carnaval 2023

Gemeente erkent wonignood en roept op tot meedenken voor tijdelijke locaties


Gemeente Oisterwijk erkent de jarenlange wachttijd voor woningzoekenden en vraagt inwoners en bedrijven mee te denken over locaties voor tijdelijke woningbouw.

De gemeente start met een locatieonderzoek voor flexwoningen (zie onderstaande uitgangspunten en filmpje). Een flexwoning is een woning met een tijdelijk karakter. Hiermee wordt bedoeld een tijdelijke woning, tijdelijke bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract) of het tijdelijk gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst. Deze woningen zijn geen alternatief voor permanente woningen, maar voor géén woning.

Meer en snel bouwen kan! (Foto: MyBase)

Wethouder Eric Logister: “Er is een groot te kort aan (sociale huur)woningen in de regio. Voornamelijk voor één- en tweepersoonshuishoudens. De gemiddelde zoektijd naar een sociale huurwoning is de afgelopen jaren gestegen als ook het aantal jaren inschrijfduur waarmee men gemiddeld een woning vindt. In de gemeente Oisterwijk zijn er veel plannen voor nieuwe woningen. Naast deze plannen willen wij versneld woonruimte creëren. Daarom kijken we naar flexwonen als oplossing voor de woningzoekenden.”

Locatie ideeën aandragen
Gemeente Oisterwijk nodigt inwoners uit om mee te denken over geschikte locaties. Via www.oisterwijk.nl/flexwonen kunnen inwoners hun ideeën aandragen. Op basis van de ingezonden locaties en de locaties die de gemeente zelf in eigendom heeft, maakt de gemeente een selectie van kansrijke locaties. Om te bepalen of een locatie kansrijk is kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar de volgende uitgangspunten:
– Er is geen wettelijke of juridisch-planologische beperking waardoor het onmogelijk is om op deze locatie op korte termijn tijdelijk te bouwen.
– De eigenaar van de locatie wil meewerken aan flexwonen of het is een locatie van de gemeente.
– De afstand tot andere woningen, openbaar vervoer en voorzieningen is niet te groot.

Meedenken
Voor de geselecteerde kansrijke locaties organiseert Gemeente Oisterwijk samen met de woningcorporaties een omgevingsdialoog. Deze zullen in het voorjaar plaatsvinden. Direct omwonenden van één van de locaties worden met een brief uitgenodigd.

Vervolg
Met de informatie uit de omgevingsdialogen wordt het college geadviseerd om een keuze te maken voor één of meer locaties. Deze keuze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor deze locatie(s) wordt vervolgens een aanvullend haalbaarheidsonderzoek gedaan en er worden kaders vastgesteld. De planning hiervoor is zomer 2022. De ontwikkelende partij kan vervolgens aan de slag met de omgevingsvergunning. Het doel is om de flexwoningen vanaf 2023 beschikbaar te hebben.

Lees ook: het duurt te lang

Uitgangspunten

Onderstaande lijst bevat slechts uitgangspunten. Dit zijn geen vaste kaders. Het is een hulpmiddel om richting te geven aan de zoektocht naar geschikte flexwoningen. We zoeken naar mogelijkheden en werken daarom met een open houding. Daardoor kan het zijn dat we in een latere fase besluiten af te wijken van onderstaande uitgangspunten.

• Flexwoningen zijn een alternatief voor geen woning, niet voor een woning die permanent ontwikkeld wordt. Een ontwikkeling van flexwoningen staat daarom ruimtelijk geen permanente woningontwikkeling in de weg.
• Reden om in te zetten op flexwonen naast het reguliere programma is om acute vraag in te vullen en druk in afwachting op lange termijn ontwikkelingen te verlagen.
• Het beoogde woningtype is 1-2 persoons huishoudens. Het tekort aan dit type huishoudens is het grootst, zeker voor spoedzoekers en vergunninghouders. Daarnaast zijn dit type woningen beter financieel haalbaar dan flexwoning omdat bij een meerpersoonshuishouden het aantal m2 kan verdubbelen maar de prijs niet.
• Per locatie worden verschillende doelgroepen gehuisvest. Afhankelijk van de locatie wordt naar een magic mix gezocht om de leefbaarheid zo groot mogelijk te houden. Onder deze doelgroepen vallen spoedzoekers, long stay arbeidsmigranten, vergunninghouders en starters omdat de concurrentie onder deze woningzoekenden het grootste is en zij het best geholpen zijn met woningtypen voor 1-2 persoons huishoudens. Spoedzoekers zijn mensen die wel met spoed een woning nodig hebben maar niet in aanmerking komen voor urgentie. Bijvoorbeeld mensen in echtscheiding.
• Het afwerkingsniveau dat de gebruiker ervaart is sober en doelmatig. Het gaat om een noodoplossing. Daarnaast is het van belang dat doorstroming gestimuleerd wordt. Sober en doelmatig draagt bij aan een snellere doorstroming. Voorbeeld om dit sober te houden zijn de woning als één open ruimte, beperkt aantal vierkante meters en geen luxe of grote keuken, badkamer en buitenruimte.
• De huurcontracten hebben de duur van de vergunning zodat mensen het gevoel hebben dat ze niet direct weg hoeven.
• De kwaliteit van de woning hoeft niet sober en doelmatig te zijn. De woningen moeten op een goede manier verankerd worden in de wijk en een prettige uitstraling hebben waar men zich veilig voelt. Ook het afwerkingsniveau van het casco hoeft niet sober en doelmatig te zijn als dit de levensduur bevordert.