vacature

Sloop Haarendael gaat door zonder restauratieplan


De ene Haarenaar zegt ‘slopen en door’; de ander roept ‘eerst een restauratieplan’. Frank de Werdt (CDA) kwam met zijn partij afgelopen donderdag naar de raad met het verzoek te wachten met slopen totdat er een gedegen plan is voor datgene wat nog gerestaureerd kan worden. De partij van de eveneens uit Haaren afkomstige Ton van de Ven (VVD), was voor doorpakken, en dus slopen. De laatste kreeg een meerderheid van de raad mee.

De Rijksdienst en het Cuypersgenootschap hebben eerder aangegeven dat sloop onoordeelkundig zou zijn, en er eerst een plan gemaakt moet worden voor herstel. Het college (Burgemeester en wethouders) van Oisterwijk stelt dat gedeeltelijke sloop onvermijdelijk is. Bij de brand in 2019 is een groot deel van de gebouwen verloren gegaan en alvorens over te gaan tot herbouw, moeten delen gesloopt worden. Het college en nu ook de meerderheid van de raad gaat akkoord met de gedeeltelijke sloop van Haarendael onder de voorwaarden dat het sloopproces zorgvuldig wordt aangepakt, met respect voor het behoud van de historische waarden.

Vanuit de lucht is goed te zien wat de brand heeft aangericht (Foto: Peter Franken)

De nuance zit in wat ‘zorgvuldig slopen’ betekent en wie die sloop in welke mate van zorgvuldigheid voorbereid, uitvoert en controleert.  Helaas is dat  bij het behoud van historisch erfgoed op de KVL in Oisterwijk gebleken. Daar werd onder andere een historisch van belang zijnde muurschildering overgeschilderd, en delen van een oude stoommachine weggegooid. Er was geen actieve bewaking van het erfgoed. Gelukkig kon schade aan de gedenksteen – door de nodige aandacht van lokaal betrokken mensen – beperkt blijven, hoewel ook die tijdens werkzaamheden werd bloot gesteld aan breukrisico’s.

De meerderheid van de raad rekent bij de hier besproken sloop – van zover nu is aangegeven de niet meer te redden delen op Haarendael – op de zorgvuldigheid van de aannemer. Daarbij is door verantwoordelijk wethouder Eric Logister benadrukt dat Haarendael als monument een heel belangrijk object is. Ook gaf hij als voorwaarde aan dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken is bij de uitvoering.

Om het proces van gedeeltelijk slopen, planvorming, restauratie en herbouw, vervolgens herbestemming zorgvuldig te laten verlopen is een raadswerkgroep opgericht. Van alle partijen is een vertegenwoordiger die periodiek met het college de voortgang en te nemen stappen bespreekt, en waar nodig dit voor besluitvorming terugbrengt in de raad.