleg zanddijk en vijver van 5000 m2 is volgens voormalig eigenaar illegaal


Huib Nouwens, voormalig eigenaar van een stuk grond waar momenteel de aanleg van een enorme vijver plaats vindt, is van mening dat die aanleg niet mag.
Hij heeft hierover onderstaande ingezonden brief verzonden aan de gemeenteraad en het college:
Aanleg vijver op NSW Landgoed

Vanaf september 2000 tot maart 2022 waren wij eigenaar van gronden gelegen tussen de Moergestelseweg en Hoevenseweg; totaal 58675m2 waarop de historische villa Capnion. Het geheel hebben we laten rangschikken onder de NSW; Natuurschoonwet 1928. Als rasechte Oisterwijkers hebben we destijds bij het gemeentebestuur een plan ingediend waarbij wij, naast de bouw van een woning voor ons tweeën, de door ons gerestaureerde beeldbepalende Villa aan de Moergestelseweg en een gedeelte van het omliggende bos wilden openstellen voor culturele doeleinden. Het Gemeentebestuur van destijds kon zich echter niet vinden in ons plan.

Het bovenste hier nog groene veld is momenteel omringd door een hoge zanddijk en grotendeels uitgegraven tot een vijver. (Bron: Google Maps).

Maart 2022 hebben we het geheel verkocht. De nieuwe eigenaar is vrij snel, na het verkrijgen van het eigendom, begonnen met graafwerkzaamheden op het natuurterrein aan de Hoevenseweg. Zoals nu blijkt moet er een vijver komen van c.a. 5000m2. We worden door nogal wat mensen en instanties benaderd die hierover uitermate verbaasd zijn. We vertellen dan dat de gronden niet meer ons eigendom zijn. Daar ook wij verrast zijn, hebben we wel uitgelegd dat graafwerkzaamheden niet zijn toegestaan volgens een door ons met de Provincie Noord-Brabant opgemaakte notariële overeenkomst.

N.a.v. een artikel van Tom Tacken in het Brabants Dagblad van 8 oktober, “Oisterwijk betreurt foutje met vijver”, willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:

13 Juni 2012 zijn wij met de Provincie Noord-Brabant een notariële overeenkomst aangegaan voor de betreffende gronden (24325m2) gelegen aan de Hoevenseweg. Deze overeenkomst hield in een functiewijziging van landbouwgrond naar natuur. Het natuurbeheertype was destijds “droog schraalland” wat een paar jaar geleden door de provincie is gewijzigd in “kruiden- en faunarijk grasland”. Het terrein is opgenomen in het “Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant (NBP 2023)”. Er is aan ons subsidie verstrekt in het kader van de “Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant”. In verband hiermee is ons een kwalitatieve verplichting opgelegd voor aanleg en beheer van het betreffende natuurtype. Deze verplichting is overgegaan naar de nieuwe
eigenaar.

Door de gemeente Oisterwijk is, zo schrijft Tom Tacken, “van rechtswege” aan de nieuwe eigenaar een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een vijver. De gemeente Oisterwijk is volgens ons in deze echter niet het bevoegd gezag. Het lijkt ons dat het aan de Provincie Noord-Brabant is om hierover te oordelen. Volgens het bovengenoemde artikel in het BD van 8 oktober zou de nieuwe eigenaar bezig zijn met het verwezenlijken van plannen “die ons al voor ogen stonden”. Wat nu gaande is, is echter nooit onze bedoeling geweest.

Ons plan, de transitie van landbouwgrond naar natuurterrein en een borging in het natuurbeheerplan van de Provincie, is in 2012 gerealiseerd! De daar aan verbonden verplichtingen zijn wij altijd nagekomen. Dit met het oog op het behoud van het cultuurhistorische karakter van het coulisselandschap aan de Hoevenseweg. Op de overeenkomst met de Provincie, met daarin opgenomen de kwalitatieve verplichtingen voor het in stand houden en beheer van dit uniek stukje Oisterwijk, rust een kettingbeding. In de notariële transportakte van maart 2022 wordt hiernaar verwezen.

Door de uitgevoerde graafwerkzaamheden is de overeenkomst van 13 juni 2012 tussen de Provincie en landeigenaar geschonden. Het beoogde natuurtype is drastische verstoord. Het natuurtype dient volgens de overeenkomst voor onbepaalde tijd in stand te worden gehouden!