uitpunt

Dorpsraad Moergestel kritisch over rapport Rekenkamercommissie


De Dorpsraad Moergestel uit in onderstaande ingezonden brief haar kritiek op het onderzoek dat werd uitgevoerd door de Rekenkamercommissie.

Onlangs heeft de rekenkamercommissie Oisterwijk een rapport uitgebracht onder de naam “Dorpen, wijken en buurten in verbinding”. Het betreft een belevingsonderzoek binnen de gemeente Oisterwijk, met de afzonderlijke dorpen Oisterwijk, Moergestel, Haaren en het buurtschap Heukelom.

Het St. Jansplein in Moergestel (Foto: Joris van der Pijll).

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Oisterwijk. Aanleiding was de uitkomst van een enquête van de Dorpsraad Moergestel waaruit bleek dat 75% van de respondenten vond dat Oisterwijk te weinig (aandacht) aan Moergestel besteedt en daarmee zich achtergesteld voelen.

De rekenkamer trekt een aantal conclusies en doet een aantal aanbevelingen. Er zijn echter een paar zaken die opvallen. De rekenkamer heeft gekeken naar de periode vanaf 2018. Moergestel is al heringedeeld in 1997. De reden is dat de rekenkamercommissie niet verder wilde terugkijken dan een raadsperiode. De Dorpsraad is van mening dat beter over een langere periode teruggekeken kan worden omdat ook in het verleden besluiten zijn genomen die in Moergestel niet goed zijn ontvangen. Het betreft dan zaken waar de inwoners initiatief hebben genomen en hun mening hebben gegeven maar dit niet terug zien in het besluit.

Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van het St. Jansplein waar veel mensen tijd en energie in een plan hebben gestopt en het plan vervolgens in een la verdwijnt. Denk ook aan de oprichting van de brede school waar inspraak is tegen gewerkt. Het verkeersplan, waarbij de rondweg een groot draagvlak had onder de bevolking als oplossing voor de lange termijn wordt gezien. De gebiedsvisie voor Moergestel oost, die niet werd opgesteld. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen.

De rekenkamercommissie heeft voor haar onderzoek een aantal mensen en organisaties gesproken. Maar als je kijkt naar pag. 40 van het rapport blijkt dat minstens 75% hiervan uit Oisterwijk komt of in de gemeenteraad zit. Opmerkelijk is ook dat wel de ouderenorganisaties uit Oisterwijk en Haaren zijn bevraagd maar niet die uit Moergestel. En zo zijn er nog wel een aantal zaken te noemen. (zie het rapport en de reactie van de Dorpsraad op de website van de dorpsraad: (www.sdmoergestel.nl)

Toch is de Dorpsraad blij dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden. De aanbevelingen die door de rekenkamercommissie zijn gedaan aan raad en college zijn vooral gericht op de toekomstige samenwerking en op het beter betrekken van Dorps- en wijkraden en andere organisaties. (zie pag. 15 van het rapport). Daar kunnen wij het van harte mee eens zijn. Daarom heeft de Dorpsraad onlangs het verzoek gedaan om voor Moergestel een Sociaal Ruimtelijke Visie te maken in samenspraak met de bewoners. Deze visie zou als richtlijn moeten dienen voor de toekomst van Moergestel en hoe Moergestel er over pakweg 25 jaar moet uitzien. Denk aan woningbouw, leefbaarheid, verkeer, openbaar groen, klimaatadaptie enz.