genieten

Alleen nog sociale woningbouw in Oisterwijk


Geen 25%, ook geen 35%, en zelfs de 50% bij De Leye is onvoldoende: 100% sociale woningbouw in Oisterwijk is nodig om aan de eisen van minister Hugo de Jonge te voldoen.

Volgens een rapport van minister De Jonge van Volkshuishuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet minimaal 30% van het totale woningbestand binnen iedere gemeente bestaan uit sociale huurwoningen. Het in de Oisterwijkse raad afgesproken 35% aan sociale huur- en koopwoningen van de nieuw te bouwen huizen in Oisterwijk is nog niet behaald, en zal onder andere volgens Guy de Kort (PRO) met de huidige aanpak ook niet behaald worden. Volgens PRO is er een andere aanpak nodig. De 35% opdracht van de gemeenteraad stamt uit 2018. Die eis werd afgelopen maand nog eens bevestigd in de nieuwe Woonzorgvisie, onderverdeeld in 25% sociale huur en 10% sociale koop. En het klopt, die cijfers zijn nog niet behaald.

Nog meer!

Bij voormalig zwembad De Leye is 50% sociaal het uitgangspunt; met de cijfers van minister De Jonge is dat op meer plekken nodig (Bron: Gemeente Oisterwijk).

De Jonge echter heeft het over 30% sociale huur van het totale bestand aan woningen. Dat percentage zou in Oisterwijk volgens De Kort op 22,8% liggen. Ofwel 22,8% van alle woningen wordt verhuurd voor een maandbedrag onder de huursubsidiegrens. Een inhaalslag is haast onmogelijk zonder niet nu volledig in te zetten op die sociale huur. De eveneens gewenste middenhuur zouden gemeenten zoals Oisterwijk volgens De Jonge aan grotere steden moeten overlaten.

Het woningbestand in de sociale huur was voor 2018 volgens de gemeenteraad al te laag, en er is een opgelopen achterstand; er zijn meer duurdere woningen gebouwd dan in 2018 is afgesproken. Ook met de nu in de Woonzorgvisie vermelde percentages komt het niet zover en gezien de lopende plannen valt nog te bezien of de raad haar eigen plannen haalt, laat staan de percentages van De Jonge.

Kosten

Logisch is dat het realiseren van goedkopere woningen minder geld oplevert dan duurdere woningen. Toch is dit de taak die gemeenten meekrijgen, zover ze dat niet al aan zichzelf hebben opgelegd. Door het realiseren van meer kleinere woningen, gebruik makende van nieuwe goedkopere bouwtechnieken en op kleinere grondoppervlakte, zijn er mogelijkheden de kosten beperkt te houden. Het streven van ondernemers zal over het algemeen zijn om meer opbrengst te realiseren; het is de taak van de gemeente aan te sturen op sociaal, of te compenseren.

Bij de discussie over bijvoorbeeld de nieuwbouw op het terrein van voormalig zwembad De Leye (donderdagavond in het raadhuis op tafel) is ter compensatie het door de raad vastgestelde uitgangspunt vooralsnog 50% sociale woningbouw; meer dan op eerdere projecten. De VVD was daarop tegen; die partij hecht waarde aan een hogere financiële opbrengst. Om aan de Woonzorgvisie te voldoen, en zeker om aan de cijfers van De Jonge te voldoen, is echter nog meer nodig dan 50%, of bij veel meer zo niet alle projecten. Er zijn nog regelmatig woningbouwprojecten in Oisterwijk met geheel geen sociale woningbouw.

Aandachtsgroepen

Opvallend in de uitgangspunten van De Jonge is dat er naast aantallen sociale huurwoningen, volgens hem ook een goede verdeling moet komen. Hij vraagt een betere toewijzing voor mensen die nu niet of moeilijk aan een woning kunnen komen. De slogan ‘Een thuis voor iedereen’ vraagt volgens hem naast veel huizen voor starters en senioren, ook om onder andere studenten, huishoudens met kinderen, en met specifiek aandacht voor dak- en thuislozen, statushouders en arbeidsmigranten. Die groepen vallen bij de reguliere toewijzing vaak buiten de boot. Een mix van woningtypen en doelgroepen is volgens velen de beste methode om wijken ook prettig leefbaar te houden.

Dergelijke specifieke groepen zouden middels gemeentelijk beleid voorrang moeten krijgen op toewijzing, maar toewijzen kan alleen op beschikbare woningen, dus zal er veel en veel meer betaalbaar gebouwd moeten wordt. Meer dan de overeengekomen 35%, en zeker meer dan de tot nu toe behaalde percentages…